01/05/12

תנאי קבלה לתואר שני ולתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 1.5.2012

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 21.2.2012 בנושא ומחליטה כדלקמן:

א. בעקבות מידע שהגיע למועצה להשכלה גבוהה לגבי תנאי קבלה לתואר שני ולתואר שלישי, נערך ע"י המועצה מיפוי באוניברסיטאות המלמד כי רוב רובן של האוניברסיטאות מקפידות על הנחיות מל"ג ומדיניותה, לפיהן - ככלל, לא יתקבלו סטודנטים לתואר שני ללא תואר ראשון, ולא יתקבלו סטודנטים לתואר שלישי, ללא תואר שני וראשון.

ב. המועצה להשכלה גבוהה מדגישה כי ככל שקיימת אפשרות לקבלת סטודנטים לתארים מתקדמים, בלא שסיימו קודם לכן תואר ראשון או שני, היא מתייחסת רק לאותם סטודנטים שהוכיחו הצטיינות אקדמית במסגרת הלימודים האקדמיים, ומכל מקום טרם קבלת התארים המתקדמים, הם עמדו בדרישות הזכאות לתואר ראשון או שני.

ג. המועצה להשכלה גבוהה מבהירה כי על המוסדות להשכלה גבוהה להקפיד על עמידה בכללים, בהנחיות ובהחלטות המל"ג לעניין תנאי קבלה לתכניות לימודים לתואר אקדמי ראשון, שני ושלישי ובכלל זה להימנע ככלל מקבלת תלמידים לתואר שני ללא תואר ראשון ולתואר שלישי ללא תואר שני וראשון.

ד. האפשרות היחידה לקבלת סטודנטים לתארים מתקדמים טרם שעמדו בדרישות כאמור בסעיף ג, צריכה להיות במשורה והיא תתבסס על מצוינות אקדמית בלימודים, ובכפוף לעמידתם בדרישות תואר ראשון ו/או שני, טרם קבלת התואר המתקדם.

ה. המועצה להשכלה גבוהה רואה בהענקת תואר שני לסטודנטים חסרי תואר ראשון ובהענקת תואר שלישי לסטודנטים חסרי תואר  ראשון או חסרי תואר שני, סטייה מהותית מאמות המידה האקדמיות הראויות.

ו. המועצה מבקשת כי ימונה צוות ממינהל מל"ג שיעקוב ויוודא כי כל ההחלטות בנושא זה מבוצעות כנדרש וידווח לוועדה לפיקוח ואכיפה של המועצה על הנושא.

ז. החלטה זו של המועצה להשכלה גבוהה תובא לידיעת המוסדות להשכלה גבוהה.