27/10/15

חידוד ההגדרה בנושא תכניות מבדלות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות – החלטת מל"ג מיום 27.10.15

בהמשך להחלטות המועצה להשכלה גבוהה בנושא תוכניות לימודים לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות מיום 2.11.04 ומיום 26.7.11, ולאחר דיון מחודש בנושא, מחליטה המל"ג להבהיר את החלטותיה בנושא כדלקמן:

I . מדיניות

א. ההשכלה הגבוהה בנויה, בין השאר, על ערכי יסוד של שוויון, חופש אקדמי, פלורליזם ושמירה על כבוד האדם. בהיותה כזו, צריכות להיות תכניות לימודים במוסדות להשכלה גבוהה פתוחות, ככלל, לכל ציבור הסטודנטים, העומדים בתנאי הקבלה, תוך מימוש עקרון השוויון האקדמי בהזדמנות לרכישת השכלה גבוהה, ומבלי להדיר קבוצות אוכלוסייה על בסיס מוצא, דת, מין, גיל ועוד.

ב. לצד זאת, המועצה להשכלה גבוהה ערה למצבים בהם מתעורר צורך לאומי, במקרים חריגים ביותר, מיוחדים ומנומקים, לקיים תכניות לימודים/ כיתות לימודים לאוכלוסיות מוגדרות שיש בהן הפרדה קרי: אינן פתוחות לכל (למשל: חרדים; אנשי זרועות הביטחון) בשל קיומם של חסמים תרבותיים/ צבאיים ואחרים, לרבות שילוב ביניהם.

ג. במקרים אלה, המתוארים בסעיף ב', תבחן המל"ג את הצורך בפתיחת תכניות לאוכלוסיות מוגדרות בלבד. המועצה בדעה, כי תכניות כאמור צריכות להיפתח במשורה ולאור צורך לאומי מובהק, ורק לאחר שנוכחה המועצה כי אין אפשרות מתאימה לקיום לימודים אלה במסגרת תכנית רגילה הפתוחה לכלל הציבור.

ד. למען הסר ספק יובהר, כי תכניות בהפרדה מגדרית, ככלל, סותרות את העקרונות המתוארים בסעיף ולכן לא תאושרנה. אם מתעורר צורך לאומי, כמפורט בסעיף ב',  תאושר חריגה מהמדיניות שתאזן בין אותו צורך ספציפי, לבין עקרונות היסוד שתוארו לעיל,  לרבות ערכי השמירה על כבוד האדם והשוויון במרחב הציבורי.

II . הגדרה

בבסיס ההגדרה מהי תכנית לימודים  לאוכלוסייה מוגדרת עומד מונח המפתח- בידול. תכנית לימודים כאמור, הינה למעשה פתיחת כיתת לימודים מקבילה הלומדת תכנית זהה ברמתה האקדמית לתוכנית קיימת שקיבלה הסמכה על ידי מל"ג, אך היא מבדלת כניסה של סטודנטים המשתייכים לקבוצה מוגדרת ואינה פתוחה לקהל הרחב, וזאת- על בסיס קריטריונים שאינם אקדמיים\ אינם קשורים לתכני הלימודים.

III . תנאים

להלן התנאים לקיומן של תכניות לאוכלוסיות מוגדרות:

א. פיקוח אקדמי על תוכניות לאוכלוסיות מיוחדות

על מנת להבטיח את רמתן האקדמית של תכניות הלימודים המיועדות לאוכלוסיות מוגדרות, תיבדקנה תכניות אלה בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטות מל"ג קודמות  (מיום 2.11.04 ומיום 26.7.11), על מנת להבטיח את זהות התוכנית, רמת הסגל והתשתיות, בהתייחס לתוכנית הרגילה במוסד. יובהר, כי היקף הלימודים ותכני הלימוד יהיו זהים ומערך המרצים בתוכנית יהיה דומה או זהה בהיקפו ובאיכותו למערך המרצים בתוכנית המקבילה. תכניות כאמור חייבות באישור מל"ג מראש.

בנוסף המוסד צריך יהיה להוכיח כיצד הוא מתכוון לקיים פיקוח אקדמי אמיתי על הנלמד בתוכניות מבדלות אלה, במיוחד בכל הנוגע לתוכניות הנלמדות מחוץ לקמפוס וכי קיימת תשתית מתאימה לקיום תכנית זו.

ב. תנאים נוספים

1. יובטח כי התכנית הרגילה הקיימת, לא תיפגע בעקבות קיומה של תכנית מקבילה לאוכלוסייה מוגדרת. לא תהיה מעורבות של גורם חיצוני מזמין\מממן בקביעת הדרישות והתכנים האקדמיים, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המוסד בו מתקיימת התוכנית.

2. ככלל, תכנית לקבוצת אוכלוסייה מוגדרת תתקיים בקמפוס המוסד, אלא אם כן ישנן סיבות המצדיקות חריגות מכלל זה, והן תיבחנה לפי החלטות המועצה להשכלה גבוהה בדבר "קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס".

3. מספר הלומדים בכיתות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות לא יעלה על 25% ממספר הסטודנטים בתוכנית הלימודים בה מדובר.

4. כמקובל, שיעור תלמידי התוכניות לאוכלוסיות מוגדרות שאינו עומד בתנאי הקבלה ב"תכניות הרגילות" לא יעלה על 10% מהתלמידים במוסד.

IV . פרוצדורה להגשת בקשה

א. פתיחת תכנית לאוכלוסייה מוגדרת מחייבת קבלת אישור מראש של ות"ת ומל"ג .

ב. מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקיים תכנית לימודים לאוכלוסייה מוגדרת, יגיש בקשה לאגף האקדמי לפתיחת תכנית כאמור, בצירוף הנימוקים לכך.

ג. האגף האקדמי יבדוק את עמידת התוכנית בתנאים האמורים לעיל וכן יוודא כי הליבה האקדמית של התוכנית הקיימת לא תיפגע אם תיפתח תכנית מקבילה לאוכלוסייה מוגדרת.

ד. ות"ת תתבקש לחוות דעתה בשאלת הצורך הלאומי או האינטרס הלאומי המצדיק קיומה של תכנית מבדלת לקבוצת אוכלוסייה מוגדרת.

ה. ככל שהתוכנית אכן עונה על ההגדרה דלעיל, והיא מבדלת כניסה של סטודנטים המשתייכים לקבוצה מוגדרת על בסיס קריטריונים שאינם רלבנטיים ללימודים אקדמיים, ונקבע לגביה ע"י ות"ת כי היא באה לענות על צורך לאומי או אינטרס לאומי- תועבר לדיון בוועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי של המל"ג אשר תבחן גם האם קיימת נחיצות בהפרדה זו ולא ניתן לקיים את הלימודים במסגרת הרגילה. על המוסד יהיה להראות כיצד בכוונתו להבטיח מניעת אפליה.

ו. ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי תדון בבקשה ותגיש המלצתה למל"ג. במקרה הצורך, תעביר ועדת המשנה את התוכנית לוועדת המשנה התחומית לצורך בדיקה אקדמית של סוקרים או וועדה, והמלצתה תועבר למל"ג.

*במסגרת בדיקות הארכת איכות, הסמכות וכד' – תיבדקנה גם תכניות אלה כחלק בלתי נפרד מהתוכנית הרגילה.