17/07/07

הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות – החלטת מועצה מיום 17.7.2007.

המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה למוסדות שאינם אוניברסיטאות ושלוחות  מחו"ל בנושא הצהרת מרצים המביעים נכונות ללמד בתוכניות לימודים חדשות המוגשות ע"י מוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות, והיא מאשרת את נוסחי הצהרת/התחייבות המרצים המוצעים, אשר משקפים את הנוסח העדכני של הנחיות מל"ג בנושא. נוסחי ההצהרות יובאו לידיעת המוסדות.

נספח

הצהרות מרצים – דצמבר 2015

 

  1. נוסח הצהרות מרצים – סגל "ליבתי"

 

לכבוד

נשיא המוסד _______________

שלום רב,

 

הריני מודיעך כי לכשתאושר ע"י המל"ג התכנית _________ במוסד ___________  אני מתחייב להימנות עם הסגל ה"ליבתי" אקדמי בכיר של המוסד וללמד בו לפחות שלוש שנים.

 

בברכה,

שם:

חתימה:

תאריך:

 

2. נוסח הצהרות מרצים – כלל המרצים המועסקים במשרה תקנית במוסד (למעט סגל "ליבתי")

לכבוד

נשיא המוסד _______________

שלום רב,

 

הריני מודיעך כי לכשתאושר ע"י המל"ג התכנית _________ במוסד ___________  אני מתחייב להימנות עם הסגל האקדמי שלו וללמד בו לפחות שלוש שנים.

 

בברכה,

שם:

חתימה:

תאריך: