22/03/16

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 1446/12) מיום 22.3.2016 בדבר עדכון הדגם המנחה לבדיקת תוכניות לימודים לתואר ראשון B.A. כללי/רב תחומי

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא, והחליטה לעדכן את הדגם המנחה לתואר ראשון רב תחומי (החלטת מל"ג מיום 13.7.2004) כלהלן:

1. ככלל, היקף כל חטיבה לא ירד מ – 20 ש"ס/נ"ז.

2. מוסד יוכל להציע 4 דגמים אפשריים במתכונת הלימודים הדו-חוגית לתואר ראשון רב תחומי (דגם המבוסס על לימודי החטיבות במתכונת הרגילה, דגם "ביזורי", דגםLiberal Arts , ותוכנית בהתאמה אישית).

3. בתוכנית לימודים בהתאמה אישית יתאפשר לכתוב עבודת סמינריון מורחבת שהקיפה יהיה שווה 10 נ"ז.

4. מוסד רשאי (אך לא חייב) לאפשר מסלול הערכה וקידום מוסדי ייעודי למרצים המלמדים בתוכניות לתואר רב-תחומי, אשר ישים את הדגש על המאפיינים הייחודיים של לימודים מסוג זה, כגון הצטיינות בהוראה והדרכה, וכן רשימת פרסומים אקדמיים שאינם בהכרח מתחום דיסציפלינארי יחיד.

להלן הדגם המנחה המלא המעודכן לתוכניות לימודים לתואר ראשון B.A. רב תחומי/כללי:

א.     תוכנית הלימודים -מתכונת הלימודים והמבנה

1. תוכנית לימודים לתואר ראשוןB.A. כללי/רב-תחומי יוכלו להתקיים הן במתכונת דו-חוגית (בצירוף חוג דיסציפלינארי) והן במתכונת חד חוגית.

2. כל השילובים בין הפקולטות השונות (מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים, מדעי החיים) הם אפשריים.

3. מבנה מתכונת לימודים דו-חוגית:

תוכנית הלימודים במתכונת דו-חוגית תוכל להתקיים במספר דגמים כלהלן:

א. דגם "חטיבות דיסציפלינאריות"

ב. דגם "ביזורי"

ג. דגם "liberal arts"

ד. תוכנית התאמה אישית.

4. מבנה מתכונת לימודים חד-חוגית:

תוכנית הלימודים במתכונת חד חוגית תכלול לפחות 4 חטיבות מ-4 דיסציפלינות שונות.

חטיבות הלימודים הדיסציפלינריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע המוצעים.

סך היקף הלימודים יהיה 120 ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא ירד מ – 20 ש"ס/נ"ז.

תלמידי התוכנית יידרשו לשתי עבודות סמינריוניות לפחות.

5. מבנה מתכונת לימודים דו-חוגית:

5.1.  דגם חטיבות דיסציפלינאריות: תוכנית הלימודים תכלול חטיבות מדיסציפלינות שונות. חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות יוכלו להיות מתוך כלל תחומי הידע המוצעים. סך היקף הלימודים יהיה 60 ש"ס/נ"ז והיקף כל חטיבה לא ירד מ – 20 ש"ס/נ"ז. במסגרת המתכונת הדו-חוגית יידרשו תלמידי התוכנית לעובדה סמינריונית אחת לפחות.

5.2.  דגם "ביזורי": 20 נ"ז במסגרת חטיבות מובנות ועוד 40 נ"ז במסגרת חטיבות לפי בחירה.

5.3.  דגם "liberal arts": תוכנית בת 60 נ"ז לפחות (בצירוף דו-חוגי דיסציפלינארי) שהיא מובנית לגמרי (או שיש בה בחירה מזערית), לפי גישת "הטקסטים המכוננים" ומטרתה להקיף ליבה של ידע תרבותי קנוני.

5.4   תוכנית התאמה אישית: תוכנית בת 60 נ"ז לפחות, שיוכל מוסד להציע לתלמידים מצטיינים, ובה תורכב תוכנית הלימודים של התלמיד על ידי מנחה איש סגל בדרגת מרצה בכיר לפחות, אך תכלול לכל הפחות 12 נ"ז של לימודים בתחום דיסציפלינרי אחד שתורכב מקורסים ברמות שונות אשר יאפשרו לסטודנט העמקה והתוודעות לשיטות מחקר, עד לרמת כתיבה של עבודה סמינריונית. האפשרות לעבור לתוכנית המצטיינים תינתן לתלמידים בעלי ממוצע 90 לפחות בסיום שנה א' בלימודי הדיסציפלינה שבחר הסטודנט. לתלמידים מצטיינים יתאפשר לכתוב עבודת סמינריון מורחבת שהקיפה יהיה שווה 10 נ"ז, כמקובל במוסדות בעולם בהן נהוגה שיטת לימוד זו.

6. רמתם ואיכותם של הקורסים הנלמדים במסגרת תוכניות הלימודים לתואר B.A. רב תחומי/כללי תהיינה זהות לאיכותם ורמתם של קורסים בתוכניות דיסציפלינריות. תלמידי התוכנית ילמדו את קורסי התוכנית יחד עם התלמידים בתוכניות הדיסציפלינריות, וזאת במידת האפשר.

ב.    שם התוכנית ושם התואר

1. לאור העובדה שמדובר בהשכלה כללית רחבה ולא בהשכלה דיסציפלינרית, תעודת הבוגר לא תכלול ציון של שמות הפקולטות ושמות החטיבות.

2. תוכניות לימודים חדשות – שם התוכנית יהיה B.A. כללי והתואר שיוענק יהיה:

במתכונת החד-חוגית – "בוגר (B.A.) בלימודים כלליים".

במתכונת הדו-חוגית – "בוגר (B.A.) ב-X ובלימודים כלליים".

3. תוכניות לימודים קיימות – שמן של תוכניות לימודים קיימות (B.A. כללי/רב-תחומי) יוכל להישאר כפי שהיה עד כה. שם התואר בתוכניות B.A. כללי יהיה כפי שפורט לעיל. שם התואר בתוכניות B.A. רב תחומי יהיה:

במתכונת החד-חוגית – "בוגר (B.A.) בלימודים רב-תחומיים".

במתכונת הדו-חוגית – "בוגר (B.A.) ב-X ובלימודים רב-תחומיים".

4. (עדכון מיום 3.7.2012) בתואר רב תחומי בתוכניות לימודים בהן נסמכו רוב הלימודים על פקולטה אחת בלבד (לפחות 75% מסך נקודות הזכות), תצוין שם הפקולטה בהתאם לפירוט הבא:

שם התוכנית שם התואר
תוכנית לימודים לתואר ראשון "רב תחומי

במדעי החברה"

בוגר (B.A.) רב-תחומי במדעי החברה
תוכנית לימודים לתואר ראשון "רב תחומי

במדעי הרוח"

בוגר (B.A.) רב-תחומי במדעי הרוח

 

ג.     סגל ההוראה

1. בראש תוכנית הלימודים יעמוד איש סגל בכיר בעל תואר שלישי בתחום הרלוונטי לתוכנית הלימודים.

2. בכל חטיבה ילמד לפחות איש סגל אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל תואר שלישי בתחום החטיבה, שיועסק במשרה מלאה במוסד ולפחות ב- 4 ש"ש בתוכנית.

3. במקרים בהם קיימות מחלקות דיסציפלינריות עצמאיות אשר מהן נגזרות חטיבות תוכנית הלימודים, סגל ההוראה יבוא מתוך המחלקות הדיסציפלינריות.

4. מוסד רשאי (אך לא חייב) לאפשר מסלול הערכה וקידום מוסדי ייעודי למרצים בתוכניות אלה, אשר ישים את הדגש על המאפיינים הייחודיים של לימודים מסוג זה, כגון הצטיינות בהוראה והדרכה, וכן רשימת פרסומים אקדמיים שאינם בהכרח מתחום דיסציפלינארי יחיד.