12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. לאור המלצת הוועדה הבינלאומית ותגובת האוניברסיטה לדו"ח, המל"ג מעודדת את המשך המאמצים לגיוס סטודנטים לתואר ראשון ושני למחלקה.
 4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.6.2019:
  א. על הנהלת אוניברסיטת תל אביב לחזק את המחלקה למקרא ולוודא שתישאר עצמאית וייחודית מבלי להיטמע במחלקות אחרות.
  ב. על המחלקה להמשיך במגמה של בין-תחומיות ולאפשר לסטודנטים מתחומים אחרים להיחשף לקורסים מתחום המקרא, כמו גם לאפשר לסטודנטים מהמחלקה לקחת קורסים מתחומי ידע אחרים. בהמשך לכך, מומלץ לעודד את החוקרים במחלקה לשתף פעולה עם חוקרים ממחלקות אחרות.
  ג. בתוך שנה יש לגייס למחלקה חבר סגל נוסף.
  ד. יש לגייס באופן מיידי עוזר הוראה למחלקה (להחזיר את התקן שבוטל)
  ה. על המחלקה לדרוש מסטודנטים לתואר שלישי ידיעה מעמיקה יותר בשפות יוונית וארמית.
  ו. על המחלקה לעודד את הסטודנטים לתואר שלישי להשתתף בכנסים מקצועיים ולפנות לקבלת מלגות שיתמכו בלימודיהם.