14/07/09

הלימודים הכלליים במסגרת התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.)

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לענייני אוניברסיטאות ומכללות לחינוך מיום 14.7.2009 ומחליטה לאמץ את המסמך באופן עקרוני ולעדכן את החלטת המתווים בהתאם. להלן הפירוט:

כללי

1. הכללים שנקבעו במתווים המנחים בנושא חטיבות הלימודים המרכיבות את "הלימודים הכלליים" בתכניות לתואר Ed. הנם נגזרת של הדגם המנחה לתכניות לתואר ראשון B.A. רב תחומי/כללי שקבעה המועצה בהחלטתה מחודש יולי 2004. בהחלטת המתווים, הדגם הנ"ל הותאם לצורכי ההכשרה להוראה.

2. "הלימודים הכלליים" יכולים להתקיים, בהתאם למתווים, רק במתכונת דו-חוגית (בצירוף חוג דיסציפלינארי או חוג בתחומי החינוך). לימודים לקראת תואר ב"לימודים כלליים" יכולים להתקיים בכל אחד ממסלולי הגיל השונים (גן, יסודי, על יסודי, רב-גילאי וחינוך מיוחד).

3. מאחר שמדובר בהשכלה כללית רחבה ולא בהשכלה דיסציפלינארית, לא יכללו תעודת הבוגר ותעודת ההוראה ציון של שמות החטיבות המרכיבות את הלימודים הכלליים.

4. ככלל, חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10 ש"ש או 15 ש"ש מתוך החוגים הדיסציפלינאריים הקיימים במוסד או בתחומי חינוך. חטיבה אינה יכולה להיות אקלקטית, אך כן יכולה להיות מאורגנת על-פי קו מנחה בינתחומי (למשל, חטיבה במדעי הרוח).

5. רמתם ואיכותם של הקורסים הנלמדים במסגרת תכניות לתואר רב תחומי/כללי תהיינה זהות לאיכותם ולרמתם של קורסים בתכניות דיסציפלינאריות. תלמידי התכנית ילמדו את קורסי התכנית יחד עם התלמידים בתכניות הדיסציפלינאריות, וזאת במידת האפשר.

6. בכל חטיבה דיסציפלינארית ילמד לפחות איש סגל אחד בדרגת מרצה בכיר ומעלה בעל תואר שלישי בתחום החטיבה, שיועסק במשרה במוסד. במקרים בהם קיימות מחלקות דיסציפלינאריות עצמאיות אשר מהן נגזרות חטיבות תכנית הלימודים, סגל ההוראה יבוא מתוך המחלקות הדיסציפלינאריות.

מסלול הגן

7. במסלול הגן: חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10 ש"ש או 15 ש"ש.

8. מבנה לימודים כלליים במסלול הגן אפשרי במתכונת של חוג בגיל הרך וחוג נוסף כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינות בהיקף של 15 ש"ש כל אחת או משלוש חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של 10 ש"ש כל אחת.

9. חטיבה דיסציפלינארית של 10 ש"ש או של 15 ש"ש יכולה להיות מתוך כלל החוגים הדיסציפלינאריים ותחומי הידע שהיו מוצעים במוסד עד עתה וכן מכל תחום הנדרש להתמחות הגילאית, לרבות בתחומי החינוך, גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחום. רק חטיבה אחת של 10 ש"ש יכולה להיות בתחומי החינוך. מוסד יוכל להציע שתי חטיבות דיסציפלינאריות בנות 10 ש"ש כל אחת באותו תחום.

מסלול יסודי ומסלול רב-גילאי

10. במסלול היסודי ובמסלול הרב-גילאי: חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10 ש"ש או 15 ש"ש.

11. מבנה לימודים כלליים במסלול יסודי או רב-גילאי אפשרי במתכונת של חוג דיסציפלינארי וחוג נוסף כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינות בהיקף של 15 ש"ש כל אחת  או משלוש חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של  10 ש"ש כל אחת.

12. חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות, למעט בתחומי החינוך, יוכלו להיות מתוך כלל החוגים הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים, ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו, למעט מתמטיקה, אנגלית ומדעים. בתחומי החינוך, כולל חינוך מדעי או חינוך מתמטי, ניתן להציע חטיבה אחת של 10 ש"ש או 15 ש"ש גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחומי החינוך.

13. עם המעבר למתכונת של לימודים כלליים בהתאם למתווים, מכללות שקיימו בעבר אשכולות לימוד בהיקף של 12 ש"ש במסגרת לימודי "הוראה כוללת" במסלול היסודי, יוכלו להמשיך להציע את אותם תחומים (בהיקף של 10 ש"ש או 15 ש"ש), גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר באותם תחומים.

מסלול על-יסודי

14. במסלול העל-יסודי: חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 15 ש"ש בלבד.

15. מבנה לימודים כלליים במסלול העל-יסודי אפשרי במתכונת של חוג דיסציפלינארי וחוג נוסף כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של 15 ש"ש כל אחת במקצועות הוראה קרובים לחוג העיקרי.

16. חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות, למעט בתחומי החינוך, יוכלו להיות מתוך כלל החוגים הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים, ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו, למעט מתמטיקה, אנגלית ומדעים. בתחומי החינוך, כולל חינוך מתמטי או חינוך מדעי, ניתן להציע חטיבה אחת של 15 ש"ש גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחומי החינוך.

מסלול חינוך מיוחד לבתי הספר של החינוך המיוחד (21-6)

17. במסלול החינוך המיוחד (להבדיל מחינוך מיוחד משלב במסלול של חינוך רגיל): חטיבה דיסציפלינארית היא מקבץ לימודים בהיקף של 10ש"ש או 15 ש"ש.

18. מבנה לימודים כלליים במסלול החינוך המיוחד אפשרי במתכונת של חוג בחינוך מיוחד וחוג נוסף כללי המורכב משתי חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של 15 ש"ש כל אחת או משלוש חטיבות דיסציפלינאריות בהיקף של 10 ש"ש כל אחת. יודגש: מתכונת לימודים כנ"ל אינה מאפשרת הוראה במסגרות של החינוך הרגיל ו/או בכיתות משלבות, וזאת מכיוון שהלומד אינו מתמחה במקצוע הוראה בהיקף של חוג.

19. חטיבות הלימודים הדיסציפלינאריות, למעט בתחומי החינוך, יוכלו להיות מתוך כלל החוגים הדיסציפלינאריים שהיו מוצעים במוסד עד עתה על מסלוליו השונים, ובלבד שהמוסד הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחום במסלול גילאי כלשהו, כולל מתמטיקה, אנגלית ומדעים. בתחומי החינוך ניתן להציע חטיבה אחת של 10 ש"ש או 15 ש"ש גם אם המוסד לא הוסמך ע"י המל"ג להעניק תואר בתחומי החינוך.