28/08/12

הבהרה להחלטת מל"ג מיום כ"ד בתמוז תשע"א (26.7.2011) בדבר מתווה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל – החלטת המועצה השתיים עשרה מישיבתה מיום 28.8.2012

א.         בישיבתה ביום י' באלול תשע"ב (28.8.2012) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את דו"ח הוועדה  לגיבוש מתווה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יוסף מקורי על עבודתה ועל הצעת המתווים שניסחה.
 2. לאמץ את המתווים שנוסחו לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, כמפורט בדו"ח הוועדה.

ב.         בבסיס עבודת הוועדה הונחו מספר הנחות יסוד אותן מאמצת המועצה להשכלה גבוהה, כדלקמן:

 1. תוכנית קדם רפואה Pre-Med, כוונתה כמקובל בעולם, תוכנית לקראת קבלה (לבתי ספר לרפואה) לתוכניות ארבע- שנתיות. אין מדובר במקצועות כמו: אנטומיה, פרמקולוגיה וכד', שהינם מקצועות  פרה-קליניים, אשר נלמדים בשנים הראשונות בבתי הספר לרפואה או בתוכניות מוכרות לתואר ראשון ב"מדעי הרפואה" (לא מקצועות הבריאות).  מעתה ואילך , שמן של התוכניות לקראת קבלה לבי"ס לרפואה ארבע שנתי , יהיה "קדם רפואה"  ובאנגלית Pre-Med.
 2. מל"ג ערה למקובל היום בבתי הספר לרפואה ובגופים רגולטורים/אקדמיים בארה"ב והחליטה לאמץ  מספר שינויים העומדים להיכנס שם בשנים הקרובות כפי שיוסבר בהמשך.
 3. המתווים שהמל"ג גיבשה לתוכנית אחידה ללימודי קדם רפואה (Pre-Med) במוסדות להשכלה גבוהה בישראל הם צבר של קורסים במסגרת  תוכנית לימודים קיימת או תוכנית לימודים לקדם רפואה  במתכונת דו- חוגית ולא תוכנית ייעודית מובנית שכולה תואר ראשון קדם-רפואה.
 4. הייתה התוכנית ב"קדם רפואה" צבר של קורסים במסגרת תוכנית לימודים קיימת יצוין בתעודת התואר:  תואר בוגר בתוכנית הקיימת (למשל, ביוטכנולוגיה), ללא ציון צבר הקורסים, אלא יובאו בספח נלווה  לתעודה.   הייתה התוכנית ב"קדם רפואה" במתכונת דו-חוגית, יצוין בתעודת התואר: בוגר בתוכנית  דו-חוגית בחוג הראשון (ולמשל, ביולוגיה) ובחוג השני ("קדם רפואה").
 5. גיבוש המלצות וועדת מקורי התבסס על הניסיון שנצבר בתוכנית הארבע שנתית באוניברסיטת תל-אביב לתואר MD.
 6. בחינת ה- GRE (הנהוגה בארה"ב כמבחן קבלה לתארים מתקדמים), תיחשב כאמת מידה ראויה בקביעת הקוריקולום לתוכניות Pre-Med.
 7. ועדת מקורי התייחסה לדמותו של הרופא העתידי כבעל סקרנות מדעית, יכולות קוגניטיביות גבוהות,  רקע מתאים במקצועות הרלוונטיים ובעל רגישות ומודעות חברתית והיכרות עם היבטים חברתיים,  הכרוכים  בעבודת הרופא.

ג.          בהתייחס להנחות היסוד שפורטו מעלה, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי  תוכניות הלימודים בקדם  רפואה Pre-Med יכללו את הדרישות הבאות:

 1. שבעה קורסי הליבה המצוינים כלהלן:

א.  הקורס – ביולוגיה של התא- כקורס שנתי-  בהיקף 4 ש"ס

ב.  הקורס – ביוכימיה  – בהיקף 4 ש"ס

ג.   ביולוגיה מולקולארית –  בהיקף 4 ש"ס

ד.  גנטיקה – בהיקף  3 ש"ס

ה.  פיזיולוגיה – 4 בהיקף ש"ס

ו.   מיקרוביולוגיה – בהיקף של 4 ש"ס

ז.   סטטיסטיקה – בהיקף 3 ש"ס

 1. קורס באיסוף ופענוח נתונים מדעים – Critical analysis and reasoning skills –בהיקף של 2 ש"ס שיכלול את הנושאים הבאים: חשיבה ביקורתית- ניתוח מאמרים, תכנון מחקר, ניתוח תוצאות מחקר   וכתיבת מאמר.
 2. פרויקט מחקר מונחה המבוצע ע"י סטודנט תוך הנחיה מוסדרת בהיקף של 8 ש"ס (4 נ"ז).
 3. קורסי בחירה – על הסטודנט לבחור שני קורסים בסוציולוגיה/אנתרופולוגיה ושני קורסים  בפסיכולוגיה. בהיקף של 2 ש"ס כל קורס.

ד.         המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות האקדמיים לפתח תוכניות שיעמדו בדרישות הסף הנ"ל, בעיקר בהיבטים העוסקים בתחומי ניתוח ביקורתי של נתונים ובתחומי מדעי ההתנהגות והחברה הרלוונטיים  להכשרתו של הרופא, זאת במסגרת התוכנית הרב שנתית שאושרה להם.