20/03/18

דו"ח הוועדה להערכת איכות בתחום הכשרת עובדי הוראה לגיל הרך – המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא הערכת איכות הלימודים לגיל הרך במכללות האקדמיות לחינוך והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה בראשותה של פרופ' דורית ארם על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"חות שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה שבדקה את התוכנית לגיל הרך במכללה, וקוראת למכללת גבעת וושינגטון ללמוד בעיון את מכלול ההמלצות כפי שמופיעות בדו"ח, ולפעול ליישומן.
  3. על המוסד לדווח למל"ג על אופן עמידתו בכל ההמלצות המופיעות בהחלטת המל"ג בנוגע לדו"ח הרוחבי עד ליום 1.11.2018.
  4. בנוסף לאמור לעיל, על המוסד לדווח על יישום ההמלצות המוגדרות "הכרחיות" בדו"ח ועדת ההערכה הפרטני ולדווח עד ליום 1.11.2018 על יישום המלצות אלה, תוך דגש מיוחד  על יישום ההמלצות הבאות:

א.         לנצל את ייחודיות המכללה בתחום החינוך הגופני ולשלבה בתחום הגיל הרך.

ב.         לגייס חברי סגל העוסקים במחקר למסלול הגיל הרך.

ג.          למסד את הקשר בין סגל הגיל הרך למרצים הדיסציפלינאריים ולהתאים את ההוראה בקורסים הדיסציפלינאריים להכשרת עובדי הוראה בגיל הרך.

ד.         לשלב בחומרי הקריאה של הקורסים מקורות מחקריים עדכניים.

ה.         לדאוג לגישה למאגר המידע PsychNet.

ו.          לתגמל את עבודת המדריכות הפדגוגיות על פי שעות עבודתן בפועל.