19/07/16

מינוי חבר לוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז  תשע"ו (19.7.2016) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את מינויו של פרופ' יוסי שיין כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב. תוקף המינוי הינו לשלוש שנים (מיום 19.7.2016 ועד יום 18.7.2019).