12/04/16

חידוש הפעלת מתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת הטכנולוגיה" B.Ed.Tech במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ההמלצה שהתקבלה בישיבה משותפת של ועדת המשנה התחומית לרוח וחינוך וועדת המשנה התחומית להנדסה וטכנולוגיה, והחליטה על חידוש הפעלת המתווה ללימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה" (B.Ed.Tech) במסלול העל-יסודי (כיתות ז'-י"ב), כלהלן:

הנחות היסוד

 1. על לימודי ההכשרה להוראה במסגרת התואר לעמוד בהחלטת המל"ג בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה.
 2. חידוש המתווה מתבסס על הדגם המנחה ללימודים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה שנקבע בשנת 1985.
 3. על הלימודים לכלול ידע דיסציפלינרי שעומד בדרישות הטכנולוגיה והתעשייה. כמו כן יש להביא בחשבון שאם תופעל תוכנית לימודים בהתאם למתווה זה, היא תכשיר מורה אקדמי שיכין תלמידים שייגשו לבחינות הבגרות. לאור זאת, המתווה המוצע מבוסס על תוכנית משותפת לתואר אקדמי בין מכללה אקדמית לחינוך לבין מוסד אקדמי בתחומי ההנדסה. במידה ובמוסד קיימות הן תוכניות בהנדסה והן תוכניות להכשרת מורים, ניתן יהיה לקיים את התוכנית בלי צורך בשיתוף פעולה עם מוסד נוסף.
 4. לימודי השלמה להנדסאים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה: יש להביא בחשבון כי דיפלומת הנדסאי, בצירוף ניסיון מקצועי, משקפת ידע פרקטי נרחב, לצד לימודים מקצועיים.
 5. יודגש כי מדובר על מתווה כללי לקיומם של לימודים אקדמיים להכשרת מורים להוראת טכנולוגיה במסלול העל-יסודי, ומובן כי כל בקשה שתוגש תיבדק באופן פרטני בהתאם למקובל.
 6. תואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה" B.Ed.Tech אינו תואר בהנדסה.

המתווה המוצע מתבסס על מספר החלטות מל"ג רלוונטיות:

 1. דגם מנחה לתוכנית לימודים לתואר "בוגר בחינוך טכנולוגי" (B.Ed.Tech) – 1985.
 2. המתווים המנחים בהכשרה להוראה – 2006.
 3. פטור מלימודים אקדמיים על בסיס לימודים לא אקדמיים- עדכון משנת 2009.
 4. מתווה ללימודי השלמה לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed) לגננות ומורים מוסמכים בכירים – 2014.
 5. מתווה לבדיקת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי בין מוסדות להשכלה גבוהה בישראל – 2015.

תנאי סף להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים משותפת לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה למסלול העל-יסודי

הבקשה תוגש בהתאם להחלטת מל"ג לפתיחת תוכניות לימודים משותפות לתואר אקדמי, כלהלן:

במסגרת מודל של תוכניות לימודים משותפות, יינתן תואר אחד משותף משני מוסדות להשכלה גבוהה הפועלים בישראל, המזכה את בוגריו בתעודה אחת משותפת עליה יצוינו שני המוסדות גם יחד (תעודת תואר אחת, ושני סמלי המוסדות). המוסד שבו נלמדו הקורסים והעובדה כי התוכנית היא משותפת יופיעו באופן ברור ומפורט על גבי גיליון הציונים.

תנאים לקיום תוכניות משותפות של מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה:

 1. על מנת לפתוח ולקיים תוכנית משותפת עם מוסד להשכלה גבוהה אחר, על שני המוסדות השותפים להגיש למל"ג בקשה לאישור, וזאת בהתייחס ספציפית לתואר המבוקש.
 2. על כל אחד משני המוסדות השותפים לתוכנית לתואר משותף, להיות מוסד מוכר. בתוך זה, רשאי מוסד מוכר להגיש בקשה לתואר משותף עם מוסד שני, בין אם יש לו הסמכה, אישור לתואר, ובין אם לאו, והוא בבחינת תואר חדש מבוקש.
 3. על כל אחד משני המוסדות השותפים בתוכנית להציע לפחות 40% מהקוריקולום של התוכנית באמצעות מרצים מהסגל הקבוע של המוסד, לרבות כאלה המלמדים גם בתוכניות לימודים אחרות במוסד, שאינן משותפות.
 4. הסטודנטים בתוכנית המשותפת ילמדו לפחות 25% מהקורסים בכל אחד משני המוסדות להשכלה גבוהה המשתתפים בתוכנית.
 5. על שני המוסדות המגישים את הבקשה לתואר משותף לעגן את השותפות ביניהם באמצעות הסכם, שטיוטה מוסכמת שלו תוגש לאישור ות"ת ומל"ג כחלק ממסמכי ההגשה.
 6. תוכנית הלימודים תהיה פתוחה לכל הסטודנטים שיעמדו בתנאי הקבלה והמסגרת של התוכנית. כמו כן, כל אחד משני המוסדות השותפים יפרסם את דבר התוכנית בידיעון או באתר האינטרנט של המוסד ויאפשר רישום לתוכנית המשותפת.
 7. בתוכנית לימודים משותפת חייב להיות מוסד האחראי על ההיבטים המנהליים של התוכנית. הסטודנט יידרש להירשם לאחד משני המוסדות המבקשים לקיים את התוכנית המשותפת. על המוסדות להבטיח כי תהיה כתובת אחת שתיתן מענה לסטודנטים בנושאים שונים.
 8. תנאי הקבלה בתוכנית המשותפת ייקבעו ע"י שני המוסדות יחד, ובמקרים בהם מתבססים על תוכנית קיימת,  תנאי הקבלה לא יפחתו מאלה הקיימים אצלם.
 9. המוסדות השותפים בתוכנית יקיימו מנגנונים אקדמיים משותפים לבנייה, הפעלה ופיקוח על תוכנית הלימודים המשותפת. מנגנונים אלה יכללו, בין היתר, כינון ועדת היגוי משותפת ומינוי ראש תוכנית מטעמם, והוא יוצג במסגרת הבקשה לאישור מל"ג.
 10. התוכנית מחייבת אישור ות"ת (למוסדות המתוקצבים על ידיה) ומל"ג, כמקובל לגבי כל תוכנית לימודים אקדמית.
 11. ככל שהמבקשים הם מוסדות מתוקצבים, ההסכם בין שני המוסדות יכלול גם את הנושא התקציבי ושכר הלימוד בתוכנית. על ות"ת לאשר את המישור התקציבי-כספי. כמו כן, במקרה של הסכם לתוכנית משותפת בין מוסד מתוקצב בות"ת למוסד מתוקצב במשרד החינוך, יכלול ההסכם בין שני המוסדות את ההסדרה התקציבית, שתובא לאישור ות"ת.
 12. על שני מוסדות המבקשים לפתוח תוכנית לימודים משותפת להגיש יחדיו בקשה משותפת מפורטת לפתיחת תוכנית הלימודים לתואר המשותף, הכוללת את כל המידע הדרוש עפ"י הנחיות מל"ג וות"ת להגשת בקשה לפתיחת תוכנית לימודים חדשה.

נוסח תעודות הסיום שיוענקו לבוגרי תוכניות הלימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה" (B.Ed.Tech) למסלול העל-יסודי

 1. תואר אקדמי ראשון "בוגר בהוראת טכנולוגיה" בסימולו המדויק (B.Ed.Tech) למסלול העל-יסודי. תעודת הבוגר לא תכלול את ציון מקצוע ההוראה.
 2. למסיימים בתוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראת טכנולוגיה, יוענק בנוסף תעודת הוראה למסלול העל יסודי בציון מקצוע ההוראה ו/או ההתמחות בחינוך הטכנולוגי.
 • לימודים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"

מבנה תוכנית הלימודים:

תוכנית הלימודים תהיה בהיקף של 96 ש"ש ותתפרס על פני ארבע-שנתית, ותכלול 5 מרכיבים:

 1. לימודי חינוך עיוניים + הכשרה מעשית בבית הספר – 24 ש"ש.
 2. מדעי ליבה (לימודים מדעיים בדומה לקיים בלימודי הנדסה במוסדות להשכלה גבוהה) – 18 ש"ש.
 3. לימודים עיוניים מתחום ההנדסה והטכנולוגיה – 30 ש"ש.
 4. לימודים מעשיים בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה (סדנאות, מעבדות וכו') – 18 ש"ש.
 5. לימודי יסוד והעשרה (2 ש"ש פטור משפת הוראה – עברית/ערבית[1], 2 ש"ש פטור מאנגלית[2],  2 ש"ש לימודי העשרה) – 6 ש"ש.

תנאי קבלה:

 1. מועמדים להכשרה להוראה יתקבלו לאחר בדיקת התאמה כללית לעסוק במקצוע ההוראה. הבדיקה היא על מנת לסנן מראש מקרים בולטים של חוסר התאמה.
 2. המוסד יקבל סטודנטים לכל הפחות על סמך תעודת בגרות ישראלית או תעודה שוות ערך. קריטריונים נוספים למיון יוצעו ע"י המוסד. בהתייחס למכללות לחינוך, כל עוד הן בתכנון ובתקצוב משרד החינוך, תנאי קבלת תלמידים יקבעו בנוסף בתאום עם משרד החינוך (כהמשך להחלטת המל"ג מיום 24.5.2005 בנושא "ההתאמות המתייחסות למכללות לחינוך בהחלטה על הניהול האקדמי").
 3. מבחן פסיכומטרי: מועמדים חייבים במבחן פסיכומטרי ע"פ הנחיות משרד החינוך המתעדכנות מעת לעת.
 4. אנגלית: בהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".
 5. עברית/ערבית (בהתאם לשפת ההוראה): מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת בגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעת עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.
 • לימודי השלמה להנדסאים לתואר "בוגר בהוראת טכנולוגיה"

מבנה תוכנית הלימודים

מוסד רשאי לפטור הנדסאי ממקצועות שונים שלמד בעבר. הפטור יינתן רק לבעלי דיפלומת הנדסאי ובעלי ניסיון מקצועי רלוונטי של 5 שנים לפחות.

היקף תוכנית לימודי ההשלמה לא יפחת מ – 60 ש"ש, כלהלן:

 1. לימודי חינוך עיוניים + הכשרה מעשית בבית הספר – 24 ש"ש.
 2. מדעי ליבה (לימודים מדעיים בדומה לקיים בלימודי הנדסה במוסדות להשכלה גבוהה) – 12 ש"ש.
 3. לימודים מתחום ההנדסה והטכנולוגיה כולל שעות מעשיות מתחום ההנדסה – 18 ש"ש (הלימודים העיוניים לא יפחתו מ – 15 ש"ש).
 4. לימודי יסוד והעשרה (2 ש"ש פטור משפת הוראה – עברית/ערבית[3], 2 ש"ש פטור מאנגלית[4], 2 ש"ש לימודי העשרה) – 6 ש"ש.

תנאי קבלה לתוכנית לימודי השלמה להנדסאים:

 1. מועמדים להכשרה להוראה יתקבלו לאחר בדיקת התאמה כללית לעסוק במקצוע ההוראה. הבדיקה היא על מנת לסנן מראש מקרים בולטים של חוסר התאמה.
 2. בעלי דיפלומת הנדסאי בציון 75 ממוצע ויותר.
 3. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות.
 4. תעודת בגרות ישראלית או שוות ערך. קריטריונים נוספים למיון יוצעו ע"י המוסד . בהתייחס למכללות לחינוך, כל עוד הן בתכנון ובתקצוב משרד החינוך, תנאי קבלת תלמידים יקבעו בנוסף בתאום עם משרד החינוך (כהמשך להחלטת המל"ג מיום 24.5.2005 בנושא "ההתאמות המתייחסות למכללות לחינוך בהחלטה על הניהול האקדמי").
 5. אנגלית: בהתאם לנקבע בהחלטת המל"ג מיום 11.6.2013 בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה".
 6. עברית/ערבית (בהתאם לשפת ההוראה): מועמדים שלא ניגשו לבחינה הפסיכומטרית ו/או לבחינת בגרות בשפת ההוראה חייבים להוכיח ידיעת עברית/ערבית ברמה הנדרשת על-ידי המוסד מכלל התלמידים לתואר ראשון הלומדים בו.