14/10/75

החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום ט' בחשון תשל"ו (14.10.1975)

המועצה להשכלה גבוהה רואה בוועדה לתכנון ולתקצוב "הועדה" בסעיף 13 בחוק  המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס' 4 לחוק , תשל"ח-1975)

"תפקידי הוועדה לתכנון ולתקצוב

החלטת ממשלה מס' 666 מיום ב' בסיון תשל"ז 6 ביוני 1977

הממשלה סומכת את ידה על כינונה, כוועדת משנה של המועצה להשכלה גבוהה , של הוועדה לתכנון ולתקצוב שנתמנתה על ידי שר החינוך והתרבות באישור המועצה, כדי למלא תפקידים עיקריים אלה:

  1. להיות גוף בלתי תלוי, שיעמוד בין הממשלה והמוסדות הלאומיים מצד אחד והמוסדות להשכלה גבוהה מצד שני בכל ענייני ההקצבות להשכלה גבוהה. הממשלה והמוסדות הלאומיים יימנעו מלקבל בקשות או המלצות מהמוסדות להשכלה גבוהה עצמם או מכל מקור אחר וכן יימנעו מלהקציב הקצבות למוסד להשכלה גבוהה שלא  בהמלצת הוועדה לתכנון ולתקצוב;
  2. להציע את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח להשכלה גבוהה בהתחשב בצרכי החברה והמדינה תוך שמירה על החירות האקדמית ושקידה על קידום המחקר וההשכלה;
  3. לחלק בלעדית בין המוסדות להשכלה גבוהה את התקציב הרגיל והפיתוח, הכוללים והמאושרים;
  4. להציע לממשלה ולמועצה להשכלה גבוהה תכניות פיתוח של ההשכלה הגבוהה לתכנון את מימונן
  5. לעשות למען ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולמען תיאום ביניהם, כדי למנוע כפילות מיותרת ולהביא לידי חסכון;
  6. לעקוב אחר ניצול התקציבים כדי למנוע גירעונות או חריגות;
  7. לחוות את דעתה בפני מליאת המועצה להשכלה גבוהה לפני שזו תגבש את דעתה על פתיחת כל מוסד חדש או יחידה חדשה בעלת משמעות כספית ניכרת במוסד הקיים.

חוות דעתה המנומקות של הוועדה תענה על שתי שאלות עיקריות אלה:

א. אם יש צורך במוסד החדש או ביחידה חדשה;

ב. מה המשמעות הכספית של פתיחת המוסד החדש או היחידה החדשה כשהועדה היא אשר תקבע אם יש או אין משמעות כספית לפתיחת היחידה החדשה