31/10/18

אישור הרכב ועדת השיפוט לבחינת הצעות לפעילות חדשנית ומחקר לקידום ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום 31.10.18 דנה ות"ת בהרכב ועדת השיפוט לבחינת הצעות לפעילות חדשנית ומחקר לקידום ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה והיא מחליטה כדלהלן:

א. ות"ת מאשרת את הרכב ועדת השיפוט לבחירת הצעות לפעילות ייחודית ולמחקר העוסקים בשיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה כמפורט להלן:

ד"ר גיורא אלכסנדרון, מכון ויצמן, יו"ר

פרופ' דודי שוורץ, הקריה האקדמית אונו

ד"ר איתמר שבתאי, המכללה למינהל

פרופ' נירית רייכל, מכללת כנרת

ד"ר ישי מור, מכללת לוינסקי

ד"ר ענת ירון-ענתר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ב. ות"ת מאשרת את תקנון ועדת השיפוט.

ג.     ועדת השיפוט תבחר באופן מנומק את ההצעות הראויות לקבלת התקצוב שהוקצה לנושא. האגף להערכת איכות ידווח לוות"ת ולמל"ג על ההצעות הזוכות.

ד.     מובהר כי הסטנדרטים המופיעים ברובד הראשון של המודל לקידום איכות ההוראה והלמידה, כפי שאושר בדצמבר 2017, היוו חלק מהקול הקורא לצורך קבלת תקצוב בנושא, ויש לראות בהם הצעות והמלצות לפעולה לטובת לעידוד שיפור איכות ההוראה והלמידה במוסדות להשכלה גבוהה. ות"ת ומל"ג רואות במוסדות כמי שאחראים על נושא שיפור איכות ההוראה והלמידה ובסמכותם לפעול בדרכים מגוונות לקידום הנושא. במסגרת הקול הקורא, התבקשו המוסדות לדווח על דרכי הפעולה שנעשו על ידם.