03/03/15

שילוב האוכלוסיה החרדית בהשכלה הגבוהה – הבהרות – החלטת מועצה מיום 3.3.2015

- החלטה מבוטלת - 

 

בשנת תשע"א נחתמה בין ות"ת ומשרד האוצר תוכנית רב שנתית להשכלה הגבוהה. במסגרת התוכנית הוקצו משאבים ייעודיים לשילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה. ביום 10.1.2012 החליטה המועצה לאמץ את התפיסה העקרונית התכנונית-אקדמית שהוצעה במסמך שהובא בפניה באשר לשילוב המגזר החרדי במוסדות להשכלה גבוהה, לרבות התנאים בדבר פתיחת תוכניות למגזר זה, כולל באמצעות הקמת מח"רים. המועצה הנחתה בהחלטתה, כי תיערך בקרה שוטפת באשר להבטחת עמידת התוכניות למגזר החרדי, ובמיוחד תוכניות הנלמדות מחוץ לקמפוס, בתנאים המפורטים במסמך, לרבות בקרה כי רמת התוכניות, חברי הסגל המלמדים בהן, הבחינות ותשתיות הלימודים זהות לתוכניות הנלמדות בקמפוסים. בהמשך לכך, הוקמו מסגרות חרדיות (מח"ר) לקידום תוכניות לימודים אקדמיות בקרבת המוסדות להשכלה גבוהה, ובאחריותם המלאה - אקדמית ומנהלית.

בעקבות סוגיות שונות שעלו לאחרונה, לרבות במסגרת העתירה לבג"ץ 6667/14, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2014), בהמשך להמלצת ועדת ההיגוי לענייני חרדים, לחדד ולהבהיר את ההיבטים שלהלן. זאת, בנוסף לאמור בקול הקורא 'להגשת בקשות לפתיחת מסגרות לימוד לשילוב האוכלוסייה החרדית בהשכלה הגבוהה' שפורסם ב-25.3.2012.  כל זאת, בהתייחס לפעילות במסגרות החרדיות כולן - מתוקצבות ושאינן מתוקצבות: הפלטפורמות, המח"רים, תוכניות מיוחדות בהפרדה מגדרית המתקיימות בקמפוסים של המוסדות וכד'.

  1. תוכניות הלימודים

1.1        תוכניות הלימוד במסגרות לחרדים תהיינה זהות, בפרט ברמת הסגל האקדמי, בקורסים, בבחינות ובמועדן, לתוכניות הלימודים הכלליות. תוכניות הלימודים תיבדקנה ותופעלנה בהתאם להחלטות מל"ג ונהליה בנושא.

1.2        לא תאושרנה פתיחת תוכניות לתארים מתקדמים במסגרות לחרדים ויש לפעול לצמצום התוכניות הקיימות לתארים מתקדמים.

2. ניהול

2.1        הניהול האקדמי והמנהלי/האדמיניסטרטיבי של מסגרות ותוכניות לחרדים יהיה באחריות בלעדית של המוסד האקדמי (פעילות הפלטפורמות תותאם לאמור באופן מלא במסגרת הליך הדרגתי).

3. אוכלוסיית יעד

3.1          תנאי סף לקבלה למסגרת מיוחדת למגזר החרדי, הוא עמידה בהגדרת חרדי, כדלהלן:

3.1.1     בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח - 2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

3.1.2     בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

3.2        פיקוח על עמידה בתנאי זה יתבצע באמצעות  הלמ"ס ולא תתאפשר קבלת סטודנטים שאינם עומדים בתנאי. חריגות מתנאי זה, תובאנה לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.

3.3          תלמידי המסגרות החרדיות יהיו תלמידים מן המניין של המוסד.

4. הבטחת שיווין

על מנת לאפשר לימודים נפרדים מגדרית במגזר החרדי, נבחר הפתרון המאזן בין הזכות לשונות תרבותית, אוטונומית והרצון של תלמידים ומוסדות מצד אחד, לבין הקפדה על הערך של כבוד האדם ושוויון במרחב הציבורי. על כן, החליטה המועצה להתיר מסלולי לימוד הכוללים הפרדה בין גברים ונשים ובלבד שיתקיימו בהם התנאים שנקבעו בסעיפים 1-3, ובתוספת ההבהרות שלהן:

4.1        ההרשמה למסלולי הלימוד במסגרות חרדים תהיה פתוחה לכל מי שיהיה מעוניין ללמוד בו, ללא כל הפלייה, ובהתאם להגדרת קהל היעד ולתנאי הקבלה האקדמיים.

4.2        יובהר, כי נקיטת הפרדה מגדרית אפשרית בכיתות הלימוד בלבד. פניות של תלמידים ועובדים שיגיעו למל"ג בחריגות מעניין זה, יטופלו על-ידי המל"ג בהתאם לכלים ולסמכויות העומדים לרשותה.

4.3        השירותים המנהלתיים יינתנו לסטודנטים ולסטודנטיות במוסד באופן שוויוני, מלא ורצוף.

4.4        יודגש, כי יש להקפיד על עמידה בהוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988, אשר אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו ובין דורשי עבודה מחמת מין, דת, לאום ועילות נוספות בין היתר בשלב הקבלה לעבודה. הפליה בניגוד לסעיף האמור היא עוולה אזרחית ועבירה פלילית.