12/02/19

: דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום מקרא ותלמוד- אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה.
 2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות הבאות, עד לתאריך 1.6.2019 *:
  א. המחלקה איבדה לאחרונה בנסיבות מצערות מספר חברי סגל בכירים בתחום. לפיכך, מתבקש המוסד להעביר למל"ג תוכנית עבודה לשלוש השנים הקרובות בהם מפורט אופן השיקום של המחלקה, בהתייחס לסגל ולתכני הלימוד. לדעת הוועדה יש צורך בתוספת של לפחות 6 חברי סגל בתחום.
  ב. הוועדה הדגישה צורך מיוחד בחיזוק התכנים של חומש ומזרח קדום.
  ג. התוכנית המוצעת כיום במחלקה, אינה מכסה מספיק את הנושאים של ארכיאולוגיה ומזרח קדום כפי שניתן להבין משם המחלקה. לפיכך יש להתאים את תכני הלימודים לשם המחלקה או לחילופין לעדכן את שמה ל"מחלקה למקרא".
  ד. יש לחזק ולגוון את התכנים המוצעים על ידי המחלקה לסטודנטים לתארים מתקדמים.