12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
 2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת חיפה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.6.2019:
  א. יש להגדיר את שם המחלקה כך שישקף נכונה את התכנים הנלמדים והנחקרים בה.
  ב. יש להגדיר באופן ברור את מסלולי הלימוד המוצעים במסגרת המחלקה, לנסח ולהתאים את התכנים הנלמדים בהם, ולהגיש תוכנית לימודים עדכנית של התואר הראשון והשני
  ג. יש להגיש תמונה עדכנית של כל מצבת הסגל המשתייך לתוכנית במקרא.
  ד. יש לעדכן את מבחן הבקיאות במקרא, כך שיכסה את כל תחומי הידע הרלוונטיים בתחום.