18/08/20

הסדרת נושא ההכרה בלימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר – החלטת מל"ג מיום 18.08.2020

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה והחליטה לקבוע קריטריונים לאפשרות למתן פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים שעבורם כבר הוענק תואר אקדמי, וזאת על מנת להבטיח רמה אקדמית נאותה, כדלהלן:

1. מוסד להשכלה גבוהה רשאי לתת לסטודנט פטור מקורס (בין חובה ובין רשות) בתוכנית לימודים בגין קורס אקדמי שלמד במסגרת תוכנית לימודים אחרת במוסד להשכלה גבוהה, אשר בגינה הוענק לו תואר אקדמי, ובלבד שהקורס שנלמד בעבר דומה בתוכנו, זהה במתכונתו ולא נופל ברמתו ובהיקפו מהקורס שניתן בו הפטור[1].

2. בבחינת האפשרות למתן פטור כאמור, ישקול המוסד בין היתר גם את הזמן שחלף מאז הלימודים האקדמיים הקודמים בגינם מבוקש הפטור.

3. בכל מקרה, אם יינתנו פטורים כאמור, היקפם לא יעלה על 25% מהיקף תוכנית הלימודים בה ניתן הפטור[2].

למען הסר ספק, יובהר כי מתן פטור בגין לימודים אקדמיים קודמים שלא הוענק עבורם תואר (כגון במסגרת מעבר של הסטודנט ממוסד אחד לשני במהלך הלימודים לתואר) הנו בשיקול דעת מלא של המוסדות.

[1] זאת בדומה לנכתב בסעיף 2 בהחלטת המל"ג בנושא הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית מיום 24.9.20.

[2] זאת בדומה לנכתב בסעיף 2 בהחלטת המל"ג בנושא הגדרת סוגי תכניות לימודים לתואר ראשון שאינם במתכונת לימודים חד-חוגית מיום 24.9.20.