27/04/21

עדכון החלטת המל"ג מיום 22.12.2020 בדבר תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה עדכון החלטה ביום 27.4.2021

בישיבתה ביום ט"ו באייר תשפ"א (27.4.2021) עדכנה המל"ג את החלטתה מיום 22.12.2020 בהתבסס על המלצת ועדת המשנה התחומית המסתמכת על המלצת הצוות המשותף למשרד הבריאות, המל"ג והאקדמיה לקביעת תנאי קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית לבוגרי תואר ראשון שאינו פסיכולוגיה וכן בתגובות המוסדות לשינוי המוצע. המל"ג סבורה כי על מנת לשמור על רמה אקדמית ומדעית נאותה ויצירת ידע בסיסי משותף לכל הסטודנטים הלומדים תואר שני בפסיכולוגיה, יש לקבוע מהם קורסי ההשלמה הנדרשים לקראת תואר שני.

יובהר כי ההוראה שלעיל אינה חלה על לימודי תואר שני בפסיכולוגיה מחקרית לבוגרי תואר ראשון שאינו פסיכולוגיה.  דרישות ההשלמה לתחומים המחקריים נתון לשיקול הדעת האקדמי של המוסד המקבל. יש להבהיר לסטודנטים שמי שיסיים תואר מחקרי בו אין מסלול התמחות, לא למד תואר ראשון בפסיכולוגיה ולא למד את קורסי ההשלמה לתואר שני יישומי, לא יוכל להגיש בקשה להתקבל לאחת ההתמחויות הקיימות במשרד הבריאות.

להלן קורסי ההשלמה הנדרשים ככל שלא נלמדו במסגרת התואר הראשון למועמדים המבקשים ללמוד לתואר שני מעשי באחד מתחומי ההתמחות הקיימים במשרד הבריאות:

 

מבוא לפסיכולוגיה
פסיכופתולוגיה/פסיכולוגיה אבנורמלית
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה התפתחותית
תיאוריות אישיות
פסיכולוגיה חברתית/רב תרבותית
פסיכולוגיה פיזיולוגית/יסודות הנוירופסיכולוגיה
סטטיסטיקה/שיטות מחקר
2 קורסי בחירה מתוך תואר ראשון בפסיכולוגיה

 

  • אם מועמד לא למד תואר ראשון בפסיכולוגיה, יהיה עליו להשלים את הקורסים שפורטו מעלה בהיקף של לפחות 20 נ"ז.
  • היקף כל קורס יהיה לפחות  2 נ"ז.
  • במידה וסטודנט הגיע למכסת נקודות הזכות הנדרשת בלימודי קורסי החובה, הוא לא יידרש ללמוד עוד שני קורסי בחירה.
  • כל מועמד יידרש לעבור את הקורסים הללו בציון עובר.
  • למוסד האקדמי תינתן האפשרות לפטור סטודנט משני קורסי השלמה לכל היותר, זאת ככל שלמד קורסים מקבילים בתואר הראשון.
  • קורסי ההשלמה לא יוכרו כנקודות זכות במסגרת לימודי תואר שני בפסיכולוגיה
  • המוסדות יידרשו ליישם החלטה זו החל משנה"ל תשפ"ב.