20/12/20

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 1514/13) מיום 22.12.2020 בדבר המלצת צוות המנגנון המשותף למל"ג ולמשרד הבריאות לעדכון קורסי הליבה בפסיכולוגיה קלינית כפי שנקבעו במסגרת החלטת המל"ג מיום 24.7.2012

בישיבתה ביום ז' בטבת תשפ"א (22.12.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בשנית  המתבססת על המלצת הצוות המשותף למשרד הבריאות, המל"ג והאקדמיה לעדכון המתווה ללימודי הליבה בפסיכולוגיה קלינית (תואר שני) כפי שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום  24.7.2012 וכן בתגובות המוסדות לשינוי המוצע.  על מנת לשמור על רמה אקדמית ומדעית נאותה של התואר בפסיכולוגיה קלינית וכן מאחר והוועדה המקצועית של ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית במשרד הבריאות עדכנה את דרישותיה (וזאת לאחר דיונים שהתקיימו עם חברי הצוות הקודם, מועצת הפסיכולוגים, נציגי אקדמיה ונציגי הפסיכולוגיים בשדה), מחליטה המל"ג לאשר את ההמלצה לעדכן את קורסי הליבה בתוכניות לימודים בפסיכולוגיה, כך שתוכניות הלימודים האקדמיות והדרישות המקצועיות במסגרת ההתמחות יעלו בקנה אחד כך שבוגרי התוכנית לא יידרשו לקורסי השלמה בעת ההתמחות כלהלן:

 

פסיכופתולוגיה 4 נ"ז
פסיכותרפיה: 3 גישות מרכזיות: דינמית, CBT , מערכתית-משפחתית 10 נ"ז
אתיקה 2 נ"ז
מחקר קלינית בתחום של המגמה או חשיבה מדעית 4 נ"ז
קורס בחירה באחד משלושת תחומי הליבה: פסיכותרפיה, אבחון והערכה או פסיכופתולוגיה 2 נ"ז
התנסות מעשית-פרקטיקום קליני במוסד מוכר להתמחות
התנסות מעשית-קורס מלווה פרקטיקום 4 נ"ז
אבחון והערכה 8 נ"ז

 

אבחון והערכה[1]– הלימודים באבחון והערכה יקיפו את כל שלבי תהליך אבחון וההערכה: איסוף מידע ממקורות שונים, ראיון קליני, כלי אבחון להערכה מקיפה, דו"ח פסיכולוגי מקיף, מתן משוב, היבטים אתיים של האבחון, היבטים התפתחותיים, אבחנה ואבחנה מבדלת. כמו כן, ההוראה והלימוד יכללו מבחנים המכסים תחומים מרכזיים של מבנה האישיות, קוגניציה, תפקוד, נוירופסיכולוגיה והפרעות ספציפיות, במגוון כלי הערכה ודרכי חשיבה אבחנתית משלושה כיוונים: מבחן השלכתי, ביצועי ודיווח עצמי.

 

[1] דרישות מינימום ללימוד מבחנים באבחון והערכה: וכסלר, רורשאך, MMPI למבוגרים, Achenbach לילדים, והערכת סיכון אובדני.