08/04/14

החלטת המועצה להשכלה גובהה (מס' 718/12) מיום 8.4.2014 בדבר שאלת ההיתכנות של הפיכת התחום של דימות לתחום אקדמי בישראל

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה איננה פוסלת על הסף הגשה של תוכנית לימודים אקדמית תיאורטית (עיונית) לתואר ראשון בדימות, הכוללת רקע תיאורטי חזק בדימות, פיסיקה, קרינה, עיבוד תמונה וכ"ו.
  2. המועצה להשכלה גבוהה לא תדון באקדמיזציה של מקצועות הבריאות (פרופסיות חדשות)
    הדורשים הכשרה מעשית (התנסות קלינית) במערכת הבריאות, כל עוד לא יוסדר הממשק בין
    ההכשרה האקדמית (המוסדרת ע"י המל"ג) לבין ההכשרה המעשית (המוסדרת ע"י משרד
    הבריאות).