19/03/19

לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס – החלטת מל"ג מיום 19.3.2019 (עדכון החלטת מל"ג מיום 12.12.2006)

המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצת ות"ת מיום 28.11.2018 ובהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 12.3.2019 ולאחר סבב התייעצות עם המוסדות להשכלה גבוהה, היא מחליטה לעדכן את החלטתה מיום 12.12.2006 בנושא קיום לימודים אקדמיים מחוץ לקמפוס כלהלן:

 

המועצה להשכלה גבוהה דבקה בעמדתה העקרונית כי, משיקולים תכנוניים ואקדמיים, לימודים אקדמיים[1] שמקיימים מוסדות להשכלה גבוהה צריכים להתקיים בקמפוס אקדמי ראשי, המספק סביבה לימודית אקדמית ראויה, הכוללת את כל התשתיות האקדמיות והפיזיות הנדרשות להקניית השכלה גבוהה איכותית.

 

לפיכך, לימודים מחוץ לקמפוס הראשי - ככל שמוסד יבקש לקיימם - יתאפשרו רק באישור ות"ת ומל"ג בהתאם לכללים המפורטים להלן:

א. מוסד להשכלה גבוהה המבקש לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי[2] שלו באחת משתי החלופות הבאות:

  • בתחום השיפוט של העירייה או המועצה המקומית בו מצוי הקמפוס הראשי של המוסד.
  • במרחק של עד 15 ק"מ מהקמפוס הראשי של המוסד.

נדרש להגיש בקשה לות"ת ומל"ג ולקבל אישור ות"ת ומל"ג על כך, ובלבד שמתקיימים התנאים המצטברים שיפורטו להלן לקיום לימודים מחוץ לקמפוס הראשי:

1. למוסד יש הכרה קבועה.

2. המוסד יבטיח שהלימודים מחוץ לקמפוס הראשי יהיו פתוחים בפני כל מי שעומד בתנאי הקבלה האקדמיים הנהוגים במוסד.

3. המוסד יבטיח כי האיכות האקדמית של הלימודים המתקיימים מחוץ לקמפוס הראשי אינה נופלת ברמתה מזו של הלימודים המתקיימים בקמפוס הראשי, והכל בהתייחס לתחומי הלימוד אשר ילמדו מחוץ לקמפוס הראשי. הדבר מתייחס לסגל ההוראה[3], תכנית הלימודים (לרבות תוכן, היקף, בחינות ועוד), התשתיות הפיזיות (כגון: כיתות, מעבדות, ספריה, מחשבים ועוד), שירותים לסטודנט, התואר המוענק בסיום הלימודים ועוד.

4. אין בקיום הלימודים מחוץ לקמפוס הראשי משום פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד.

5. המוסד מקיים מנגנון למעקב ובקרה אחר יישום התנאים המפורטים בסעיפים 2-3 לעיל.

6. המוסד יגיש את בקשתו למל"ג בכתב על כוונתו לקיים לימודים מחוץ לקמפוס הראשי תוך התייחסות לתנאים המפורטים לעיל. הבקשה תכלול מידע אודות רציונל היציאה מחוץ לקמפוס, שיקולים אקדמיים, מספרי הסטודנטים הצפויים, התכניות שייפתחו, מיקום הלימודים האקדמיים מחוץ לקמפוס, התשתית הפיזית במקום והתאמתה ללמידה אקדמית איכותית כמקובל בקמפוס הראשי, ועמידה בכללים דלעיל לרבות התייחסות לשאלת היעילות הכלכלית והאיתנות הפיננסית.

7. הבקשה תיבחן בהתבסס על השיקולים הבאים:

7.1 רציונל הבקשה- ההצדקה ליציאה מהקמפוס[4].

7.2 היקף הלימודים והתחומים המבוקשים.

7.3 היכולת לקיים לימודים אקדמיים איכותיים.

7.4 היבטים פיננסיים של התכנית.

7.5 שאלת הפגיעה במוסדות אקדמיים סמוכים (ככל שקיימים).

7.6 קיומה של תכנית מקבילה באותו מוסד באותו מרחב עירוני.

ב. אם חפץ מוסד להשכלה גבוהה לקיים לימודים אקדמיים מחוץ לתחום הגיאוגרפי האמור (באחת משתי החלופות המנויות בסעיף א' לעיל), נדרש הוא להגיש בקשה לות"ת ומל"ג ולקבל אישור ות"ת ומל"ג על כך. אישור כזה יוכל להינתן בהסתמך על לפחות אחד השיקולים הבאים, שיתווספו לתנאים לקיום לימודים המפורטים בסעיף א', תוך בחינת המענה הניתן ללימודים המבוקשים הללו, ע"י המוסדות הפועלים באזור המבוקש:

1. פיתוח השכלה גבוהה בפריפריה הגיאוגרפית/חברתית בתחום או במיקום הנדרש.

2. קרבה גאוגרפית לסביבה מחקרית ייחודית או התנסות מעשית בתשתית ייחודית מרוחקת (כדוגמת המכונים לחקר המדבר, המכון הבינאוניברסיטאי באילת, מדעי הסביבה הימית במכמורת וכיו"ב)

3. אוכלוסיות מיוחדות - הוכחו נסיבות המצדיקות לימודים מחוץ לקמפוס הראשי של המוסד, לשם הגדלת הנגישות להשכלה גבוהה לאוכלוסיות מיוחדות[5] .

4. איחוד מוסדות - כאשר שני מוסדות מתאחדים וקיים יתרון או הצדקה אחרת לשמירה על הקמפוסים הקיימים.

5. תחומים מועדפים - צורך לאומי בתחום הנלמד ואשר משיקולי תכנון ופריסה אזורית קיים צורך בפתיחת הלימודים בתחום/באזור המבוקשים במסגרת לימודים מחוץ לקמפוס.

6. אילוץ פיזי מוצדק/מוכח[6] - כאשר המוסד מיצה את כל האפשרויות להגדיל את הקמפוס הראשי והתפתחותו האקדמית מחייבת הרחבה מחוץ לקמפוס הראשי .

ג. מנגנוני האקרדיטציה, פיקוח ובקרה, הערכה והבטחת האיכות של המוסד ושל המל"ג יחולו גם על התכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס הראשי.

ד. פתיחת התכניות המתקיימות מחוץ לקמפוס תהיה בהלימה מלאה להחלטות והנחיות ות"ת ומל״ג.

ה. נוהל זה לא יחול על האוניברסיטה הפתוחה ועל תכניות משותפות ו/או שיתופי פעולה בינלאומיים ו/או תכניות לאוכלוסיות מוגדרות שלגביהם התקבלה החלטה ספציפית או שהם מוסדרים בנוהל נפרד.

ו. כל השקעה, ובפרט בפיתוח פיזי (במוסד מתוקצב) כפופה להחלטות ות"ת בנושא, והמוסד יידרש להגיש בקשה לאישור ההשקעה בהתאם להחלטות ות"ת והנחיותיה.

 

[1] אין הכוונה בהחלטה זו ללימודים המתקיימים במתכונת של למידה דיגיטלית/און ליין המוסדרת בהחלטת המל"ג מיום 13.11.2018, או בהכשרה מעשית המתקיימת במסגרת תכנית הלימודים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה (כגון: עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ועוד).

[2] הקמפוס הראשי הינו הקמפוס בו מתקיימת עיקר הפעילות של המוסד.

[3] לרבות בכל הנוגע לשכר ותנאי העסקה – רלבנטי למוסדות המתוקצבים.

[4] שיקולי הבקשה יכולים לכלול שיקולים נוספים על אלה המנויים בסעיף ב להלן.

[5] בהתאם להחלטת מל"ג מיום 2.11.2004 - משיקולים לאומיים היקף הלימודים מחוץ לקמפוס בתכניות לזרועות הביטחון לא יעלה על 50% מהיקף הלימודים הכולל ובתנאי שיש בבסיסים הצבאיים תשתיות הראויות ללימודים גבוהים.

[6] שיקול זה ייבחן לצד שיקולים נוספים המפורטים במסמך זה ותוך בחינת חלופות ההתרחבות באזור הקמפוס הראשי כמו גם נסיבות אחרות להצדקת היציאה מחוץ לקמפוס.