21/05/13

דו"ח הוועדה לבחינת מסגרות הכשרה להסבת בוגרי תארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה, לתואר "בוגר" בסיעוד

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ג (21.5.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות,  והחליטה כלהלן:

1. לאור הצרכים הלאומיים בנושא הסיעוד, לאשר פתיחת תוכניות הסבה לתואר ראשון בסיעוד לבעלי תואר אקדמי קודם בכל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים, המעוניינים בכך, וזאת בתנאי שמתקיימת במוסד תוכנית 4-שנתית לתואר ראשון בסיעוד אשר קיבלה מהמל"ג הסמכה להענקת התואר והמוסד העמיד לפחות מחזור אחד של בוגרים. תוכניות אלו יהיו תוכניות שיתווספו לתוכניות הקיימות ולא יגרעו מהיקפן.

2. תוכנית הלימודים להסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד תועבר על-ידי הסגל האקדמי האורגני של המוסד להשכלה גבוהה באותה רמה ובאותה דרך בה מועברת התוכנית האקדמית הארבע-שנתית לתואר ראשון בסיעוד במוסד זה. על המוסד להראות כי לא תהיה פגיעה בהוראה של התוכנית הקיימת ובפרט בנושא יחס סגל סטודנטים.

3. היקף הלימודים בתוכניות ההסבה לתואר ראשון בסיעוד לבעלי תואר אקדמי קודם ותוכניהם יהיו לפחות זהים לתוכנית הליבה המחייבת של משרד הבריאות להסמכה בסיעוד, שהיא כיום בת 126 נ"ז.

4. להעניק לסטודנטים הלומדים בתוכנית ההסבה לסיעוד פטור נוסף על בסיס אינדיבידואלי על סמך לימודיהם הקודמים (למשל: פטור מחלק ממדעי היסוד לבוגרי מדעי הטבע;  פטור ממבואות לפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה לבוגרי מדעי החברה, וכן הלאה)  בתנאים הבאים:

4.1        הפטור יינתן אך ורק על סמך לימודים קודמים של נושאי תוכנית הליבה ברמה אקדמית  במוסד להשכלה גבוהה מוכר.

4.2        לא יינתן פטור בשום מקרה מלימודי הסיעוד התיאורטיים והמעשיים, אשר מהווים את ליבת הלימודים בתחום.

4.3        לא יינתן פטור בשום מקרה מסמינריון אחד לפחות בנושאי סיעוד, גם אם הסטודנט עשה עבודות סמינריוניות בלימודי התואר הקודם בנושאים אחרים.

4.4        היקף הפטורים האינדיבידואליים יינתן על-פי הכללים האקדמיים של כל מוסד לגבי התיישנות. פטורים יינתנו מלימודי יסוד בלבד ועד היקף של 33 נקודות זכות.

5. כל מוסד המעוניין לקיים תוכנית לימודי הסבה לתואר ראשון בסיעוד לבעלי תואר אקדמי אחר, על בסיס עקרונות אלו, יגיש, טרם פרסום התוכנית , פירוט עמידתו בכל אחד מהסעיפים של החלטת מל"ג שתתקבל בנושא לרבות טבלת תוכנית לימודים וטבלת סגל ההוראה. תוכנית זו תועבר לדיון בוועדת המשנה לענייני טכנולוגיה, הנדסה, מדעים, רפואה ואדריכלות.

6. לאפשר את קיום התוכנית ב-6 סמסטרים תוך לא פחות משנתיים וחצי קלנדריות (כזמן תקני). מבנה זה הוא אחד ממוקדי המשיכה העיקריים לתוכנית זאת. יתר על כן, מבנה זה יקל על גיוס מדריכים קליניים ושדות קליניים להתנסויות מעשיות בשעה שיתר הסטודנטים בחופשת קיץ.

7. לבחון את תוצאות התוכניות שיפתחו, לרבות יכולתן להשיג את המטרות הלאומיות והאקדמיות העומדות בבסיס התוכניות, לאחר השלמת לימודיהם של שלושה מחזורים (תשע"ח).