12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד – אוניברסיטת בר- אילן

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
 2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת בר אילן ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. בנוסף להמלצות לעיל, המל"ג מבקשת ולציין על המאמצים הנעשים לגייס חברי סגל להחליף את חברי הסגל היוצאים לגמלאות כמו גם, על המאמצים הנעשים לגוון מגדרית את סגל המחלקות.
 4. מל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.6.2019:
  מקרא:
  1. על המחלקה לגייס בתוך שנה חברת סגל נוספת בתחום המקרא (בהמשך למאמצים עליהם הצהירה בתגובה לדו"ח הוועדה) לצורך הגברת גיוון מגדרי ותחומי.
  2. יש לדרוש מחברי הסגל להגביר את המאמצים בהשגת מימון מחקרי.
  3. יש לקיים סמינר מחלקתי שבועי באופן סדיר ומובנה, ולהמשיך במאמצים לחשוף את הסטודנטים והסגל לחוקרים ומחקרים בינלאומיים בתחום.
  4. יש להתאים את הדרישות בתוכנית הלימודים של הסטודנטים לתואר השני במסלול המחקרי, לאלה המקובלות באקדמיה.
  5. יש לחייב את הסטודנטים לתואר שני בלימודי יוונית ולבטל את הדרישה לעלות נוספת בשכר הלימוד לשם כך.
  6. יש להוסיף לתוכנית הלימודים קורס העוסק בספרות בית שני.
  7. בהמשך לתגובת האוניברסיטה לדו"ח הוועדה, יש להמשיך במאמצים ולהוסיף קריאה ביקורתית לקורסים השונים במחלקה.
  תלמוד:
  1. על המחלקה לוודא כי חברי הסגל יעסקו בתחומי מחקר מגוונים.
  2. על המחלקה לדאוג בהקדם לגיוון מגדרי של חברי הסגל ולגייס חברות סגל, גם מחוץ למחלקה ולמוסד.
  3. יש לבטל את העלות הנוספת ללימודי שפה שניה לסטודנטים (יוונית, לטינית ופרסית)
  4. יש להתאים את שיטת ההוראה של הספרות התלמודית בהתאם להמלצת הוועדה (להמשיך במאמצי המחלקה כפי שפורט בתגובתה לדו"ח).