13/07/10

דוח הוועדה המקצועית שבדקה את מתווה תוכניות הלימודים לקראת תואר ראשון בפיסיקה יישומית, כימיה יישומית, ותוכניות דו חוגיות בפיסיקה-כימיה

החלטת מועצה מיום 13.7.2010

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מישיבתה ביום 22.6.10 בעניין מתווה תוכניות הלימודים לקראת תואר ראשון בפיסיקה יישומית, כימיה יישומית, ותוכניות דו חוגיות בפיסיקה-כימיה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מאיר ניצן על עבודתה ועל הדוח שהגישה.
  2. הוועדה קבעה מהם הקורסים הנדרשים בתכניות הליבה בפיסיקה יישומית ובכימיה יישומית (בהמשך).

נקודות הזכות נקבעו לפי הכלל: שעת הרצאה סמסטריאלית – 1 נ"ז; שעת תרגיל או שעת מעבדה –    0.5 נ"ז.

תכנית הליבה בפיסיקה יישומית כוללת 68 נ"ז.  תכנית הליבה בכימיה יישומית כוללת 81.5 נ"ז, כאשר שני קורסים (בהיקף כולל של 8 נ"ז) הינם בנושאים יישומיים.  כדי להשלים את תכנית הלימודים לנדרש בתכנית לימודים לתואר ראשון יש להוסיף 40-50 נ"ז כך שיש אפשרות ללמד מספר מספיק של קורסים במגמה יישומית ולהצדיק את השם "פיסיקה יישומית" או "כימיה יישומית" , מבלי שהתלמיד יידרש ללחץ לימודים בלתי סביר.

הוועדה ממליצה שהחלק היישומי בתכנית הלימודים יינתן במסלול לימודים בנושא מוגדר, כמו אלקטרו-אופטיקה, פיסיקה גרעינית או ננוטכנולוגיה בפיסיקה יישומית וננוטכנולוגיה, פולימרים או אלקטרו-כימיה בכימיה יישומית.

להלן רשימת קורסי הליבה:

קורסי ליבה הכרחיים לתכנית לימודים בפיסיקה יישומית

קורסי ליבה הכרחיים לתוכנית לימודים בפיסיקה יישומית
מתמטיקה נ"ז  
אינפי 1 – 5  
אינפי 2 – 3.5  
אלגברה – 4.5  
משוואות דיפרנציאליות 3.5  
מערכות ליניאריות – 3.5  
הסתברות וסטטיסטיקה 2.5  
סה"כ מתמטיקה 22.5  
פיסיקה:    
מכניקה – 3.5  
חשמל (כולל חשמל אנליטי) 6  
גלים ואופטיקה – 5  
פיסיקה מודרנית: 3.5 יחסות, גרעין ומבוא לקוואנטים)
מעבדות:*    8 פירוט בהמשך
מבוא למצב מוצק 3.5  
פיסיקה של התקני מל"מ 3.5  
תרמודינמיקה – 2.5  
סה"כ  פיסיקה 42.5  
כימיה 3  
סה"כ כימיה 68  
מעבדות    
מכניקה וגלים, 3  
חשמל 3  
מעבדה מתקדמת 4  
אופטיקה ואלקטרו אופטיקה 3  
מעבדה נוספת 3  
מתמטיקה (חדו"א, אלגברה) 14  
פיסיקה  (מכניקה, חשמל, גלים, קוואנטים) 14  
כימיה כללית +מעבדה   6.5  
כימיה אנליטית +מעבדה   6.5  
כימיה פיסיקלית +מעבדה 9  
כימיה אורגנית +מעבדה 9  
כימיה אי-אורגנית +מעבדה 4  
מבוא לקשר כימי 4  
שיטות לקביעת מבנה 4  
כימיה תעשייתית 4  
עקרונות בהנדסה כימית 4  
סה"כ                         81.5