23/06/98

החלטת המועצה להשכלה גבוהה (מס' 191/9) מיום 23.6.1998 בדבר דו"ח ועדת המשנה לבחינת קריטריונים נדרשים לקיומה של ספריה משפטית במכללות אקדמיות המקיימות לימודים במשפטים, לקראת תואר אקדמי ראשון

א. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת המשנה בראשותו של ד"ר דגן על העבודה שנעשתה ועל הדו"ח שהגישה למועצה.

ב. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את דו"ח הועדה על כל המלצותיו.

ג. להלן המלצות דו"ח "ועדת דגן":

  1. על ספרייה משפטית של מכללה אקדמית בישראל (להלן: "ספריה משפטית") לספק שירותים המתאימים לתוכנית הלימודים של המכללה. לשם כך, על צוות הספרייה לבצע שירותים של רכש, קטלוג, טיפול בכתבי עת, השאלה ויעוץ. על מנהל/ת הספרייה לעבוד בקשר שוטף ובתאום עם הסגל האקדמי של המכללה. דגש מיוחד בהקשר זה ראוי לשים על פיתוח אוסף הספרים ומאגרי המידע באופן מספק לאור הדרישות מעבודות סמינריוניות (או עבודות גמר) של תלמיד המכללה.
  2. על ספריה משפטית לכלול סגל מקצועי בכמות מספקת לביצוע המטלות דלעיל. הוועדה סבורה כי אנשי סגל הספריה צריכים להיות בעלי הכשרה אקדמי עם תואר או תעודה בספרנות. לדעת הוועדה, חשוב להבטיח כי יהיו מספיק אנשי סגל מקצועיים.
  3. בנספח לדו"ח זה מציינת הוועדה את הדרישות הקונקרטיות המינימליות שראוי לוודא לדעתה כי תתקיימנה בכל ספריה משפטית ככל שהדבר נוגע לחקיקה, פסיקה, כתבי עת ואינציקלופדיות (בעברית ובאנגלית), תוך שהיא מתייחסת ליחס שבין מדיום מודפס למדיום אלקטרוני.
  4. הוועדה סבורה כי בנוסף לאמור לעיל ראוי כי בכל ספריה משפטית יהא אוסף מספק ומעודכן של ספרים משפטיים ושל ספרים בתחומי ידע כללי ומשיקים. הוועדה סבורה כי אוסף זה צריך לכלול את מרבית הספרות המשפטית המתפרסמת בישראל; לפחות חמישה Monographs and/ or Textbooks מובילים ממדינות המשפט האנגלו-אמריקני בתחומי המשפט המרכזיים (מתוכם לפחות שניים ואחד מאנגליה); ספרות העוסקת במשפט השוואתי וספרי יסוד באנגלית במפשט הקונטיננטלי, וספרי ממשק חשובים בין המשפט לבין תחומי-הדעת הסובבים אותו, כגון כלכלה, פילוסופיה, מדעי החברה והרוח (כמו-כן ממליצה הוועדה על קיומם של ספרי יסוד מרכזיים במיוחד באותם תחומים).
  5. בעת גיבוש אוסף הספרים של ספריה משפטית ניתן להתחשב בקיומם של הסכמים עם ספריות משפטיות מבוססות יותר, אשר סמוכות גאוגרפית למכללה בה מדובר, ובלבד למכללה בה מדובר, ובלבד שלא יהיה בהסכם כאמור כדי לבוא במקום עמידה בדרישות המינימום הנזכרות בס"ק ד' לעיל.

ספרית משפטים 1998- הדוח המלא כולל נספחים