22/10/02

ההכשרה המעשית (סטאז') בהשכלה הגבוהה בישראל – החלטת מועצה מיום 22.10.2002

  • א. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשות פרופ' זילברמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  • ב. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות הועדה כדלקמן:

ב. 1.   לימוד ריפוי בעיסוק: להאריך את ה"משך התקני" של לימודי ריפוי בעיסוק ל-3.5 שנים  ולאפשר למוסדות השונים לגבות שכר לימוד בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"א.

ב. 2 .  לימודי הפרעות בתקשורת: להוסיף סמסטר אחד למשך התיקני של הלימודים לקראת תואר

ראשון בהפרעות בתקשורת ובכך להאריכו ל-3.5 שנים ולאפשר למוסדות לגבות

שכ"ל בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"ג

ב. 3.   לימודי M.A. בחינוך: להאריך את המשך התיקני של לימודי תואר שני ב"ייעוץ חינוכי" וב"ליקויי

למידה" בסמסטר נוסף ובכך להאריך את המשך התיקני של תחומים אלה

ל- 2.5 שנים ולאפשר למוסדות לגבות שכ"ל בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"א

ב. 4 .  לימודי M.A. בפסיכולוגיה: למנות ועדה מקצועית אשר תתמקד אך ורק בתחום מורכב זה על                          היבטים השונים ותגיש המלצותיה למועצה.

ב. 5 .  עבודה סוציאלית, סיעוד, פזיותרפיה, בוגר בהוראה, מדעי התזונה: בתחומים אלה נמצא כי קיים איזון נכון בין היקף ותוכן הלימודים לבין המשך תיקני ואין צורך בשנוי.

  • ג. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהוועדה לתכנון ולתקצוב לקיים בדיקה ודיון בנושא עלויות מרכיב ההכשרה המעשית בתחומים השונים ובנושא התעריפים למקצועות הלימוד בהם מתקיימת הכשרה מעשית.