12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המוצעת להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
 2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. בהתאם להצהרת המוסד על השינויים ותהליכי השיקום המתוכננים על ידו בתחום מדעי היהדות בכללותו, המל"ג מבקשת לקבל עדכון בנושא עד לתאריך 1.6.2019.
 4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.6.2019:
  מקרא:
  1. על האוניברסיטה לצאת מיידית בהליך גיוס משמעותי של חברי סגל למחלקה. על מנת לשמור על רמת המצויינות הבינלאומית של המחלקה כפי שהיה בעבר, על האוניברסיטה לגייס לפחות שישה חברי סגל למחלקה (חלקם יחליפו חברי סגל אשר יפשרו או ייצאו לגמלאות) ולהרחיב את תחומי המחקר הנחקרים במחלקה כיום.
  2. בהמשך לסעיף 3 לעיל, אנא פרטו את השתלבותה של המחלקה למקרא בתהליך הכולל לשיקום תחום מדעי הרוח ומה נעשה בפועל במסגרתו.
  3. אנא פרטו את המהלכים והשינויים שנעשו במחלקה למקרא כפי שצוין בדיווח המוסד בעקבות דו"ח הוועדה.
  תלמוד:
  1. על המחלקה להוסיף את תחום ספרות הגאונים (geonic literature) לתחומי ההוראה והמחקר של המחלקה, כמו גם את תחומי המדרש וההגדה.
  2. על המחלקה להרחיב את הקורסים המוצעים לסטודנטים בכל רמות התואר, ולהקפיד במיוחד על היצע קורסים יחודיים לסטודנטים לתארים מתקדמים.