27/09/17

יציאה לפרויקט מעונות סטודנטים בעזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

החלטה זו בוטלה בישיבת ות"ת מתאריך 30.1.18

 

ביום 27.9.27 דנה ות"ת בפרוייקט מעונות הסטודנטים של עזריאלי , המכללה האקדמית להנדסה ירושלים, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום 22.2.2017 ולהחלטת ות"ת מיום 28.6.17, ובהתאם למסמך מס' 4146 שהציג לות"ת את התכנית להקמת פרויקט מעונות הסטודנטים ואת הקווים המנחים לתפעול המעונות, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. לאשר בניית בניין המעונות בשטח של 11,565 מ"ר עם 378 מיטות לדיור סטודנטים.
  1. העלות הכוללת עבור הפרויקט כ-94 מיליון ₪ אשר ימומנו באופן הבא:

2.1 מענק הרשות לפיתוח ירושלים בסך של 20.17 מיליוני ₪.

2.2 קרן ייעודית למעונות מעודפי המכללה בסך של 30 מיליוני ₪.

2.3 קרן להקמת מעונות מתרומת עזריאלי בסך 20 מיליוני ₪ .

2.4 עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים תייעד סך של 12.49 מיליוני ₪ מעודפי המכללה לקרן הייעודית לבינוי; יודגש כי לא תוכל לעשות בהם שימוש אלא אם תציג מימון חליפי לבינוי הפרויקט.

2.5 השתתפות ות"ת בסכום של 11.34 מיליוני ₪, נתונה במחירי 2012 ומוקפאת במחירים אלו.

  1. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין, שנאמדות בכ-2.3 מיליוני ₪ בשנה, ימומנו מתוך הכנסות הפרויקט תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכללה.
  1. האישור מותנה בעמידה במלוא הנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בקול קורא מיום 6.4.14, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וללא שינויים נוספים, וכן הפרדת תשלומים נלווים.