16/12/03

מוסדות להשכלה גבוהה לכוונות רווח – החלטת המועצה מיום 16.12.2003

  • המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדה בראשותו של פרופ' שלמה גרוסמן – לבדיקת סוגיית מוסדות להשכלה גבוהה לכוונות רווח במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל על עובדתה ועל הדו"ח שהגישה.
  • המועצה מאמצת את המלצות הוועדה ומחליטה:
  1. שלא לאפשר קיומם של מוסדות להשכלה גבוהה לכוונות רווח במדינת ישראל בקשות לפתיחת מוסדות ישראלים להשכלה גבוהה לכוונת רווח, אם וכאשר יוגשו יידחו על הסף.
  2. גופים אשר יבקשו להפוך למוסדות להשכלה גבוהה לכוונת רווח במדינת ישראל. בקשות לפתיחת מוסדות ישראלים להשכלה גבוהה לכוונת רווח, אם וכאשר יוגשו יידחו על הסף.
  3. כאשר תוגש בקשה של גוף הפועל כמלכ"ר עמותה או חברה לתועלת הציבור המבקש להקים מוסד להשכלה גבוהה תוך התקשרות תאגיד הפועל לכוונת רווח יוחלט בשלב ראשון ניתן להגדיר גוף זה כמוסד לכוונת רווח בהתאם למבחנים שייקבעו. אם התשובה תהיה חיובית, או תידחה הבקשה על הסף. אם לאו – תיבדק הבקשה בהתאם לפרוצדורות המקובלות.