13/07/10

מתווים לתכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות (הבעה ויצירה) – החלטת המל"ג מיום 13.7.2010 (וכפי שתוקנה בישיבותיה מיום 8.11.11 ו- 21.2.12)

דברי הסבר:

ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת דנה מזה זמן בהצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון) (הרחבת תחולת החוק למקצועות בריאות נוספים), התשס"ט-2008 (פ/2905). בין המקצועות הכלולים בהצעת החוק מצוי מקצוע הטיפול בהבעה ויצירה.

בדיוניה החליטה ועדה זו של הכנסת על הקמת וועדה מטעם המל"ג אשר תגדיר בתיאום עם משרד הבריאות דרישות מינימום לתואר שני בהבעה ויצירה כגון תנאי סף, שעות הכשרה מעשית וכו'. בהתאם להחלטה זו אישרה המל"ג הקמת וועדה עקרונית שתמליץ לה על אמות מידה אחידות לתואר אקדמי בטיפול בהבעה ויצירה. הוועדה העקרונית העבירה למל"ג דו"ח מפורט הכולל המלצות בדבר אמות מידה אחידות לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות, בהתאם לכך הוחלט במל"ג כלהלן:

תואר אקדמי שני יהווה תנאי מינימאלי לקבלת רישיון לעסוק בתחום הטיפול באמצעות אמנויות.

שם המקצוע:

"טיפול באמצעות אמנויות" + תחום הטיפול הספציפי.

לא יאושר שם כולל לתואר "טיפול באמצעות אמנויות" – ללא ציון תחום פרטני.

תנאי קבלה לתכנית לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות:

קהל היעד:

 • לתכנית יוכלו להתקבל תלמידים בעלי תואר ראשון מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות בתחום הטיפול ובתחום האומנויות.
 • ההשלמות יבוצעו במסגרת מוסד אקדמי מוכר המעניק תואר מוכר על ידי המל"ג בתחומי החינוך ו/או פסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית.
 • מוסדות מוכרים יוכלו לקיים תכנית הסבה לבעלי תואר ראשון שאינו בתחום הטיפולי או בתחום האמנויות,

לקראת לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות. תכנית ההסבה תהיה כפופה לאישור המל"ג.

השלמות:

–     קורסי השלמה טיפוליים עבור מי שאינו בא מתחום הטיפול:

 • מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז
 • פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז
 • פסיכופתולוגיה – 4 נ"ז
 • תיאוריות אישיות – 2 נ"ז
 • שיטות מחקר – 2 נ"ז
 • פסיכופיזיולוגיה – 2 נ"ז
 • סטטיסטיקה – 2 נ"ז

סה"כ 18 נ"ז (כ-320 שעות)

–         כל הקורסים הללו יילמדו במוסד אקדמי בעל היתר/הכרה.

–         מוסד יהיה רשאי להעניק פטור מקורסי השלמה על סמך לימודים קודמים תוך

בדיקה פרטנית.

–         ציון מינימום למעבר בקורסי השלמה אלה עומד על 80.

–       השלמה עבור מי שאינו בא מתחום האומנויות:

 • בעל תואר ראשון שאינו מתחום האמנויות צריך לצבור 300 שעות לימוד פורמאליות מתחום האמנות הרלוונטי (היינו שעות לימודים ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג או ממוסד מקצועי או אומנותי המוכר על ידי משרד החינוך ו/או משרד התרבות והספורט) וכן 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האומנות הרלוונטי.
 • שעות השלמה אלה יהוו תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמנויות (במידת הצורך יוכל לאשר המוסד כי השעות יושלמו במהלך השנה הראשונה ללימודים).

ציון סף לקבלה:

ציון הסף לתואר שני הנו 85  במסגרת הלימודים לתואר הראשון.

במקרים חריגים תופעל וועדת חריגים של המוסד.

ראיון קבלה :

כחלק מהליך הקבלה יתקיים ראיון ו/או מבחן התאמה.

אופיו נתון לשיקול דעתו של המוסד המלמד.

הכשרה מעשית:

600 שעות הכשרה מעשית במהלך לימודי התואר+

960 שעות הכשרה מעשית לאחר הלימודים (סטאז') – כולל הדרכה.

לימודים ייחודיים:

תכנית הלימודים הפרטנית אשר תיבנה על ידי כל מוסד מלמד, תיקבע על פי מסגרת של 4 ענפים רחבים:

 1. מקצועות טיפוליים ואבחוניים – המשגות וגישות עיוניות.
 2. מקצועות מתודולוגיים ומחקריים.
 3. קורסים משותפים מעולמות התוכן של הטיפול באמנויות.
 4. קורסים ייחודיים לכל תחום התמחות.

ענף 1 ו-4 הם המרכזיים בתכנית הלימודים.

נקבע כי ענפים 3 ו-4 יהוו 60% מהיקף הלימודים בתכנית.

ענפים 1+2 יהוו 40% מהיקף הלימודים בתכנית.

בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עיסוק מטעם משרד הבריאות:

משרד הבריאות יקיים בחינה מקצועית ממשלתית לקבלת תעודת עיסוק מטעם משרד הבריאות.

רק מי שבא עם תואר שני מתאים, לרבות ההכשרה המעשית, יוכל להבחן בבחינה הממשלתית.

יודגש כי מתווה זה בא בהמשך ובנוסף לנהלים הקיימים של המל"ג לתואר שני.