29/01/20

המשך הקצאות ות"ת למדע וטכנולוגיית קוונטים – מסמך מס' 4643

בישיבתה ביום 29.1.20 דנה ות"ת בהמשך קידום תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים (להלן QST) והחליטה בהמשך להחלטותיה מיום 5.3.18 ומיום 25.9.19 ולהחלטות נוספות בנושא, כדלקמן:

  1. ות"ת מחליטה על פתיחתן של תכנית המלגות לקליטת סגל אקדמי מצטיין בתחומי ה-QST, תכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-QST ותכנית לרכישה ולשדרוג של ציוד מחקר מוסדי בתחומי ה-QST, בהתאם לכללים והעקרונות המפורטים בהחלטות ות"ת הספציפיות לגבי תכניות אלה.

 

  1. להלן פירוט מסגרות תקציבי התוכניות החדשות בפריסה רב-שנתית (במיליוני ₪):

 

סה"כ

תשפ"א-תשפ"ה

תשפ"ה תשפ"ד תשפ"ג תשפ"ב תשפ"א
59.7 2.4 4.9 19.9 17.5 15.0 מלגות סגל מצטיין בתחומי ה-QST
5.4 0.6 1.2 1.8 1.2 0.6 מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי ה-QST
58.9 29.4 29.5 מענקי ציוד מוסדי לתחומי ה-QST
7.0 0.9 1.8 1.8 1.8 0.9 מענקי כוח אדם מקצועי לציוד מוסדי בתחומי ה-QST
131.0 3.9 7.9 23.5 49.9 46.0 סה"כ שימושים
 

 

  1. המקור התקציבי למימון התכניות יהיה התקציב בסך 200 מיליון ש"ח לקידום תחום-QST, עליו החליטה ות"ת ביום 5.3.2018.

 

  1. היות שהתקציב שלעיל מתבסס על אומדנים ועל הנחות שונות מחליטה ות"ת לאפשר מתן גמישות להסטת תקציבים בין התכניות בהתאם לצרכים, איכות הבקשות המוגשות לתכניות השונות וכדומה. בהתאם לכך מחליטה ות"ת להסמיך את יו"ר ות"ת, להסיט תקציבים בין התכניות השונות על בסיס שנתי, בהסתמך על המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים, בשיעור של עד %10 מתקציב התכנית ממנה נלקחים התקציבים. הסטות תקציב בשיעורים גדולים יותר ידרשו אישור ות"ת.