11/01/22

הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 11.1.2022 (עדכון החלטת מל"ג מיום 11.12.2018)

בישיבתה ביום ט' בשבט תשפ"ב (11.1.2022) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ואת המלצת ות"ת מישיבתה מיום 29.12.2021 בדבר עדכון החלטת המל"ג מיום  11.12.2018- הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת ולהענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה. לאחר תהליך היוועצות עם המוסדות להשכלה גבוהה ושמיעת עמדתם החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את ההצעה, כלהלן:

מבוא

א. "אוטונומיה" מהווה הסמכה כללית (מכוח סעיף 23 לחוק המל"ג) אקדמית-תקציבית, הניתנת למוסדות להשכלה גבוהה לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, לפתוח באופן עצמאי תוכניות לימודים לתואר שני ולהעניק בהן תארים. מתן הסמכה מסוג זה משקפת את מדיניותה של המועצה בהעצמת עצמאות ואחריות המוסדות להשכלה גבוהה, ומטרתה לפשט את ההליכים לאישור תוכניות חדשות במסגרת תהליכי האישור וההסמכה.

ב. תנאי סף וקריטריונים לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני

1. המבנה התאגידי-ארגוני של המוסד, ובפרט תקנון ההתאגדות שלו, וכן הניהול האקדמי שלו, עומדים בהנחיות והחלטות מל"ג ות"ת.

2. המוסד בעל הכרה קבועה לפחות 10 שנים ובעל הסמכה קבועה להעניק תואר ראשון  ב- 10 תוכניות לימודים לפחות.

3. המוסד מקיים לאורך זמן מערכת אקדמית עצמית מסודרת ומתועדת לאישור פתיחת תוכניות לימודים חדשות, מעקב אחר התפתחותן ושיפורן.

4. במוסד מערכת עצמית פנימית מסודרת, מתועדת ופעילה, בראשות איש אקדמיה בכיר, להערכה והבטחת איכות אקדמית ברמה ראויה. מערכת זאת פועלת הן בתהליכי הערכה פנים מוסדיים והן בשיתוף ובמענה לתהליכי הערכת האיכות הנערכים על ידי המל"ג.

5. למוסד מנגנון ברור ומסודר למעקב ותיקון הליקויים שנמצאו בעקבות תהליכי הערכת האיכות הפנימית והחיצונית שנעשו על ידו ועל ידי המל"ג.

6. המוסד עומד בהנחיות ות"ת/מל"ג לעניין תנאי העסקת סגל בכל תוכניות הלימודים שלו.

7. מספר חברי הסגל הליבתי[1] הבכיר במוסד לא יפחת מ- 100.

8. תנאי סף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ללא תזה בלבד:

א. למוסד לפחות 12 תוכניות לימודים לתואר שני, כאשר ב- 7 מהן יש לו הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן.

ב. במהלך 3 השנים האחרונות, סך הבוגרים בשנה לא פחת מ- 100 בכלל התכניות לתואר שני ללא תזה.

9. תנאי סף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ללא תזה ולתואר שני עם תזה:

א. למוסד לפחות 12 תוכניות לימודים לתואר שני בהסמכה שאיננה מוגבלת בזמן, מתוכן 7 במסלול עם תזה[2].

ב. במהלך 3 השנים האחרונות, סך הבוגרים בשנה לא פחת מ- 150 בכלל התכניות לתואר שני ומתוכם לפחות 50 בוגרים עם תזה.

ג. המוסד פועל לקידום המחקר באמצעות רשות מחקר ובראשה חבר סגל ליבתי בדרגת פרופסור חבר לפחות (במסלול הרגיל) ומאפשר לחברי הסגל לקיים מחקר פעיל, לרבות  ע"י הקטנת שעות ההוראה במסגרת הנחיות ות"ת.

ג. תנאים נוספים לפתיחת תכניות לתואר שני והענקת תארים:

פתיחת תכניות והענקת תואר בתכניות לתואר שני במסגרת הסמכה כללית ("אוטונומיה") שתינתן למוסד תהיה בהתאם לכללים הבאים ובכפוף להעברת התחייבות המוסד כי יפעל בהתאם לכללים אלו:

1. במוסדות מתוקצבים, תוכניות שיפתחו במסגרת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") יהיו רק כאלה שאושרו למוסד ע"י ות"ת/מל"ג במסגרת התוכנית הרב שנתית[3] [4].

2. המוסד יעביר את התוכנית, שבכוונתו לפתוח במסגרת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה"), לקבלת חוות דעת אקדמית משני סוקרים לתכנית לתואר שני ללא תזה ולשלושה סוקרים לתכנית לתואר שני עם תזה. הסוקרים יהיו מחוץ למוסד שהינם מומחים בתחום המבוקש, ובעלי מעמד אקדמי ומחקרי בכיר, בדרגת פרופסור חבר לפחות. במקרים חריגים, לפי שיקול דעתו של המוסד, אפשרי שאחד הסוקרים יהיה מחו"ל. המוסד יפתח את התכנית רק לאחר קבלת חוות דעת התומכת בפתיחת התכנית מכל הסוקרים.

3. המוסד יעביר לסוקרים לקראת בדיקת התכנית את החלטת המל"ג בדבר "לימודי תואר שני במוסדות להשכלה גבוהה", ואת החלטת המל"ג הנוכחית, על מנת שינחו אותם במסגרת סקירת התכנית המוצעת.

4. למען הסר ספק, כל חברי הסגל המלמדים בתכניות לימודים לתואר שני צריכים להיות מעודכנים במחקר בתחומם. חברי סגל המנחים תזות בתכניות לתואר שני עם תזה צריכים להיות חוקרים פעילים בתחום בו הם מדריכים.

5. תוכניות לימודים שייפתחו במסגרת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") יעמדו בכל ההחלטות הרלבנטיות של מל"ג וכלליה.

6. ככל שתתקבלנה החלטות ות"ת\מל"ג בתחומים ובנושאים קונקרטיים/עקרוניים (כולל החלטות שתתקבלנה בעקבות דו"חות הערכת איכות), ההחלטות תחולנה גם על תוכניות שמתקיימות במסגרת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה").

7. למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – בדיקה תקציבית תיעשה בהתאם לאיתנות הפיננסית של המוסד כפי שנקבע בהחלטת הות"ת מיום 11.12.2018[5].

8. ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") לא תחול על תוכניות הכוללות במסגרתן שימוש במשאבים לאומיים, הכשרה מעשית, ואלה כפופות לבחינת השימושים כאמור ע"י המל"ג[6].

ד. אופן הגשת הבקשה להסמכה כללית ("אוטונומיה") לתואר שני:

1. מוסד המגיש בקשה לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תואר בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני, יכלול בה פירוט מלא של עמידת המוסד בכל אחד מתנאי הסף (בהתאם לסוג ההסמכה המבוקשת) והתחייבותו לקיים את התנאים המנויים בסעיף ב'.

2. על הבקשה להיות חתומה על ידי נשיא/ רקטור המוסד.

3. הבקשות תוגשנה באמצעות "אריסטו"- המערכת המקוונת להגשת תכניות ודוחות.

ה. משך ההסמכה הכללית ("אוטונומיה"):

מתן הסמכה כללית ("אוטונומיה") למוסד בפעם הראשונה תהא זמנית לתקופה קצובה של שלוש שנים.

לקראת סיום תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") הראשונה יוכל מוסד להגיש בקשה לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לתקופה נוספת של עד חמש שנים. על המוסד לעמוד בתנאים הבאים על מנת לקבל אישור להארכת תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה"):

1. המוסד עומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף ב'.

2. המוסד קיים את כל התנאים הנלווים להסמכה הכללית ("אוטונומיה") המפורטים בסעיף ג' במשך כל תקופתה.

3. מוסד יוכל להגיש בקשות חוזרות לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לתואר שני לתקופות נוספות של עד 5 שנים אם עמד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה.

ו. הסמכה כללית ("אוטונומיה") שאינה מוגבלת בזמן לפתיחה והענקת תארים בתכניות לימודים לתואר שני:

1. מוסד המבקש לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") שאיננה מוגבלת בזמן לפתוח תכניות לתואר שני ללא תזה בלבד יידרש לעמוד בתנאים הבאים:

א. למוסד קיימת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תארים בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני ללא תזה לתקופה מצטברת של לפחות 13 שנים ובתנאי שב- 6 השנים האחרונות הייתה למוסד הסמכה כללית ("אוטונומיה") רציפה.

ב. במהלך 13 השנים הללו פתח המוסד לפחות 10 תכניות לתואר שני ללא תזה.

ג. המוסד העמיד לפחות 3 מחזורי בוגרים (לפחות 10 בוגרים בכל מחזור) ב- 8 מהתכניות לתואר שני שפתח.

ד. המוסד עמד כנדרש בהחלטות מל"ג וות"ת שהתקבלו בעקבות תהליכי הערכת האיכות שנערכו בו על ידי המל"ג.

ה. המוסד עומד בתנאי הסף להסמכה כללית ("אוטונומיה") וקיים את כל התנאים הנלווים להסמכה הכללית ("אוטונומיה") במשך 6 השנים האחרונות.

ו. כל התכניות שנפתחו במסגרת תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") האחרונה שנבדקו בבדיקה מדגמית של המל"ג, נמצאו ברמה אקדמית נאותה.

2. מוסד המבקש לקבל הסמכה כללית ("אוטונומיה") שאינה מוגבלת בזמן לפתוח ולהעניק תארים בתכניות לתואר שני ללא תזה ולתואר שני עם תזה יידרש לעמוד בתנאים הבאים:

א. למוסד קיימת הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחת והענקת תארים בתוכניות לימודים חדשות לתואר שני (ללא תזה ועם תזה) לתקופה מצטברת של לפחות 13 שנים ובתנאי שב- 6 השנים האחרונות הייתה למוסד הסמכה כללית ("אוטונומיה") רציפה.

ב. במהלך 13 השנים הללו פתח המוסד לפחות 10 תכניות לתואר שני מתוכן לפחות 8 עם תזה.

ג. המוסד העמיד 3 מחזורי בוגרים (לפחות 10 בוגרים בכל מחזור) ב- 8 מהתכניות לתואר שני שפתח, מתוכן לפחות 6 עם תזה.

ד. המוסד עמד כנדרש בהחלטות מל"ג וות"ת שהתקבלו בעקבות תהליכי הערכת האיכות שנערכו בו על ידי המל"ג.

ה. המוסד עומד בתנאי הסף לקבלת הסמכה כללית ("אוטונומיה") וקיים את כל התנאים הנלווים להסמכה הכללית ("אוטונומיה") במשך 6 השנים  האחרונות.

ו. כל התכניות שנפתחו במסגרת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") האחרונה שנבדקו בבדיקה מדגמית של המל"ג במהלך תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה") נמצאו ברמה אקדמית נאותה.

ז. דיווח ומעקב אחר יישום מתווה ההסמכה הכללית ("אוטונומיה"):

1. בתום כל שנת לימודים (עד סוף חודש יולי) - מוסדות שקיבלו הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והענקת תואר בתכניות לתואר שני, יגישו למל"ג דיווח אודות התוכניות שנפתחו במוסד במסגרת זו בשנה האקדמית שחלפה, בצירוף חוות הדעת של הסוקרים שבחנו תכניות אלו.

2. מעת לעת - במהלך תקופת ההסמכה הכללית ("אוטונומיה")- תערוך המל"ג בדיקה מדגמית של תוכניות שנפתחו במסגרת זו ותבקש את כל המסמכים והדו"חות הנוגעים לפתיחת התכנית. המל"ג יפנה לסוקר/ים מטעמו לקבלת חוות דעת על האיכות האקדמית של התכנית הנדגמת.

3. תכנית שנדגמה ע"י המל"ג ולדעת הסוקר מטעמה אינה עומדת ברמה אקדמית נאותה, תועבר, כולל כל החומר הנלווה והתייחסות המוסד לדו"ח הסוקר, לדיון בוועדת המשנה התחומית הרלוונטית ובמל"ג.

4. מל"ג רשאית, אם מצאה עילות מוצדקות לעשות כן, להקפיא, לא לחדש, לבטל או לשנות את תנאי ההסמכה הכללית ("אוטונומיה"), בין אם בנוגע למוסד להשכלה גבוהה ספציפי, ובין אם בכלל, לרבות להחליט על ביטול/הקפאת הסמכה לתכנית שנפתחה במסגרת זו.

ח. מסמך זה מחליף את החלטת המל"ג מיום 11.12.2018[7].

 

[1] סגל ליבתי בכיר כהגדרתו בהחלטת מל"ג מיום 19.3.2019

[2] תכנית לימודים משולבת לתואר שני עם תזה וללא תזה תיספר כתכנית לימודים אחת .

[3] שינוי שמות תוכניות/תארים ו/או סימולי תואר יוגשו למל"ג לבחינת הבקשה באפיקים הנדרשים. במקרים חריגים, יוכל המוסד להגיש לות"ת/מל"ג בקשה לקבלת אישור לפתיחת תכנית לתואר שני שאיננה כלולה בתכנית הרב-שנתית.

[4] ככל שמוסד קיבל בתכנית הרב שנתית אישור לפתוח תכנית ללא תזה, והוא מעוניין לפתוח את התכנית גם עם תזה, אין צורך בקבלת אישור לכך בתכנית הרב שנתית.

[5] בהתאם למודל הרמזורים של ות"ת. מוסדות אשר לגביהם קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית, יידרשו להגיש נספח תקציבי לכל תכנית לימודים (כמקובל בתואר ראשון) שייבדק בהתאם לנהלים שתקבע ות"ת.

[6] הנחיה זו לא חלה על תכניות לימודים לתואר שני במכללות אקדמיות לחינוך (M.Teach) מאחר וההכשרה המעשית מתבצעת בבתי ספר שעובדים עם המוסד בכל התארים ובכל תכניות הלימודים.

[7] מוסדות אשר להם הסמכה כללית ("אוטונומיה") לפתיחה והענקת תואר בתכניות לימודים חדשות לתואר שני נכון ליום קבלת החלטה זו, יידרשו לעמוד בתנאי החלטה זו עד חלוף שנה ממועד סיום האוטונומיה הקיימת.