15/02/05

מודלים לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד

המועצה להשכלה גבוהה דנה בהמלצות הוועדה לגיבוש דגם מנחה לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד והיא מחליטה כלהלן:

 1. המועצה מודה לוועדה על עבודתה ועל ההמלצות שהגישה לה.
 2. המועצה מחליטה על קווים מנחים לקיום תכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד, כפי שמפורטים בסעיף 5 להלן.
 3. בקשות לפתיחת תכניות לימודים חדשות ייבדקו בהתאם לקווים המנחים המפורטים בהחלטה זו.
 4. לבדיקת בקשות חדשות מחליטה המועצה להקים וועדה חדשה שתורכב מאנשי אקדמיה בכירים בתחום הסיעוד ובתחומים רלוונטיים.
 5. להלן קווים מנחים לתכניות לימודים לתואר ראשון בסיעוד:

א. תכנית הלימודים

 1. תכנית לימודים אקדמית לתואר ראשון בסיעוד תתפרש על פני 4 שנים והיקפה יעמוד על 160 נ"ז/ש"ס לפחות. הלימודים הקליניים יהיו חלק בלתי נפרד מהלימודים האקדמיים, ותפיסה זו תבוא לידי ביטוי בתכני התכנית ובהיערכות הלוגיסטית.
 2. תכנית הלימודים – תכניה, רמתה והיקפה – לרבות תכנית ההוראה הקלינית המינימאלית, תהיה בזיקה לתכנית המחייבת לצורכי הסמכה ורישוי.
 3. במסגרת התכנית יפורטו המבנה הארגוני ותהליכי ההיערכות להוראה הקלינית (אתרי הוראה, מורים, מנגנוני ניטור ובקרת איכות ההוראה והלמידה ועוד).
 4. כל הלימודים יתקיימו בקמפוס המוסד האקדמי, למעט הלימודים הקליניים שיתקיימו באתרים רלוונטיים.

ב. סגל ההוראה

 1. סגל ההוראה של תכנית לימודים לתואר ראשון בסיעוד יכלול גרעין מינימלי של 3-4 אנשי סגל בכירים בעלי תואר שלישי בתחומים רלוונטיים, שיועסקו במוסד במשרה מלאה ושעיקר עבודתם תהיה בתכנית בסיעוד. רצוי כי יהיו אח/ות מוסמך/ת ושאחד משלושת התארים האקדמיים יהיה בתחום הסיעוד.
 2. בראש תכנית הלימודים יעמוד איש סגל אקדמי בכיר בעל תואר שלישי. ראש התכנית יועסק במשרה מלאה במוסד ובתכנית ויהיה אח/ות מוסמך/ת, כאשר אחד משלושת התארים האקדמיים יהיה בתחום הסיעוד והתואר השלישי יהיה בתחומים רלוונטיים לתכנית, ויהיה בעל ניסיון מוכח בתחום הקליני, ההוראה והמחקר בסיעוד.
 3. כל סגל ההוראה הנוסף בתכנית שיועסק במשרה תקנית במוסד, יהיו אנשי סגל בעלי תואר מוסמך לפחות. לפחות מחצית מסגל הוראה זה יהיה אח/ות מוסמך/ת ולו תואר אקדמי אחד לפחות בסיעוד.

ג. קבלת סטודנטים

 1. בהתאם לכללי המועצה להשכלה גבוהה, מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידים אלא על יסוד תעודת בגרות ישראלית או שוות ערך. תנאי הקבלה וספי הקבלה ללימודים אקדמיים בסיעוד יהיו דומים לאלה הנהוגים בתכניות לימודים אקדמיות בסיעוד הקיימות כיום, ולא יפחתו מהם.
 2. מוסד להשכלה גבוהה רשאי לפתח כלים נוספים לבחינת כישורי הסטודנטים והתאמתם למקצוע.
 3. ראוי כי המוסד יידע את המועמדים ללימודים בדבר דרישות משרד הבריאות לקבלת הסמכה לעסוק במקצוע.

ד. תשתיות פיזיות

מוסד להשכלה גבוהה יעמיד תשתית פיזית ראויה לקיום לימודים אקדמיים בסיעוד, לרבות מעבדות לימוד, אתרים להוראה קלינית וספריה מתאימה.