14/01/20

אנגלית כשפה זרה – התאמות לסטודנטים בעלי מוגבלות בשמיעה – החלטת מל"ג מיום 14.1.2020

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה מיום 24.12.2019 ובהמלצת הצוות לבחינת לימודי אנגלית כשפה זרה לסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה.  המל"ג החליטה לאמץ את המלצות הצוות,  כלהלן:

1. המועצה להשכלה גבוהה מייחסת חשיבות רבה לידיעת השפה האנגלית והוראתה במוסדות להשכלה גבוהה לצרכים אקדמיים, כך שלסטודנט יהיו הכישורים הנדרשים באנגלית לטובת קריאת טקסטים (מאמרים, כתבי עת, ספרים, מחקרים ועוד), כתיבת עבודות ועוד במסגרת וכחלק מהכשרתו האקדמית. בהתאם לכך יש לפעול לשילובם של כלל הסטודנטים לתואר ראשון ברכישת הכישורים באנגלית לצרכים אקדמיים, לרבות סטודנטים בעלי מוגבלויות.

2. לאור טענות שהועלו בדבר חוסר יכולתם של סטודנטים בעלי לקויות שמיעה (מדרגת חרשות מסוימת) להתמודד עם ידיעת השפה האנגלית, יש להדגיש את חובתם של המוסדות להשכלה גבוהה לפעול בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה שהם נותנים), התשע"ז - 2016, תוך הקפדה על יישום החובה לערוך התאמות נגישות בהתאם לחוק ולתקנות, ובפרט לסעיף 12 המתייחס להתאמות אישיות, לרבות בהתייחס להליכי הקבלה ולמבחני הקבלה.

3. בהתייחס לדרישות ידיעת האנגלית על פי החלטות המועצה, יובהר כי כאשר מוסד סבור שהנסיבות מחייבות מתן התאמות אישיות לסטודנט החורגות מהחלטות מל"ג, הוא רשאי להעניקן. לצד זאת יודגש כי על הסטודנטים בעלי המוגבלות ללמוד אנגלית כמידת יכולתם, ועל המוסדות - כאמור – לסייע בביצוע ההתאמות בהתאם לנדרש.