22/10/02

ההכשרה המעשית (סטאז') בהשכלה הגבוהה בישראל – החלטת מועצה מיום 22.10.2002

  • א. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשות פרופ' זילברמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  • ב. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצות הועדה כדלקמן:

ב. 1.   לימוד ריפוי בעיסוק: להאריך את ה"משך התקני" של לימודי ריפוי בעיסוק ל-3.5 שנים  ולאפשר למוסדות השונים לגבות שכר לימוד בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"א.

ב. 2 .  לימודי הפרעות בתקשורת: להוסיף סמסטר אחד למשך התיקני של הלימודים לקראת תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ובכך להאריכו ל-3.5 שנים ולאפשר למוסדות לגבות שכ"ל בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"ג

ב. 3.   לימודי M.A. בחינוך: להאריך את המשך התיקני של לימודי תואר שני ב"ייעוץ חינוכי" וב"ליקויי למידה" בסמסטר נוסף ובכך להאריך את המשך התיקני של תחומים אלה ל- 2.5 שנים ולאפשר למוסדות לגבות שכ"ל בהתאם. לגבי תלמידים שהחלו לימודיהם החל בשנת הלימודים תשס"א

ב. 4 .  לימודי M.A. בפסיכולוגיה: למנות ועדה מקצועית אשר תתמקד אך ורק בתחום מורכב זה על היבטים השונים ותגיש המלצותיה למועצה.

ב. 5 .  עבודה סוציאלית, סיעוד, פזיותרפיה, בוגר בהוראה, מדעי התזונה: בתחומים אלה נמצא כי קיים איזון נכון בין היקף ותוכן הלימודים לבין המשך תיקני ואין צורך בשנוי.

ג. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהוועדה לתכנון ולתקצוב לקיים בדיקה ודיון בנושא עלויות מרכיב ההכשרה המעשית בתחומים השונים ובנושא התעריפים למקצועות הלימוד בהם מתקיימת הכשרה מעשית.