24/07/12

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס' 168/12) מיום 24.7.2012 בדבר דו"ח הוועדה המשותפת של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד הבריאות לבחינת יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בפסיכולוגיה הנוגעות למשרד הבריאות

בישיבתה ביום 24.7.2012 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המשותפת של המל"ג ומשרד הבריאות בראשותו של פרופ' אבישי הניק על עבודתה הרבה והמקצועית.
  2. להודות למשרד הבריאות ובפרט לפסיכולוגית הראשית, הגב' ימימה גולדברג, וליו"ר מועצת הפסיכולוגים, פרופ' יואל אליצור על שיתוף הפעולה עם ראשי המחלקות לפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה לטובת מציאת פתרונות לסוגיות שונות.
  3. לאמץ את הצעת הוועדה המשותפת לקיומם של לימודי ליבה בתואר השני בפסיכולוגיה.
  4. המועצה מקווה שהוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית במשרד הבריאות תאמץ את לימודי הליבה כאמור לעיל.
  5. לימודי הליבה כמפורט לעיל יהוו מתווה גם לתכניות חדשות במגמות אלו.
  6. לאמץ את המלצת הוועדה המשותפת להקים מנגנון משותף בהשתתפות יו"ר מועצת הפסיכולוגים, יו"ר ועדת הרישום ומנהלת פנקס הפסיכולוגים ותקנות ההתמחות וראש מחלקה מאחת האוניברסיטאות, וזאת לטובת תיאום והעברת מידע באופן קבוע בין הגופים השונים בתחום. מנגנון זה יתבקש לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים:

א. שילובם בוועדות המקצועיות של מומחים ובכירים בתחומם שאינם מוגדרים בהכרח "מומחים-מדריכים";

ב. שילוב מספר רב יותר של אנשי אקדמיה במועצת הפסיכולוגים;

ג. גיבוש השתלמויות מקצועיות לפסיכולוגים בשיתוף גורמים מהאקדמיה;

ד. מבנה ומשך ההתמחות שלאחר הלימודים האקדמיים (הסטאז'), ומשך הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה.

דוח הוועדה המשותפת של המלג ומשרד הבריאות- ליבה לתואר שני בפסיכולוגיה