13/11/18

אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה – החלטת מל"ג מיום 13.11.2018 (עדכון החלטת מל"ג מיום 10.9.2013)

בישיבתה ביום 13.11.2018 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא עדכון החלטת המל"ג מיום 10.9.2013 בדבר אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה.

בהתאם להחלטת המל"ג וות"ת בעניין קידום ועידוד הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל במסגרת התכנית הרב שנתית הנוכחית (תשע"ז-תשפ"ב), מחליטה המועצה לאמץ את המלצת ועדת משנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 29.10.2018 ולעדכן את החלטתה בעניין "אישור פתיחה וקיום תכנית לימודים חדשה או קיימת בשפה זרה" מיום 10.9.2013. לאור תפיסת המל"ג שהשפה האנגלית היא השפה הבינלאומית המרכזית באקדמיה, המתווה במסמך זה מתייחס בפרט לתכניות לימודים בשפה האנגלית.

בה בעת, מדגישה המועצה להשכלה גבוהה את מרכזיותה של השפה העברית בישראל כשפת המדינה ואת הצורך לשמור על תכניות הלימודים בעברית, הקיימות במוסדות להשכלה גבוהה.

1. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקיים תכנית לימודים באנגלית, המהווה הסבה של תכנית מקבילה בשפה העברית, יגיש בקשה למל"ג לקיים תכנית כזו, ובלבד שתכנית הלימודים הקיימת בעברית הנה בעלת הסמכה זמנית לפחות.

2. התכנית המוסבת לאנגלית תהיה זהה ברמתה האקדמית ובהיקפה לתכנית בעברית, ויכול שתהיה שונה במשכה ובתכניה מהתכנית בעברית, כל עוד נשמרת הזהות ברמה והיא עומדת בכללי המועצה להשכלה גבוהה (תארים מוכרים), תשכ"ד-1964.

3. מוסד שפתח תכנית שעברה הסבה לאנגלית, ומקיים בו זמנית את התכניות בעברית ובאנגלית, ידאג שלא תהיה פגיעה בסטודנטים הלומדים בתכנית המתקיימת בשפה העברית לרבות ברמת הסגל, תכני ורמת הקורסים הנלמדים, התשתיות, התמיכה והשירות הניתנים לסטודנטים וכיו"ב.

4. מוסד להשכלה גבוהה המעוניין לקבל אישור להפעיל/להמשיך להפעיל תכנית לימודים מוסבת לתואר ראשון או לתואר שני לאנגלית ולסגור את התכנית המקבילה בעברית, יוכל לעשות זאת לאחר הגשת בקשה מנומקת על כך למל"ג וקבלת אישורה.

5. תקופת ההסמכה בתכנית הלימודים באנגלית לא תעלה על תקופת ההסמכה בתכנית הלימודים הקיימת בעברית.[1]

6. בקשה של מוסד לקיים תכנית לימודים חדשה באנגלית שאין לה במוסד מקבילה בעברית, תיבחן ככל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת [2], כולל הנמקה להגשת תכנית שאין לה מקבילה בעברית.

7. מוסדות שקיבלו מהמל"ג אוטונומיה להסמכה להענקת תואר שני, יוכלו להסב תכניות קיימות לתואר ראשון או שני מעברית לאנגלית ללא קבלת אישור מהמל"ג, וכן יוכלו לפתוח תכניות חדשות לתואר שני באנגלית, והכל בהתאם לעקרונות המופיעים בסעיפים 1-4 לעיל ובהתאם לתנאי האוטונומיה. מוסדות אלה יגישו דיווח למל"ג בתום כל שנת לימודים על אודות התכניות שנפתחו באנגלית.

8. הסבת תכנית מעברית לשפה אחרת שאיננה אנגלית מחייבת קבלת אישור מהמל״ג והיא תוגש בהתאם לתהליך המקובל. 

תהליך הבדיקה ואישור ההסבה לאנגלית (למעט האמור בסעיף 3 לעיל):

1. הבקשה תוגש לאגף האקדמי במל"ג ותכלול בין היתר, מידע אודות אוכלוסיית היעד: האם היא מיועדת לסטודנטים בינלאומיים בלבד, סטודנטים ישראלים בלבד או לסטודנטים ישראליים ובינלאומיים יחד.

2. האגף האקדמי במל"ג יוודא את הבטחת זהות התוכנית באנגלית ברמה האקדמית לתכנית בעברית.

3. ככל שקיימים הבדלים בין התכנית בעברית לבין התכנית בהסבה לאנגלית, יכול שימונה סוקר לבדיקת התכנית לפי החלטת יו"ר ועדת המשנה התחומית הרלבנטית – טרם העלאתה לאישור ועדת המשנה התחומית והמל"ג.

4. הבקשה תועבר לאישור ועדת המשנה הרלוונטית והמל"ג, בתוך חודשיים מרישום הבקשה, ככל הניתן.

5. בעת חידוש ההסמכה בתכנית, המל"ג תוכל להחליט על מינוי סוקר לבדיקת זהות התוכנית ברמה האקדמית אשר נפתחה הלכה למעשה. במידה שקיימים הבדלים בין התוכנית המועברת בפועל לבין הצהרת המוסד, יוודא הסוקר כי ההבדלים אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית. כמו כן, הסוקר יבחן את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים, לרבות הבטחת תשתיות אקדמיות נאותות וכיו"ב (למשל: איכות הסגל, איכות הסטודנטים, היחס לסטודנטים, איכות הקוריקולום, איכות התשתיות).

הוראות מעבר ומעקב:

1. תכניות להסבה לאנגלית שהוגשו למל"ג לפני ההחלטה ומצויות בהליכי בדיקה- יוחלט ע"י יו"ר ועדת המשנה התחומית הרלבנטית כיצד להשלים את הליכי הבדיקה לגביהן.

2. בעבור חמש שנים מיום קבלת החלטה זו, יתקיים מעקב אחר איכותן של תכניות הלימודים המוסבות לאנגלית שנפתחו במוסדות להשכלה גבוהה.

 

[1] ככל שמדובר בתכנית בהסמכה זמנית, ייבדקו יחד התכנית בעברית והתכנית באנגלית לקראת הארכת ההסמכה.

[2] המועצה להשכלה גבוהה רשאית לפי שקול דעתה, שלא לאשר פתיחת תכנית בשפה זרה, וזאת- בין היתר -בתחומים בהם מרבית חומר הלימוד הנדרש מחייב קריאתם בשפה העברית בלבד (למשל תואר ראשון במשפטים).