20/12/05

דו"ח הוועדה של המל"ג בראשות פרופ' רמי רחמימוב לבדיקת ההצעה לכונן מתכונת לימודים ארבע-שנתית (ללא שנת הסטאז') לתואר דוקטור ברפואה (M.D.) המיועדת לבעלי תואר "בוגר במדעים"-החלטת מועצה מיום 20.12.2005

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה של המועצה לאוניברסיטאות ומכללות לחינוך (מיום 20.12.2005 ) בענין דו"ח הוועדה של המל"ג, בראשות פרופ' רמי רחמימוב, לבדיקת ההצעה העקרונית לכונן מתכונת לימודים ארבע-שנתית (ללא שנת הסטאז') לקראת תואר "דוקטור ברפואה" (M.D.) המיועדת לבוגרי תואר "בוגר במדעים", והיא מחליטה כדלהלן:

  1. להודות לוועדה של המל"ג, בראשות פרופ' רמי רחמימוב, על עבודתה ועל הדו"ח המפורט שהגישה.
  2. לאשר מבחינה עקרונית את ההצעה לכונן מתכונת לימודים ארבע-שנתית (ללא שנת הסטאז') לקראת תואר "דוקטור ברפואה" (M.D.) המיועדת לבעלי תואר "בוגר במדעים" ולהכיר בה במישור העקרוני כמתכונת לגיטימית לקיום לימודים לקראת תואר "דוקטור ברפואה" (M.D.), המתווספת למתכונת הלימודים הרגילה השש-שנתית לקראת תואר "דוקטור ברפואה"(M.D.), הקיימת היום בפקולטות לרפואה בישראל.