18/11/14

דו"ח הוועדה לקביעת מתווה מעודכן לקיום לימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה (B.Ed.)" לגננות ומורים מוסמכים בכירים – החלטת המועצה מישיבתה מיום 18.11.2014, כפי שתוקנה ביום 9.8.2016

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה, בראשות ד"ר רבקה ודמני, על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה בעניין הסדרת לימודי ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים.

2. לאמץ את דו"ח הוועדה במלואו ואת ההצעה למתווה המעודכן ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" לגננות ומורים מוסכים בכירים. המתווה המעודכן ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) לגננות ומורים מוסמכים בכירים מצורף להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

3. המל"ג תמנה צוות מומחים (לפחות שניים מהם כהנו בוועדה שקבעה את "המתווה המעודכן ללימודי השלמה לתואר B.Ed."), לבחינת יישום "המתווה".

4. תקופת מעבר ומועד תפוגה:

4.1        מועד תחילת תוקף ההחלטה יהא שנה"ל תשע"ו. בתוכניות להכשרת מורים חרדים, שיאושרו ע"י המל"ג ויתחילו לפעול בתשע"ה, סיום הלימודים בתוכנית יהיה בכפוף למתווה שנקבע.

4.2        החל משנה"ל תשע"ט, אוקטובר 2019, לא תתאפשר עוד פתיחתן של תוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) במוסדות להשכלה גבוהה. משמעות הדבר היא שהמחזור האחרון שיוכל להתחיל בלימודים אלה כמחזור חדש יהיה המחזור שיחל את לימודיו בתחילת שנת הלימודים תשע"ח, אוקטובר 2018, לאור הנימוקים שלהלן:

4.2.1     תוכניות ההשלמה לתואר "בוגר בהוראה" ל"גננות ומורים מוסמכים בכירים" נועדו לתת מענה קונקרטי (עידוד אקדמיזציה), תחום בזמן, לדור מסוים של גננות ומורים מוסמכים בכירים, שלמד בעבר בסמינרים להוראה תלת שנתיים לא-אקדמיים. הן לא נועדו להתקיים לתקופה בלתי מוגבלת בזמן.

4.2.2     ככלל, מל"ג מחייבת הפעלת פיקוח אקדמי ישיר על תכניו האקדמיים של כל תואר אקדמי בו היא מכירה. תוכניות השלמה בתחומים שונים, לרבות לתואר "בוגר בהוראה", מהוות חריג מהכלל: היקף הלימודים בהן מצומצם וחלק מתוכניהן אינו נמצא בפיקוח ישיר של מל"ג.

5. לאור ההשתנות הדינמית בתחום הנגישות של ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי, ומדיניות מל"ג בנושא, תתבצע הערכת מצב לקראת מועד התפוגה בהתייחס לתוכניות השלמה לתואר "בוגר בהוראה" במגזר החרדי גם לאחר המועד שנקבע.

 

נספח להחלטה