04/03/14

אישור הרכב ועדה לבדיקת בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בכימיה במתכונת לימודים חד-חוגית

בישיבתה ביום ב’ באדר ב תשע”ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה למנות ועדה לבדוק את בקשת האוניברסיטה הפתוחה לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון בכימיה במתכונת לימודים חד-חוגית, ולאשר הרכבה.  הרכב הוועדה כלהלן:

  • פרופ’ אורי צ’שנובסקי – ביה”ס לכימיה, אוניברסיטת תל-אביב – יו”ר
  • פרופ’ מניב צופר – הפקולטה לכימיה, הטכניון
  • פרופ’ שלמה מרגל – הפקולטה למדעים מדויקים, אוניברסיטת בר-אילן
  • גב’ מרב אברהמי – מרכזת הוועדה