11/06/13

לימודי אנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה (דוח לאופר ודוח מאור) – החלטת מל"ג מיום 11.6.2013 (עדכון החלטת מל"ג מיום 29.11.2011)

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ג (11.6.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי והחליטה כלהלן:

בהמשך להחלטות המל"ג מיום ג' בכסלו תשע"ב (29.11.2011) ומיום ט"ו בטבת תשע"ב (10.1.2012), להחלטת הות"ת בנושא מיום כ"ח באייר תשע"ג (8.5.2013), ולאחר שניתנה זכות טיעון למוסדות להשכלה גבוהה ולהתאחדות הסטודנטים בנושא, המועצה מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 29.11.2011 כמפורט להלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לצוותים בראשותם של פרופ' בתיה לאופר ופרופ' משה מאור, על עבודתם המאומצת והיסודית בגיבוש הדו"ח להוראת האנגלית כשפה זרה במוסדות להשכלה גבוהה.

2. המועצה להשכלה גבוהה דנה בנושא האנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה וזאת לאחר שהשתכנעה כי קיים צורך ממשי בקביעת ספי הקבלה באנגלית במסגרת הלימודים לקראת תואר אקדמי וזאת על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה. המועצה רואה חשיבות בעריכת איזון ראוי בין שמירה על חופש הפעולה האקדמי של המוסדות השונים, מניעת פגיעה ככל הניתן בנגישות להשכלה גבוהה לבין מילוי תפקידה של המל"ג כגוף המפקח על ההשכלה הגבוהה בישראל ואשר מתוקף תפקידו, אמון על שמירה על רמה אקדמית נאותה, ומתוך כך, היא מחליטה כדלקמן:

2.1  המועצה רואה חשיבות באחידות רמת הלימודים באנגלית במסגרת התואר האקדמי ובהכרה הדדית בין המוסדות להשכלה גבוהה בלימודים אלה.

2.2  על מנת להבטיח אחידות, המוסדות יעריכו את הידע באנגלית לצורך סווג לרמות לימוד במהלך התואר הראשון אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים בישראל דוגמת מבחן אמי"ר או אמיר"ם, או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

2.3  לא ניתן להעריך את הידע באנגלית בקבלה למוסד על סמך בחינות פנימיות. מוסדות המעוניינים להשתמש במבחנים חיצוניים אחרים הנהוגים בישראל או בעולם (לדוגמה TOEFL), יפנו למל"ג לקבלת אישור מראש על כך [1]. מוסדות להשכלה גבוהה שיבחרו להוסיף דרישות לתנאי הקבלה באנגלית, כגון הישגים בבחינת הבגרות באנגלית, רשאים לעשות כן.

2.4  סטודנט נדרש להגיע לרמה של לפחות 85 בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי או ציון 85 במבחן אמיר"ם, או ציון של 185 במבחן אמי"ר על מנת להתקבל לקורס אנגלית ברמה הבסיסית.  סטודנט אשר אינו עומד בתנאים אלה בשעת הקבלה למוסד יוכל להתקבל ללימודים ובלבד שילמד את הקורסים המקצועיים במקביל ללימודי האנגלית. על הסטודנט להגיע לרמת ידע בסיסית באנגלית (סיום בהצלחה של קורס טרום בסיסי) עד סוף שנה א', אחרת לא יורשה לעבור לשנה ב'. המוסד יהיה רשאי, במקרים חריגים ומנומקים לאפשר הארכת התקופה לעמידת סטודנטים בודדים ברמת ידע בסיסית באנגלית, ובלבד שיעמוד בהוראת סעיף 2.9.

2.5  סטודנט שסיים קורס אחד יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר מבלי להיבחן בבחינות חיצוניות כאמור.

2.6  למען הסר ספק, סטודנט רשאי בכל שלב בלימודיו להחליט להיבחן במבחנים החיצוניים כאמור לעיל על-מנת שתיקבע מחדש רמת האנגלית שלו לצורך סיווגו, לרבות לצורך מתן פטור.

2.7  כל הסטודנטים יידרשו להתחיל בלימודי האנגלית מהסמסטר הראשון ללימודיהם במוסד, למעט סטודנטים שסווגו לרמת מתקדמים א' או רמת מתקדמים ב' שיוכלו להתחיל את לימודיהם במהלך כל שנת הלימודים הראשונה.

2.8  פטור מלימודי אנגלית ינתן מציון 134 ומעלה בחלק האנגלית של המבחן הפסיכומטרי ובמבחן האמיר"ם, מציון של 234 במבחן האמי"ר או ע"י סיום רמת מתקדמים ב' בלבד. לא יינתן פטור מחובות אנגלית ללא עמידה בבחינות המתאימות.

2.9  כל הסטודנטים יידרשו לסיים את חובות האנגלית, עד לרמת פטור, לא יאוחר מסוף השנה של השנה הקודמת לשנה האחרונה של לימודיהם (לדוגמא סוף שנה ב' לתואר תלת-שנתי וסוף שנה ג' לתואר ארבע-שנתי). סטודנט שלא עמד במועד זה לא יורשה לעבור לשנה הבאה. התאמות לסטודנטים בעלי לקות למידה ייקבעו בהתאם לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על תיכוניים, התשס"ח - 2008 וחקיקת המשנה שתקבע מכוחו. במקרים חריגים ומנומקים יורשה המוסד לאפשר לסטודנטים בודדים הארכת התקופה לסיום חובות האנגלית, ובלבד שהסטודנט עמד במלוא חובותיו כאמור באנגלית עד תום תקופת לימודיו.  המוסדות ידווחו לצוות המעקב המקצועי את מספר הסטודנטים להם הוארכה התקופה הנדרשת לסיום חובות האנגלית.

2.10  סטודנטים שלא סיימו את חובותיהם באנגלית כנדרש, לא יורשו להירשם לסמינרים בתואר עד להשלמת חובותיהם באנגלית.

2.11   על המוסדות לבצע האחדה של החלוקה לרמות, שמות הרמות וכמו כן לקבוע מספר מינימום של שעות בכל קורס לפי הטבלה הבאה:

 

חלוקה לרמות עפ"י ציון הבחינה שם הרמה מספר שעות לימוד מספר הסטודנטים המומלץ בכל כיתה
פסיכומטרי / אמיר"ם אמי"ר
134+ 234+ פטור - -
120-133 220-233 מתקדמים ב' 4 שש"ס 30 סטודנטים
100-119 200-219 מתקדמים א' 4 שש"ס 30 סטודנטים
85-99 185-199 בסיסי 6 שש"ס 30 סטודנטים
70-84 170-184 טרום בסיסי ב' 6 שש"ס 20 סטודנטים
או
50-69 150-169 טרום בסיסי א' 8 שש"ס 20 סטודנטים

 

הערה: תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו. בגמר רמה זו, ילמד בכל אחת מן הרמות הבאות, כך שלימודי האנגלית מהרמה הנמוכה ביותר יארכו 4 סמסטרים.

2.12  כל מוסד רשאי להציע או לדרוש קורסים נוספים ברמה גבוהה יותר מעבר לרמת הפטור. מומלץ כי מספר הסטודנטים בכל כיתה בקבוצות מתקדמים א', מתקדמים ב' ובסיסי לא יעלה על 30, ומספר הסטודנטים בקורסים טרום בסיסי ב' וטרום בסיס א' לא יעלה על 20.

2.13  ציון עובר בכל אחד מהקורסים המובילים לפטור יינתן אך ורק על סמך בחינה.

2.14  למוסד יינתן שיקול דעת באשר להכללת קורס מתקדמים ב', במניין נ"ז לתואר, עד 2 נ"ז. יתר הקורסים לא ייכללו במניין נ"ז לתואר.

3. המועצה תקים צוות מעקב מקצועי שיורכב במהלך שנה"ל תשע"ד משלושה נציגי מכללות וארבעה נציגי אוניברסיטאות. הצוות יגבש נהלים לבחינת תהליך יישום ההמלצות במוסדות להשכלה גבוהה ואת בחינת איכות הוראת האנגלית בכל הרמות. בתום שנתיים יעביר הצוות דיווח למל"ג על התקדמות המוסדות בנושא ואת המלצותיו.

4. המועצה ממליצה כי המוסדות יפעלו להקמת גוף מקצועי משותף המורכב מנציגי אוניברסיטאות ומנציגי מכללות שיפעל לאורך זמן, ומטרתו תהיה להקים מאגר של חומרי לימוד ובחינות שיעמדו לרשות המכללות והאוניברסיטאות. חומרי הלימוד של מאגר זה יענו על הצרכים הייחודיים של תחומי הידע השונים וסוג העיסוק הנגזר מהלימודים האקדמיים.

5. המועצה רואה חשיבות בהבטחת הנגשת אוכלוסיות מיוחדות למערכת ההשכלה הגבוהה ועל-כן מבקשת מהמוסדות לבחון אפשרות לסייע לסטודנטים אלה במימון שכר הלימוד בלימודי האנגלית.

6. המוסדות נדרשים להתחיל לפעול בהתאם להחלטה זו החל משנה"ל תשע"ה.

 

[1] החלטות מל"ג שאישרו מבחנים חיצוניים נוספים