29/01/20

יישום החלטת מל"ג בנושא לימודי אנגלית, למטרות אקדמיות ובינלאומיות, במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת – מסמך מס' 4647

לאחר שקיבלה את דוח הוועדה הבינלאומית לבחינת לימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ואת התייחסות המוסדות להשכלה גבוהה, ועל מנת לקדם את יישום החלטת המל"ג מיום 17.12.19 בנושא במוסדות המתוקצבים על ידה, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה הקודמת בנושא מיום 13.3.2019, זאת בנושאים שבאחריותה, כדלקמן:

 1. לתמוך תקציבית באופן חד פעמי במוסדות המתוקצבים על ידה, לצורך עידוד יישום החלטת מל"ג, ובכלל זה המעבר לשיטת לימוד חדשה של השפה האנגלית, הכוללת לימוד והערכה של ארבעת הכישורים הנדרשים בשפה: קריאה, כתיבה, דיבור והבנה, ובתרגום קורסים קיימים ובפיתוח קורסים חדשים בשפה האנגלית.
 2. התמיכה האמורה, מהווה המשך ישיר לתכנית לפיתוח בינלאומיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת. התכנית כוללת, בין היתר, את מודל התפוקות ואת מודל הצמיחה אשר שמים דגש רב על הקניית קישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים. יישום החלטת המל"ג בנושא "לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות" הינו קריטי להצלחת התכנית. לצורך יישום ההחלטה יתפרס תקצוב התכנית על פני השנים תשפ"א-תשפ"ב כלהלן:
 • מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון נמוך מ-2,500 – לכל מוסד יעמוד תקציב בגובה 400 אלפי ₪.
 • מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון גבוה מ-2,500 ונמוך מ-5,000 – לכל מוסד יעמוד תקציב בגובה 600 אלפי ₪.
 • מוסדות בהם מספר הסטודנטים לתואר ראשון גבוה מ-5,000[1] – לכל מוסד יעמוד תקציב בגובה 750 אלפי ₪.

סה"כ התקציב לתכנית המשוריין לנושא זה הינו 20 מיליוני ₪. המקור התקציבי הינו מתוך התוספות לתכנית הרב שנתית בסעיף 4.25 בינלאומיות בהשכלה הגבוהה.

 

 1. לאור השוני בין המוסדות בהתייחס לסטטוס הקיים שלהם בפיתוח הבינלאומיות בכלל, ובנושא האנגלית בפרט, כך שכל מוסד נדרש למצוא פתרונות המתאימים לאופי ולאתגרים שלו בתחום הבינלאומיות, יהיה רשאי כל מוסד לחלק את תקציבו במסגרת השימושים האפשריים לטובת יישום ההחלטה וכמפורט להלן:

א. הכשרת מרצים לאנגלית להוראת ארבע המיומנויות בהתאם ל CEFR.

ב. הכשרת מרצים להוראת קורסי תוכן בשפה האנגלית (EMI).

ג. תרגום, הסבה, תחזוקה ופיתוח קורסי תוכן (לרבות קורסים מקוונים), להוראה בשפה האנגלית.

ד. הקמת תשתית מוסדית לאיתור וליווי סטודנטים המתקשים בלימודי השפה האנגלית.

 

 1. כתנאי לתקצוב, על המוסדות להגיש:

א.  תכנית מפורטת להשגת היעדים לעמידה בהחלטת המל"ג מיום 17.12.19, על בסיס התקציב לו זכאי המוסד.

ב.   התחייבות לדרישה מכלל הסטודנטים ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית. יש להעביר את ההתחייבות עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב.

ג.   התחייבות על הקמת תשתית מוסדית לאיתור וליווי סטודנטים המתקשים בלימודי השפה האנגלית. יש להעביר את ההתחייבות עד לסוף שנת הלימודים תשפ"ב.

 • התחייבות לתשתית המותאמת להכשרת מרצים לאנגלית להוראת ארבע המיומנויות בהתאם ל CEFR, ולהוראת קורסי תוכן בשפה האנגלית.
 • דוח ביצוע שנתי לכל אחת מהשנים תשפ"א – תשפ"ב על השימושים בתקציב. יש להגיש את הדוח עד סוף חודש אוקטובר בכל שנה. מכל מקום, לא יינתן תקציב שלא מומש עבור אחד מהנ"ל.

 

 1. במוסדות יימשכו המסגרות ל"הכשרה ללימוד שפה", והתשלומים בגינם אשר יגבו על ידי המוסדות יהיו בהתאם להחלטת המל"ג ולכללי דוח מלץ בעניין חיוב לימודי אנגלית כשפה זרה, ולפי החלטת המל"ג מיום 31.10.18 בעניין הצעה לקביעת כללים בדבר גובה התשלומים הנלווים במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ואופן עדכונם וגבייתם.
 2. תבחן האפשרות להוסיף או לעבות את תקציב המרכיב של לימודי האנגלית בתכניות לעידוד ההנגשה עבור אוכלוסיות מיוחדות (סטודנטים יוצאי אתיופיה, בוגרי מסגרות חרדיות והמגזר הערבי), או על בסיס סוציואקונומי במסגרת מנגנוני הסיוע הקיימים.
 3. בנוסף לאמור, ות"ת רושמת בפניה את העדכון, כי לאור המלצת הוועדה הבינלאומית ועמדת המוסדות האקדמיים, תפסק האפשרות להיבחן לצורך סיווג רמת האנגלית במבחן רמ"א (על בסיס הקורס המקוון הקיים של האו"פ). בנוסף, הקורס המקוון ללימודי האנגלית במתכונתו הנוכחית והמוצע כיום על ידי האוניברסיטה הפתוחה, יחדל מלהתקיים החל מיום- 1.10.20.

[1] רוב המוסדות אשר להם מעל 5,000 סטודנטים לתואר ראשון מתוקצבים בנוסף גם במודל התפוקות עבור הקניית כישורים בינלאומיים לסטודנטים ישראלים. במסגרת המודל, המוסדות מקבלים תקציב עבור קורסים משולבים לסטודנטים ישראלים וזרים בשפה האנגלית, שיעור הסטודנטים הישראלים שלומדים קורסים בשפה זרה ועוד. תקציב זה הוא תוספתי למודל התפוקות.