17/01/23

כללים לאישור שימוש בשמות מתחם בעלי סיומת ac.il למוסדות שקיבלו היתר/הכרה כמוסד להשכלה גבוהה – החלטת מל"ג מיום 17.01.2023 (עדכון והאחדת החלטות מל"ג בנושא מיום 12.2.2013, 10.2.2015 ומיום ,22.6.2021,15.11.2016)

בישיבתה ביום כד' בטבת תשפ"ג (17.1.2023) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת צוות שמות מתחם והחליטה כלהלן:

רקע:

איגוד האינטרנט הישראלי הינו עמותה שהוקמה בשנת 1994 לקידום האינטרנט והטמעתו בישראל והוא שלוחה של איגוד האינטרנט הבינלאומי. פעילותו העיקרית של האיגוד בתחום התשתיות היא ניהול ותחזוקת מרשם שמות המתחם והוא מוסמך להעניק את זכויות השימוש בסיומות אפשריות לאתרי אינטרנט (להלן: "שמות מתחם") שרמת המתחם העליונה שלהם היא IL, וזאת - בהתאם לכללי רישום שמות מתחם של האיגוד.

על מנת להשתמש בשמות מתחם לאתרי אינטרנט של מוסדות וגורמים שונים, יש לרשמם באמצעות רשם מוסמך או באמצעות האיגוד.

לצורך ניהול המרשם, האיגוד גיבש ופרסם ברבים כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל. כללים אלו מסדירים בין היתר, את מבנה מרחב שמות המתחם, כללי הכתיב, הליך ההקצאה ועוד. דין הכללים כדין חוזה בין האיגוד לבין מבקשי הרישום והמחזיקים בשמות התחום.

בהתאם לכללי האיגוד, יש לקבל את אישור המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג") להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם השנייה של ac.il.

בהמשך לכך, להלן הכללים לאישור המל"ג למתן הרשאות לשימוש בשמות מתחם ושמות תת-מתחם בסיומת ac.il.

פירוט רמות מתחם:

רמת מתחם I (עליונה) – IL

רמת מתחם II (שנייה) – AC

רמת מתחם III (שלישית) -  שם המוסד

רמת מתחםIV  (רביעית) -  תת-מתחם

1. אישור שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית

אישור לשימוש בשמות מתחם ברמה המתחם השנייה של ac.il יינתן למוסדות להשכלה גבוהה בלבד, תחת רמת המתחם השלישית, כהגדרתם כמפורט:

א. מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המל"ג.

ב. מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א' לחוק המל"ג.

ג. מוסד כאמור בסעיף 1א' ו-1ב', יוכל לבקש להשתמש בשם ברמת המתחם השלישית רק בהתאם לשם המוסד שאושר לו ע"י המל"ג, או לפי קיצור שיש בו זיהוי ברור עם שם המוסד המאושר או ראשי תיבות מוכרים שלו – שניהם באישור המל"ג.

ד. לא ניתן לעשות שימוש בשם ברמת המתחם השלישית שהוא שם גנרי, או שם האסור לרישום בהתאם לדין.

ה. לכל מוסד כאמור בסעיף 1א' ו1ב', ניתנת אפשרות לרשום שם מתחם, אחד בלבד, באנגלית, ושם מתחם נוסף, אחד בלבד, בעברית, בהתאם להוראות סעיף זה[1].

ו. מוסד בעל שם מתחם il שירצה לשנות את שם המתחם, יוכל לעשות זאת באישור המל"ג. תקופת החפיפה (קיום שם מתחם חדש וישן במקביל) לא תעלה על שנה קלנדרית אחת. עם סיום תקופת החפיפה שתאושר למוסד, בחובתו ובאחריותו של המוסד לפנות לאיגוד האינטרנט הישראלי בבקשה לביטול שם המתחם הישן ולהמציא  למל"ג את אישור האיגוד המעיד על ביטולו וזאת עד לא יאוחר מ 30 ימים מיום סיום תקופת החפיפה.

2. אישור שמות מתחם ברמה הרביעית

א. מוסד שקיבל אישור בהתאם לסעיף 1 לעיל, יהיה אחראי על הקצאת שמות מתחם ברמה הרביעית.

ב. המוסד יוכל לאשר לגופים שאינם מוסד לפי כללים אלו, אך פעילותם באחריות המוסד/תחת חסותו - שימוש בתת-מתחם (רמת מתחם רביעית) תחת רמת המתחם השלישית שאושרה למוסד לפי כללים אלו.

3. הליך אישור הקצאת שמות מתחם ברמה שנייה ושלישית

א. מוסד המבקש להשתמש בשם מתחם בסיומת il, יגיש בקשה לאיגוד האינטרנט בה יפרט את השם המבוקש, כולל רמת המתחם השלישית המבוקשת, בהתאם לנהלי האיגוד. במקביל הנהלת המוסד תגיש מכתב בקשה מנומק לתחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג ובו פירוט מידת עמידתו בתנאים בסעיף 1 בהחלטה זו.

ב. מוסד אשר מחזיק בשם מתחם בסיומת il, עומד בתנאים בסעיף1 ומבקש לשנות שם מתחם, יגיש בקשה לאיגוד האינטרנט בה יפרט את השם המבוקש, כולל רמת המתחם השלישית המבוקשת, בהתאם לנהלי האיגוד. במקביל הנהלת המוסד תגיש מכתב בקשה מנומק לתחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי במל"ג ובו יפורטו הסיבות לשינוי שם המתחם.

ג. בקשת המוסד לקבלת שם מתחם חדש או להחלפת שם מתחם קיים תועבר לדיון בצוות שמות מתחם אשר יעביר המלצתו בעניין למל"ג. במקרה ומדובר בבקשת מוסד להחלפת שם מתחם קיים, תכלול ההמלצה למל"ג הגדרה של תקופת החפיפה המומלצת אשר בכל מקרה לא תעלה על שנה קלנדרית אחת.

ד. המל"ג תדון בבקשת המוסד ובהמלצת צוות שמות מתחם ותקבל החלטה בנושא אשר תועבר למוסד ולאיגוד האינטרנט. למוסד לא יוקצו שמות מתחם חדשים ולא תאושר החלפת שם מתחם ברמה השנייה והשלישית ללא אישור המל"ג.

4. מקרים מיוחדים

א. הכללים לא יחולו על מוסדות המחזיקים בשם מתחם il ואינם עומדים בהגדרה כמוסד אקדמי לפי סעיף 2 להחלטה זו אם קיבלו את שם המתחם טרם החלת כללים אלה (לפני 1.1.1999) זאת נוכח המצב המשפטי שנוצר עקב האישור שקבלו מאיגוד האינטרנט טרם קביעת הכללים[2].

ב. מוסדות אשר לא הוארך להם ההיתר/הכרה וקיבלו בעבר אישור מל"ג למתחם il יפסיקו את השימוש בשם המתחם אשר אושר להם.

ג. מוסדות אקדמיים שמחזיקים בשם מתחם il לפי סעיף 1 בהחלטה זו ומתאחדים לכדי מוסד אחד, יסדירו מול איגוד האינטרנט ומול המל"ג את איחוד שמות המתחם לשם מתחם אחד משותף באנגלית ואחד משותף בעברית. תקופת החפיפה (קיום שם מתחם חדש למוסד המאוחד ושמות המתחם הישנים במקביל) לא תעלה על שנה קלנדרית אחת. עם סיום תקופת החפיפה שתאושר למוסד, בחובתו ובאחריותו של המוסד לפנות לאיגוד האינטרנט הישראלי בבקשה לביטול שמות המתחם הישנים ולהמציא למל"ג את אישור האיגוד המעיד על ביטולם וזאת עד לא יאוחר מ 30 ימים מיום סיום תקופת החפיפה.

5. הרכב צוות שמות מתחם:

ההרכב העקרוני של הצוות לבדיקת בקשות לשימוש בשמות מתחם שיתקבלו מאיגוד האינטרנט הישראלי עבור מוסדות להשכלה גבוהה בהתאם לכללים שנקבעו הינו:

א. חבר/ת מל"ג - יו"ר

ב. היועץ/ת המשפטי של המל"ג או מי מטעמו/ה

ג. ממונה תחום מערכות מידע או מי מטעמו/ה

ד. ממונה תחום בקרה, אכיפה ורישוי באגף האקדמי או מי מטעמו/ה - מרכז/ת הצוות

 

[1] פרט למוסדות להשכלה גבוהה המוגדרים על פי סעיף 2  אשר מחזיקים במספר שמות מתחם אשר אושרו להם על פי כללי הרישום הישנים ושנרשמו לפני 1.1.1999.

[2] הבהרה לגבי שמות מתחם בסיומת ac.il נמצאת באתר המל"ג.