09/03/04

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 9.3.2004 בדבר אמות מידה לקיום תכניות לימודים לתואר שני (.LL.M) במשפטים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה (כפי שעודכנה ביום 11.7.2006 ותוקנה ביום 29.5.2007 וביום 1.4.2008)

א. תפיסת היסוד

מטרת לימודי המוסמך (.LL.M) במשפטים היא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה המשפטית של בעלי תואר ראשון במשפטים, כמו גם את יכולותיהם המחקריות. תכנית לימודי המוסמך יכול שתכלול, מעבר לכך, מסלולי התמחות בענפי משפט שונים, ולימודים בינתחומיים.

ב. תכנית לימודים

1. היקף תכנית הלימודים יהיה לפחות 32 נ"ז במסלול שאינו מחקרי ולפחות 28 נ"ז במסלול מחקרי.

2. 18 נ"ז לפחות יילמדו במסגרת קורסים ייחודיים לתלמידי מוסמך במשפטים (במניין נ"ז אלה יכללו גם 8 נ"ז עבור סמינריונים). הרכב הלימודים בקורסים שאינם ייחודיים לתלמידי מוסמך יאושר ע"י הרשות המתאימה במוסד/בפקולטה.

הערה: אין באמור לעיל לפגוע בלימודי המסלול המואץ הקיים בחלק מן האוניברסיטאות (מסלול בו ניתן להשלים לימודי תואר ראשון ותואר שני במשפטים תוך 5 שנים), ובלבד שהתלמידים במסלול זה לא ילמדו קורסים ייחודיים לתואר שני אלא החל מהשנה השלישית של התואר הראשון.

3. 8 נ"ז לפחות יילמדו במסגרת סמינריונים אשר בהם ייכתבו עבודות סמינריוניות. בעבודה סמינריונית יערוך התלמיד מחקר עצמאי ועדכני בסוגיה משפטית תוך בחינת מקורות המשפט השונים ועיבודם האינטגרטיבי והמקורי לכלל סקירה, סיכום, הערכה וכיו"ב. העבודה תיכתב בהנחיה אקדמית נאותה. כל תלמיד ירצה בפני קבוצת הסמינר אודות נושא עבודתו.

4. במסלולי התמחות שיצוינו בתעודת המוסמך יהיו לפחות 18 נ"ז בתחום ההתמחות.

5. היקף הלימודים המשפטיים בתכנית לא יפחת מ-60% מהיקף כל הנ"ז. לפחות שני שליש מן הלימודים שאינם משפטיים יהיו בתחום הרלבנטי למסלול ההתמחות המשפטי. לפחות 4 נ"ז במסגרת הסמינרים יהיו בסמינרים משפטיים. על סמינר שיילמד מחוץ לפקולטה למשפטים להיות רלוונטי לתחום ההתמחות או לעבודת התיזה של התלמיד וכן לעמוד בתנאי הסמינרים כפי שמופיעים בסעיף 2 לעיל.

כל הלימודים שאינם משפטיים טעונים אישור של הרשות המתאימה בפקולטה.

6. סדנאות של פרקטיקה משפטית במסגרת לימודי התואר השני לא תחשבנה למניין נ"ז לתואר.

7. מספר התלמידים בסמינריון לא יעלה על 20, ובמקרים מיוחדים על 25 תלמידים.

הנוכחות בסמינריונים ובשיעורים חובה.

8. תכנון לימודי המוסמך במשפטים והפיקוח עליהם ייעשו על ידי ועדה ללימודים מתקדמים, שכל חבריה יהיו מורים בכירים במשרה מלאה ועיקרית במוסד. יו"ר הוועדה ישמש כראש התכנית ללימודי תואר שני.

9. מוסד לא יוסמך בדרך כלל להעניק תואר שני במשפטים (.LL.M) אלא אחרי שהעמיד ארבעה  מחזורים של בעלי תואר ראשון במשפטים (.LL.B).

ג. משך הלימודים

ככלל, לימודי המוסמך יימשכו ארבעה סמסטרים. במקרים מיוחדים וכאשר קיימת הצדקה לכך, ניתן להתיר לסטודנט לקצר את התקופה.

בלימודי המסלול המואץ הקיים בחלק מן האוניברסיטאות ניתן יהיה להשלים את לימודי התואר הראשון והשני במשפטים תוך לא פחות מ- 5 שנים.

ד. קבלה וסיום

1. לתכנית לימודים לתואר שני .LL.M במשפטים יוכלו להתקבל רק בעלי תואר ראשון .LL.B במשפטים.

2. ציון הקבלה הוא הציון הממוצע בלימודי תואר ראשון במשפטים. ציון זה לא יפחת מ-80 או ציון מקביל למי שסיים לימודי תואר ראשון בחו"ל. הוועדה ללימודים מתקדמים תהיה רשאית לקבל לתכנית, מטעמים ראויים ובמקרים חריגים, גם תלמידים שציון הממוצע שלהם נופל מ-80, ובלבד ששיעור מתקבלים אלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתכנית באותה שנה.

מועמדים בעלי ניסיון מעשי בתחום המשפט במשך 12 שנים לפחות יוכלו להתקבל לתכנית בממוצע ציונים 75-80, ובלבד שמספרם לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתכנית.[1]

3. תואר מוסמך יינתן רק לבעלי ממוצע משוקלל של 75 לפחות בלימודים.

ה. מורי התכנית

1. כל הקורסים הייחודיים לתלמידי מוסמך במשפטים יילמדו אך ורק על ידי מורים הנמנים עם הסגל האקדמי הבכיר של מוסד מוכר להשכלה גבוהה (מדרגת מרצה), שהם בעלי תואר שלישי.

במקרים מיוחדים יוכלו ללמד בתכנית מורים בודדים שאינם בעלי תואר שלישי, שהם בעלי מוניטין בתחומם ושלתחום התמחותם זיקה ברורה לתכנית הלימודים.

2. מחצית המורים שמלמדים את הקורסים הייחודיים המועסקים במשרה תקנית במוסד יהיו בדרגת מרצה בכיר ומעלה.

3. לפחות שני שליש מן הקורסים הייחודיים יילמדו ע"י מורים המועסקים במוסד שבו מתקיימת התכנית, במשרה תקנית בהיקף של 75% משרה ומעלה.

4. לגבי הקורסים שאינם ייחודיים לתלמידי המוסמך במשפטים, יהיה הסטודנט רשאי ללמוד אך ורק בקורסים אותם מלמדים מורים העונים לקריטריונים הנזכרים לעיל.

5. הנחיית תלמיד הכותב עבודת תיזה תיעשה ע"י מורה בעל דרגת מרצה לפחות הנמנה עם הסגל האקדמי של התכנית ואשר מועסק במשרה תקנית במוסד שבו מתקיימת התכנית. הנחייה ע"י מורים מן החוץ תחייב צירוף של מנחה נוסף העונה לקריטריונים הנזכרים לעיל.

ו. תשתיות

תשתית כוח האדם (צוות מינהלי כולל עובדי מחשב) והתשתיות הפיזיות (כיתות הלימוד, מקומות בספריה, עמדות המחשב, חדרי המורים וכו') יתאימו לתוספת התלמידים, ובהתאם להיקף התשתיות הקיימות.

מספר חברי הסגל הבכיר במשרה של 75% לפחות יהיה הולם, ולא יפחת מיחס של 1:75 בין סגל זה לבין כלל תלמידי התכנית.

ז. ספריה

ההעמקה בלימודי המשפט והגידול בפעילות המחקרית הכרוכה בכתיבת עבודות סמינריוניות על ידי תלמיד מוסמך מחייבים כי תימצא בספריית המוסד תשתית ראויה ועדכנית של מקורות משפט, לרבות מקורות משפט זרים (פסיקה, חקיקה, כתבי עת, אנציקלופדיות, ספרים), כמו גם כוח אדם ספרני מיומן בתחומי הרכישה, המיון, ההשאלה, היעץ, והמאגרים הממוחשבים.

[1] בהחלטת מל"ג מיום 29.5.2007 נקבע כי " מועמדים בעלי ניסיון מעשי בתחום המשפט במשך 12 שנים לפחות יוכלו להתקבל לתכנית בממוצע ציונים 75-80, ובלבד שמספרם לא יעלה על 5% מכלל המתקבלים לתכנית". העדכון מיום 1.4.2008 הוא הקובע.