13/03/19

לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות – מסמך מס' 4465

בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בדו"ח הוועדה הבינלאומית לבחינת לימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובהמלצות ועדת המשנה להבטחת איכות בנושא. ולאור החשיבות בקידום לימודי האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה, מחליטה ות"ת בנושאים שבאחריותה כדלקמן:

1. ות"ת מבקשת לפנות למוסדות להשכלה גבוהה לקבלת התייחסותם לכלל הנושאים המפורטים להלן בהמשך ההחלטה:

2. לתמוך תקציבית באופן חד פעמי במוסדות המתוקצבים על ידה, לצורך עידוד המעבר לשיטת לימוד חדשה של השפה האנגלית, בהתאם להמלצת הוועדה הבינלאומית, בכפוף לאימוצה ע"י מל"ג. השיטה החדשה כוללת לימוד והערכה של ארבעת הכישורים הנדרשים בשפה: קריאה, כתיבה, הבנה ודיבור, בדומה למסגרת האירופאית המקובלת ללימודי שפות  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). 12
3. לתמוך תקציבית במוסדות המתוקצבים על ידה, לעידוד תרגום של קורסים קיימים ופיתוח קורסים חדשים בשפה האנגלית (במתכונת דומה לזו המתקיימת בהתאם למדיניות והחלטת ות"ת בנושא הבינלאומיות3 ), כך שהמוסדות יוכלו להציע ולעודד את הסטודנטים לתואר ראשון ללמוד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודיהם.

  • א. כתנאי לקבלת התקצוב, המוסדות המתוקצבים במסגרת מודל התפוקות של תכנית הבינלאומיות של ות"ת4 , יוכיחו במהלך תשפ"ב (כשנתיים לאחר קבלת ההחלטה), כי דרשו מכל הסטודנטים ללמוד במהלך התואר הראשון, לפחות שני קורסי תכן בשפה האנגלית, כאשר מומלץ כי לפחות אחד מהם בדיסציפלינה (קורסים נוספים יוכלו להיכלל במסגרת לימודי העשרה, קורסי בחירה, קורסים רוחביים לכלל המוסד וכד').
  • ב. מוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת אשר אינם נכללים במסגרת מודל התפוקות של תכנית הבינלאומיות ושיתוקצבו כאמור בסעיף 2 לעיל, יתבקשו להציע לכלל הסטודנטים ללמוד במהלך התואר הראשון לפחות שני קורסים בשפה האנגלית, כאשר מומלץ כי לפחות אחד מהם בדיסציפלינה (קורסים נוספים יוכלו להיכלל במסגרת לימודי העשרה, קורסי בחירה, קורסים רוחביים לכלל המוסד וכד').
    לאחר שלוש שנים ממועד קבלת התקצוב, יתבקשו המוסדות לדווח על היקף הסטודנטים שלמדו במהלך התואר הראשון קורסים בשפה האנגלית. בהתאם לדיווחים שיתקבלו מהמוסדות, יוחלט על המשך יישום המודל במוסדות אלה.
    לטובת הנושאים המפורטים לעיל בסעיפים 1-2 תועמד מסגרת תקציבית בגובה של 20 מיליון ₪.

4. בהמשך להמלצת ועדת המומחים הבינלאומית כי כל סטודנט במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ילמד לפחות שני קורסים בשפה האנגלית במהלך לימודי התואר הראשון: קורסי הכשרה ולמידת השפה או קורסים מהדיסציפלינה בשפה האנגלית- בהתאם לרמת הכניסה שלו ושיקול דעת המוסד, תבוצע פניה למוסדות לבחינת האפשרות למתכונות פטור ויישום ההמלצה כמפורט בסעיף 2 לעיל.
5. במוסדות יימשכו המסגרות ל"הכשרה ללימוד שפה" והתשלומים בגינם אשר יגבו על ידי המוסדות, יהיו בהתאם להחלטת המל"ג ולכללי דוח מלץ בעניין חיוב לימודי אנגלית כשפה זרה.
עם זאת, תבחן האפשרות במסגרת ההיערכות לתכנית הרב שנתית הבאה, לעבות את המרכיב של לימודי האנגלית בתכניות ההנגשה עבור אוכלוסיות מיוחדות (סטודנטים יוצאי אתיופיה, בוגרי מסגרות חרדיות והמגזר הערבי) ו/או בעלי רקע סוציואקונומי נמוך, בשלב ההכנה ללימודים אקדמיים או במהלכם.
6. ועדת ההיגוי לנושא המכינות תתבקש לדון ולהמליץ לות"ת לגבי האפשרות כי במסגרת המכינות הקדם אקדמיות יתאפשר לסטודנטים שיהיו מעוניינים בכך, ללמוד רק את לימודי האנגלית, על בסיס מתכונת שכר הלימוד הנהוג כיום בקורסים ללימוד והערכה של השפה האנגלית.
7. לצורך המשך עידוד הנגשת מערכת ההשכלה הגבוהה לכלל האוכלוסיות, וכל עוד לא התקבלה החלטה אחרת בנושא, יש להמשיך ולפעול בהתאם להחלטת מל"ג מיום 11.6.2013 בעניין מתן אפשרות לסטודנט להשלים את ההכשרה ללימודי השפה האנגלית, עד שנה לפני סיום התואר.
8. מיום קבלת ההחלטה, סגל חדש שיגויס להוראת האנגלית במסגרת היחידות ל"הכשרה ללימוד השפה", יהיו רק בעלי תואר שני ומעלה בתחום רלוונטי. פיתוח והכשרת הסגל הינו באחריות המוסדות.
9. לאור המלצת הוועדה הבינלאומית בנוגע ללימודי האנגלית במסגרת הקורסים המקוונים, ות"ת תצא בקול קורא לבחירת קורס מקוון ללימודי ההכשרה באנגלית, שייתן מענה גם לתכני הלימוד במתכונתם החדשה – בכפוף לאישורם ע"י המל"ג, תחזוקת הקורס ועמידה בכללי ההנגשה.


1שלושה מוסדות להשכלה גבוהה (אונ' תל-אביב, המרכז הבינתחומי בהרצליה והמכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה) מיישמים כיום בפועל את שיטת ההוראה הכוללת את ארבעת כישורי הלמידה.

2במסגרת פרוייקט אקוסטר, פותח קורס מקוון להכשרת מורים לשינוי שיטת ההוראה מזו המיושמת כיום, לזו הכוללת הוראת ארבעת הכישורים. חברי הסגל המעורבים בפרויקט הביעו נכונות לפתח את הקורס ולהפוך אותו לנגיש ברמה הלאומית. לשם כך יש צורך לעדכן ולשדרג את הקורס, ולשפר את ההיבט הטכנולוגי והפלטפורמה הדיגיטלית שלו.

3על פי מודל הצמיחה לבינלאומיות לפיו פיתוח קורס חדש יתוקצב ב-30 אלפי ₪ ותרגום קורס קיים יתוקצב ב-20 אלפי ₪. לכל מוסד תהיה מגבלה של מספר הקורסים לפיתוח ולתרגום.
4בישיבתה ביום 21.2.18 אישרה ות"ת שני מסלולי תמיכה לפיתוח הבינלאומיות במוסדות בין השנים תשע"ט-תשפ"ב: המסלול הראשון הינו מודל תקצוב תחרותי מבוסס תפוקות בינלאומיות, למוסדות אשר החלו בפעילות זו באופן משמעותי) "מודל מבוסס תפוקות"), והמסלול השני הינו מודל תקצוב לסיוע בצמיחת המוסדות אשר נושא הבינלאומיות נמצא בראשית דרכו") מודל צמיחה").
בשלב זה, כל האוניברסיטאות (מלבד אונ' אריאל) והמרכז האקדמי לב משוייכים למודל מבוסס התפוקות, וכעשרים מכללות במודל הצמיחה.