18/08/20

הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והיא החליטה לקבוע קריטריונים לאפשרות למתן פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר אקדמי, וזאת על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה, כדלהלן:

  1. מוסד להשכלה גבוהה רשאי לתת לסטודנט פטור מקורס (בין חובה ובין רשות) בתוכנית לימודים בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור[1].
  2. בבחינת האפשרות למתן פטור כאמור, ישקול המוסד בין היתר גם את הזמן שחלף מאז הלימודים האקדמיים הקודמים בגינם מבוקש הפטור.
  3. בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על 25% מהיקף תוכנית הלימודים בה ניתן הפטור.[2]

למען הסר ספק, יובהר כי מתן פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים שלא הוענק עבורם תואר (כגון במסגרת מעבר של הסטודנט ממוסד אחד לשני במהלך הלימודים לתואר) הנו בשיקול דעת מלא של המוסדות.

[1] החלטה זו הנה בהמשך להחלטת המל"ג מיום 18.6.2019 בדבר הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית.

[2] זאת בדומה למה שקבעה המל"ג בהחלטות רלוונטיות אחרות שלה, כגון: סוגי תכניות לתואר ראשון בלימודים לתואר ראשון כפול.