22/02/17

מינוי פרופ' יוסי שיין ליו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה

ות"ת מחליטה למנות את פרופ' יוסי שיין חבר ות"ת כיו"ר ועדת מלגות אלון בתחום מדעי החברה. ( בתוקף תפקידו כחבר ות"ת).

להלן הרכב הוועדה:

פרופ' יוסי שיין –  חבר ות"ת (מדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב) – יו"ר

פרופ' אריאל כנפו –  פסיכולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' תמר הורוביץ – חינוך ,  אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' טליה פישר – משפטים, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' ליאת איילון – עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אורית קידר- מדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב

(ההחלטה תתקבל לאחר ובכפוף לאישור פרופ' טלמון)