08/07/14

דרישות סף בהתייחס למבנה בו פועל מח"ר – החלטת מל"ג מיום 8.7.2014

בישיבתה ביום י' בתמוז תשע"ד (8.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לקבוע תנאי סף בהתייחס למבנה בו מבוקש לפתוח מח"ר ולעדכן את הנוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות,  כלהלן:

1. מוסד להשכלה גבוהה יקיים את פעילות המח"ר אך ורק במבנה שהזכויות בו שייכות למוסד האקדמי באופן ישיר, בין בחכירה ובין בבעלות ושלא באמצעות גוף אחר. ברי, כי בכל מקרה, לא תהיה מעורבות של תאגיד/אדם חיצוני בפעילות המח"ר ולמוסד להשכלה גבוהה האחריות המלאה - אקדמית וניהולית – לפעילותו.

2. מכל מקום, לימודים במסגרת מח"ר לא יתקיימו באותו מבנה בו מתקיימים לימודים שאינם אקדמיים (למעט מכינה), לרבות לא במצב של הפרדה בשעות הלימוד במהלך היום. ככל שמדובר בקמפוס בו מספר מבנים, ניתן יהיה לקיים את הלימודים במבנה אחר ראוי ללימודים אקדמיים, שיכלול בין היתר, תשתיות ראויות, כיתות לימוד מתאימות, ספריה, כיתת מחשבים, ולוח מודעות ובלבד שתהיה כניסה נפרדת ייעודית מן הרחוב אל המבנה המשמש למח"ר לעומת המבנים המשמשים ללימודים אחרים.

3. תובטחנה זכויות ישירות במבנה למוסד האקדמי לפרק זמן שלא יפחת מחמש שנים. ביטול ההסכם במהלך התקופה יתאפשר רק עפ"י החלטת המוסד האקדמי.

4. תוכנית הלימודים והתואר יקבעו באופן בלעדי ובאחריות המוסד האקדמי, בהתאם לאישור המל"ג וללא מעורבות גוף שלישי חיצוני.

5. הסגל של המח"ר - המנהלי והאקדמי - יתמנה ויועסק ע"י המוסד האקדמי בלבד.

6. יוקצו חדרים לשעות קבלה של המרצים, כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.

7. קבלת הסטודנטים תהיה ע"י המוסד האקדמי ועל פי שקול דעתו באופן בלעדי. הלימודים יהיו פתוחים לכל המועמדים העומדים בקריטריוני הקבלה ובהגדרות שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג, בכפוף לתנאי הקבלה האקדמיים.

8. שלט של המוסד האקדמי יוצב בחזית המבנה.

9. שכה"ל עבור הלימודים במח"ר ישולם ישירות מהסטודנטים למוסד האקדמי.

10. פרסום הלימודים יהיה מטעם ובאחריות בלעדית של המוסד האקדמי ובמסגרתו יהיה ברור כי הלימודים הם מטעם המוסד להשכלה גבוהה בלבד.

11. התואר והתעודה המוענקים בסיום הלימודים במח"ר יהיו זהים לתואר ולתעודה המוענקים לתלמידים הלומדים בקמפוס האם.

12. המוסד להשכלה גבוהה יעביר הצעה להסכם שיכלול את כל ההוראות דלעיל לאישור הלשכה המשפטית של מל"ג/ ות"ת טרם חתימתו.

הוראת מעבר

מוסדות להשכלה גבוהה המקיימים כיום פעילות במסגרת מח"ר שאינה עומדת באופן מלא בהוראות אלה, יצרכו להוכיח עמידה בדרישות דלעיל בתוך שלושה חודשים ממועד קבלת ההחלטה, למעט עמידה בדרישות האמורות בסעיפים 1-3. למוסד המפעיל מח"ר שאינו עומד בסעיפים אלו תינתן אפשרות לבצע את ההתאמות הנדרשות עד סוף שנה"ל תשע"ו. בתקופת המעבר, יעמדו מוסדות אלה בהוראות שלהלן:

1. שעות הלימודים האקדמיים יוגדרו במדויק והמבנה יועמד לשימוש המוסד האקדמי באופן מתאים המבטיח לימודים ברמה אקדמית נאותה, לרבות גישה לתשתיות אקדמיות נדרשות. בשעות אלה לא יתבצע כל שימוש נוסף במבנה לצורך לימודים אחרים.

2. יוקצה בספריה אזור המיועד לתלמידי המוסד האקדמי. הספרייה תכלול את כל הספרים הנדרשים ותהיה פתוחה בשעות הלימודים ומעבר לכך בהתאם לצורך וכמוקבל במוסדות אקדמיים.

3. תוקצה כיתת מחשבים לשימוש תלמידי המוסד האקדמי. כיתת המחשבים תכלול את כל התוכנות ומאגרי המידע הנדרשים ותהיה פתוחה בשעות הלימודים ומעבר לכך בהתאם לצורך וכמקובל במוסדות אקדמיים.

4. יוקצה לוח מודעות נפרד להודעות של המוסד האקדמי ולשימוש הסטודנטים.

5. מוסדות אלה יעבירו לאישור הלשכה המשפטית הצעה להסכם להסדרת כל האמור ובהתאם לנהלי ות"ת/מל"ג כתנאי להמשך פעילותם, וזאת בתוך חודש ממועד החלטה זו.