07/03/17

בדיקת היתכנות של תחומי לימוד – החלטת מל"ג מיום 7.3.2017 (עדכון החלטת מל"ג מיום 3.3.2015)

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה במצאיה של ועדת המשנה
לפיתוח ומדיניות אקדמית (מישיבותיה מיום 5.1.2017 ומיום 16.2.2017) באשר להיבטים עקרוניים ובעיות העולות מיישום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".

א. בהתאם לממצאים אלה, מלמד הנסיון שנצבר עד כה בוועדות המשנה של המועצה להשכלה גבוהה בנושא כי:

  • אין מדובר בתחומים חדשים של ממש אלא בעצם בשמות חדשים או בתוכניות חדשות בתחומים קיימים. השם החדש יצר מראית עין של תחום חדש, אשר גרם להתנעת הדיון כאילו מדובר ב"פרדיגמה חדשה", אך לא היא. המונח "פרדיגמה חדשה" בהקשר הזה איננו נכון.
  • כיוון שלא ניתן היה לנתק את שם התכנית/התואר מהתכנים האקדמיים עצמם, כמעט כל הבקשות לתואר ראשון לתחומים חדשים לכאורה ("פרדיגמות לא מוכרות"), וממילא כל הבקשות כנ"ל לתואר שני, הגיעו לשלב השני של הדיון, דהיינו לועדת המשנה התחומית הרלבנטית, ועל כן- הדיון בוועדת המשנה להכרה, הסמכה ורישוי (שנקבע במקור) התייתר.
  • אם בכל זאת תגענה הצעות בתחומים חדשים של ממש, חזקה על ועדות המשנה התחומיות שיידעו לאתר ולהתייעץ עם מומחים מתאימים כדי לטפל בהן ואין צורך במנגנון שלם עבור מקרים חריגים בודדים, ככל שיהיו.

ב. בהתאם לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 16.2.2017 לקביעת נוהל חדש, שיבוא במקום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה", כמפורט להלן:

ג. בהתאם לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה כי מעתה, במסגרת הגשת כל בקשה לפתיחת תכנית לימודים חדשה באשר היא, יתבקש מוסד להשכלה גבוהה להשיב על השאלות שנקבעו במסגרת החלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בנושא פרדיגמות חדשות ולכלול מידע כמפורט להלן:

1. לצרף הצהרה כי התוכנית המוצעת נדונה ואושרה ע"י הגופים הרלוונטיים במוסד, לרבות במועצה האקדמית/הסנאט של המוסד, כולל צירוף פרוטוקול האישור.

2. לצרף אישור הגשה של התכנית במסגרת תוכנית החומש (רלבנטי למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת או אישור משרד החינוך לגבי מוסדות שבתקצובו).

3. להשיב על שבע השאלות הבאות:

  • לאיזה תחום/ים או פקולטה או חוג הבקשה משויכת
  • מהי ההצדקה לבקשה לתוכנית עצמאית בתחום (ולא מסלול או התמחות בתחום קיים) במוסד ובכלל?
  • אלו תכניות אקדמיות מקבילות קיימות בעולם
  • רשימה של לפחות 15 חברי סגל בכיר ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל הפעילים אקדמית בתחום רלבנטי, תחומי המחקר שלהם והמוסד בו הם מועסקים
  • רשימת כתבי עת אקדמיים בהם מתפרסמים מאמרים מדעיים שפיטים בתחומי המחקר הרלבנטיים
  • האם יש לתכנית המוצעת השפעה משקית, ואם כן – מהי?
  • האם נדרש רישוי פרופסיונלי לבוגרי התוכנית, ואם כן – מהו?

ד. הטיפול בבקשה לאחר הגשתה בהתאם לאמור לעיל, ייעשה בפרוצדורה הרגילה המקובלת במל"ג, דהיינו הבקשה תופנה לדיון בוועדת המשנה התחומית המתאימה, לרבות בהתייחס לתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה.

ה. החלטה זו תחול גם על תכניות הנמצאות בבדיקה.

ו. כאמור, נוהל חדש זה בא במקום החלטת מל"ג מיום 3.3.2015 בנושא "מתווה לבדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה".