23/02/21

דו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – החלטת מועצה מישיבתה ביום 23.2.2021

בישיבותיה ביום ה-8.11.2020, ביום ה- 17.11.2020 וביום 13.12.2020 קיימה ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה דיון משותף עם ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח ואומנויות, בדו"ח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה, בהתייחסות משרד החינוך ובתגובת המוסדות. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 4.11.2020, ובהמשך להמלצת ועדת מדיניות בשיתוף עם ועדת המשנה התחומית, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה ביום י"א באדר תשפ"א 23.2.2021  כלהלן:

1. להודות לוועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בראשותן של ד"ר רבקה ודמני ופרופ' עפרה ענבר, על עבודתה המקיפה והיסודית ועל הדו"ח המפורט שהגישה.

2. לברך את ועדת המומחים על המרכיבים המשמעותיים החדשים במבנה ומתווה ההכשרה להוראה, ובכללם:

  • העברת האחריות למוסדות המכשירים על תכנון הלימודים בהתאם לחזון ולתרבות המוסד.
  • שימוש בכלי מיון שיבדקו לצד יכולות קוגניטיביות גם יכולות רגשיות והתנהגותיות של מועמדים.
  • פיתוח תוכניות הכשרה להוראה ייחודיות המותאמות למסלולי הגיל ולהתמחויות.
  • בניית תוכניות הכשרה להוראה המתאפיינות בלכידות ובשילוב בין רכיבי ליבה והכשרה בתחומי הדיסציפלינה, החינוך, ההוראה וההכשרה הקלינית.
  • שילוב תחומי ליבה חדשים כגון: הכלה והשתלבות (לומדים עם צרכים מיוחדים), למידה רגשית חברתית, אוריינות לשונית, חברה רב תרבותית, יזמות וחדשנות בסביבות הוראה ולמידה עתירות מידע וטכנולוגיות מתקדמות.
  • הגדלה והדגשת הרכיבים המעשיים והקליניים בהכשרת המורים והגננות.
  • שילוב וחיבור של קורסים עיוניים בעבודת השדה של ההכשרה.

3. המתכונות המוצעות בדו"ח, המחייבות לימודי תואר שני, מעלות סוגיות ברמת היישום, ומחייבות בחינה של הנושא בראייה מערכתית. בנוסף, בהחלטת ות"ת מיום 4.11.2020, נקבע כי סעיפים בעלי השלכה תקציבית משמעותית הנגזרים מהחידושים בדו"ח (מודל חמש שנתי להוראה לתואר שני ובמסגרתו קיצור משך הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" מארבע שנים לשלוש שנים) ייבחנו במסגרת התוכנית הרב-שנתית הקרובה.

4. עם זאת, כדי לאפשר בחינה של המודל המוצע למסלולי לימוד חמש שנתיים (3 שנים תואר ראשון + שנתיים תואר שני), תוכל כל מכללה אקדמית לחינוך לקיים, במסגרת תקציבה וללא דרישה לשיפוי תקציבי נוסף, כפיילוט את המודל החמש שנתי עבור לא יותר מ- 30 סטודנטים בתחומים שכבר קיימים במוסד. מוסד שיחליט לקיים את המודל כאמור יודיע על כך למל"ג טרם פתיחתו.

5. בעת הזו, המוסדות מתבקשים ליישם רק את השינויים האקדמיים והעדכונים התכניים כפי שעולים מיתר סעיפי הדו"ח (ראו פרק 3 בדו"ח). יישום כל החידושים, שלגביהם לא נמצאה השלכה תקציבית משמעותית (כמוזכר בסעיף 3 לעיל), יסתיים תוך שלוש שנים ממועד אישור המתווים במל"ג, והם יבואו במקום החלטות קודמות שהתקבלו במל"ג בנושא ההכשרה להוראה. תוכניות חדשות, אשר אושרו להגשה ע"י המל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית ועדיין לא הוגשו, יוגשו החל מתשפ״ב בהתאם לחידושים בדו"ח.

6. בחלוף שנתיים מקבלת החלטה זו, המוסדות יגישו למל"ג דיווח בנוגע לאופן יישום המתווים.

7. המל"ג תמנה צוות מומחים שיעסוק במידת הצורך, ובהתייעצות עם ועדת המשנה למדעי הרוח, חינוך ואומנויות במל"ג, בשאלות העולות מהשטח ופתרונן.

 

נספח א' - דוח ועדת המומחים לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל