16/09/14

הגבלת תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה – החלטת מל"ג מיום 16.9.2014

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית והחליטה כלהלן:
1. תוקף אישור הפרסום ורישום הסטודנטים הניתן למוסד יהיה מוגבל לשנתיים. דהיינו, מוסד יוכל להתחיל לרשום סטודנטים לתוכנית החדשה לשנה האקדמית שלאחר קבלת אישור המל"ג או לזו שאחריה.
2. אם לא יפתח מוסד תוכנית במסגרת הזמן שנקבעה באישור פרסום והרשמה, וירצה לעשות זאת במועד מאוחר יותר, יהיה עליו לפנות בבקשה להארכת אישור הפרסום והרשמה שקיבל מהמל"ג, ולציין אילו שינויים חלו בתוכנית שהוא מבקש לפתוח בהשוואה לתוכנית שהמל"ג אישרה פתיחתה.
3. בכל מקרה על המוסדות להודיע למל"ג על פתיחת התוכנית בפועל במסגרת הזמן שנקבע לאישור פרסום והרשמה.
הוראות מעבר:
1. מוסדות שקיבלו מהמל"ג אישור פרסום ורישום סטודנטים, אולם לא פתחו את תוכנית הלימודים, והזמן שעבר מאז קבלת האישור עולה על שנתיים, יפעלו בהתאם לסעיף 2 בהחלטה (במידה שהם מעוניינים לפתוח את התוכנית).
2. מוסדות שקיבלו מהמל"ג אישור פרסום ורישום סטודנטים בשנתיים האחרונות, דהיינו בשנה"ל תשע"ג או תשע"ד יפעלו בהתאם להחלטה זו.