10/12/13

נוהל לבדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"רים ובפלטפורמות – החלטת מל"ג מיום 10.12.2013

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת ההיגוי  להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית, והחליטה לאשר את הנוהל המוצע לבדיקת תוכניות אקדמיות להוראה במח"רים ובפלטפורמות.

1. כללי

התוכנית להרחבת הנגישות להשכלה הגבוהה עבור האוכלוסייה החרדית של ות"ת ומל"ג, מאפשרת פתיחה - באישור ות"ת ומל"ג - של מסגרות אקדמיות ייעודיות נפרדות לאוכלוסייה זו. מסגרות אלה תפעלנה באחריות מלאה - אקדמית וניהולית - של המוסדות להשכלה גבוהה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה. במקביל, הפלטפורמות החרדיות (חרדית ירושלים ומבח"ר) תוכלנה גם הן לפתוח תוכניות לימודים של מוסדות אקדמיים מתוקצבים, ובתנאי שקמפוס האם של המוסד המלמד יהיה במרחק של פחות מ-15 דק' נסיעה מהפלטפורמה. מסמך זה מפרט את נוהל בדיקה ואישור פתיחת תוכניות לימודים במח"ר/בפלטפורמה.

מוסד יוכל לבקש לפתוח תוכנית לימודים אקדמית במח"ר/בפלטפורמה ובלבד שהוא הוסמך ע"י מל"ג להעניק את התואר בתוכנית המבוקשת בקמפוס הראשי וקיבל אישור מקדמי מות"ת ומל"ג להגשת תוכנית הלימודים לפתיחה במח"ר. יצוין, כי בהתאם להחלטת מל"ג על סגירת התוכניות הרב-תחומיות במכללות באחריות אקדמית של האוניברסיטאות, לא תתאפשר פתיחתן במח"רים.

בהתאם להחלטות מל"ג בדבר תוכניות לימודים מיוחדות לקבוצות אוכלוסייה מוגדרות, ועל מנת להבטיח את רמתן האקדמית של תוכניות הלימודים המיועדות למגזרים השונים, תוכניות אלה תיבדקנה גם בהתאם לתנאים הקבועים בהחלטות מל"ג בעניין זה.

יודגש, כי בהתאם להחלטות מל"ג וות"ת, לא תתאפשר פתיחת תוכניות לתואר שני במח"רים ובפלטפורמות.

המח"ר הוא חלק בלתי נפרד מהקמפוס הראשי ומהמוסד להשכלה גבוהה, ואינו מהווה ישות משפטית – ניהולית נפרדת. יש להבטיח כי הפלטפורמות מתנהלות בהתאם להנחיות ות"ת ומל"ג, לרבות במישור של הבטחת ניהול תקין ובמישור של הבטחת ייעוד תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה.

פרסום הלימודים במח"ר יבהיר באופן חד משמעי כי הלימודים הם של המוסד להשכלה גבוהה ומטעמו, וכי התואר הוא תואר של המוסד להשכלה גבוהה ולא של כל ישות משפטית אחרת, ובהתאם להנחיות נוספות שתקבע המועצה, ככל שתקבע.

2. הבטחת שוויון מגדרי וניהול תקין

על מנת לאפשר לימודים נפרדים מגדרית במגזר החרדי, נדרש פתרון המאזן בין הזכות לשונות תרבותית ואוטונומית והרצון של תלמידים ומוסדות מצד אחד לבין הקפדה על הערך של כבוד האדם ושוויון במרחב הציבורי. על כן, תותר פתיחת מסלולי לימוד הכוללים הפרדה בין גברים ונשים ובלבד שיתקיימו בהם התנאים הבאים:

א. ההרשמה למסלול המיוחד תהיה פתוחה לכל מי שיהיה מעוניין ללמוד בו, ללא כל הפלייה, ובתנאי שהמועמד עומד בהגדרת חרדי, ובהתאם לתנאים המפורטים לעיל.

ב. למסלולים במח"ר / בפלטפורמות יתקבלו רק העומדים בהגדרת חרדי[1], כדלהלן:

בנים: התלמיד למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח - 2008 או במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

בנות: התלמידה למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר של משרד החינוך.

ג. הסדרי ההפרדה יהיו מומלצים בלבד. הם לא ייאכפו על ידי המוסד והמוסד ינקוט אמצעים משמעתיים כנגד כל מי שיפעיל לחץ לאכיפתם ונמצא בגדר השיפוט המשמעתי של המוסד.

ד. הסדרי ההפרדה יהיו שוויוניים מבחינת תנאי הלמידה של גברים ונשים.

ה. תכני הלימודים יהיו זהים למקובל במוסד וייקבעו רק על-ידי בעלי התפקידים האקדמיים במוסד, כמקובל.

3. אישור תכנוני להגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים במח"ר - אישור להגשה

א. אחת לשלוש שנים יוכלו המוסדות להשכלה גבוהה להגיש לוועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת למגזר החרדי, את רשימת התוכניות שברצונם לפתוח במח"ר/פלטפורמה למגזר החרדי בשלוש השנים הבאות. ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת למגזר החרדי תבחן ותמליץ לות"ת ומל"ג אלו מבין תוכניות הלימוד יאושרו למוסד להגשה לצורך אישור פרטני של מל"ג לפתיחת כל תוכנית. מנהל פרויקט המח"רים יעביר לממונה האחראי באגף האקדמי את החלטות ות"ת ומל"ג באשר לתוכניות המאושרות להגשה.

ב. על אף האמור לעיל, תוכל ועדת ההיגוי לתוכנית להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית לאשר גם בקשות שיוגשו מעת לעת.

4.  מבנה הבקשה לפתיחת תוכנית לימודים אקדמית - במסגרת המח"רים והפלטפורמות

לאחר קבלת אישור ות"ת ומל"ג להגשת התוכניות (אחת לשלוש שנים), בקשות מפורטות לפתיחת תוכניות חדשות יוגשו לאגף האקדמי של המל"ג כמקובל. לאחר שהבקשות תמצאנה מלאות הן תירשמנה ותובאנה לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית של מל"ג (בהתאם לתחום תוכנית הלימודים). התוכניות תוגשנה עפ"י הפירוט הבא:

א. מכתב נלווה רשמי מראשי המוסד מגיש הבקשה (נשיא ורקטור) הכולל התחייבות כי תוכנית הלימודים, התשתיות וסגל ההוראה זהים לתוכנית שאושרה למוסד להסמכה. ככל שישנם הבדלים בתוכנית, בסגל, בתשתיות וכד' – יועבר פירוט מדויק של ההבדלים, לרבות נימוקים לשינוי וכן הצהרה כי אין בשינויים המפורטים כדי לפגוע באיכות התוכנית והוראתה וכי רמתם של התוכנית, התשתיות והסגל זהה לתוכנית המאושרת למוסד.

ב. תוכנית הלימודים וסגל ההוראה: בשלב ראשון תוגש טבלה השוואתית המפרטת את שמות הקורסים והמרצה המלמד אותם (בהתאמה) בתוכנית המתקיימת במוסד האם ובתוכנית המבוקשת לפתיחה במח"רים. כמו כן, לגבי קורסים חדשים המוצעים בתוכנית החדשה, יוגשו גם סילבוסים, היקף הקורס ודרישות אקדמיות.

ג. סגל ההוראה בתוכנית המבוקשת: בשלב ראשון תוגש טבלה השוואתית המפרטת את חברי הסגל המלמד בתוכנית המתקיימת במוסד האם ובתוכנית המבוקשת לפתיחה במח"רים. כן יוגשו קורות החיים של מרצים שאינם מלמדים בתוכנית המקורית.

ד. יפורטו תנאי הקבלה לתוכנית במח"ר/פלטפורמה. במידה ותנאי הקבלה שונים מתנאי הקבלה המקובלים והמאושרים בתוכנית בקמפוס מוסד האם, יש לפרט את תנאי הקבלה ולנמק את הסיבות להבדלים.

ה. במידה וקיימת הכשרה מעשית בתוכנית, יש לצרף הסכמי התקשרות לביצועה לאישור הלשכה המשפטית והתחייבויות שיידרשו בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג.

ו. תקציב התוכנית, בהתאם למתווה התקציבי של ות"ת בעניין המגזר החרדי לאישור ות"ת.

ז. כמו כן ייבדק קיומם של תשתיות המתאימות ללימודים אקדמיים ובכלל זאת:

1) תוצג תשתית אקדמית נאותה לקיום הלימודים, כיתות לימוד, ספריה וכד' במבנה המיועד ללימודים אלה, המבטיח הפרדה מלאה ממוסד חינוכי אחר, לרבות הצגת שלט של המוסד המלמד בשער מבנה הלימודים. הסכמים להבטחת זכויות המוסד על הקרקע (שכירות וכד') לאורך זמן יועברו לבדיקה ע"י הלשכה המשפטית של מל"ג.

2) במידה ומתקיימים בקמפוס גם לימודים שאינם אקדמיים, יש להבטיח: הפרדה מלאה בין הלימודים האקדמיים ללימודים האחרים לרבות: כיתות נפרדות, בספרייה יוגדר אזור מיועד לספריה האקדמית; הספרייה תהיה פתוחה בשעות הלימודים האקדמיים; בשעות בהן יתקיימו הלימודים האקדמיים יוקצה חדר מחשבים עם כל התוכנות הנדרשות עבורם, וכן כל התשתיות הנדרשות לקיום הלימודים.

3) לא יוקמו תשתיות אקדמיות משמעותיות (מעבדות וכו') בפלטפורמות ובמח"רים, שימוש בתשתיות אלה יהיה רק בקמפוס האם.

4) בשעות הפעילות תפעל במקום המיועד מזכירות אקדמית של המוסד להשכלה גבוהה.

ח. כל הסכמי התקשרות, בין המוסד להשכלה גבוהה לבין כל גורם אחר לצורך פעילות זו יועברו לאישור האגף המשפטי של המל"ג.

ט. המוסד יידרש להציג תוכנית לפיקוח אקדמי מהותי על הנלמד בתוכניות הייחודיות.

י. על המוסד לצרף לבקשתו התחייבות בנוגע לאיתנותו הפיננסית, מיקום המח"ר, להבטחת שוויון מגדרי, ולעמידה בקבלת סטודנטים העומדים בהגדרה של "חרדי" בלבד, כפי שנקבע בהחלטות מל"ג וות"ת.

5. הליך בדיקת הבקשה

א. הבקשה המלאה תתקבל באגף האקדמי אצל הממונה הרלוונטי לתחום התוכנית, תיבדק באגף לגבי עמידתה בדרישות סף בהתאם להנחיות להגשת בקשה המקובלות במל"ג.

ב. רק לאחר אישור הלשכה המשפטית בדבר עמידת הבקשה בתנאים המשפטיים דלעיל, ועל בסיס בדיקת האגף האקדמי שיוודא את הבטחת זהות תכני התוכנית, התשתיות, תנאי הקבלה והסגל, הבקשה תועבר לדיון ועדת המשנה הרלוונטית. ועדת המשנה תדון בבקשה ותחליט אם להמליץ למל"ג לאשר את הפעלת התוכנית במסגרת המח"ר לתקופה זמנית או בלתי מוגבלת בזמן, לדרוש הבהרות ותיקונים מהמוסד, או להעבירה לבדיקה ע"י סוקר.

ג. מכל מקום, בתום שנה מהפעלת התוכנית, תיבדק התוכנית ע"י סוקר.

ד. הסוקר (אם בשלב הראשון לפני אישור הפעלת התוכנית כאשר הוחלט על כך, ואם כעבור שנה מהפעלתה), יתבקש לבדוק את זהות התוכניות במוסד האם ובמח"ר. במידה וקיימים הבדלים יוודא הסוקר כי הם אינם פוגעים ברמתה האקדמית של התוכנית. כמו כן, הסוקר יבחן את כל ההיבטים האקדמיים הנדרשים בין היתר להבטחת תשתיות אקדמיות נאותות, פיקוח אקדמי של המוסד, זהות התוכנית, רמת הסגל וכיוצ"ב.

ה. המלצת הסוקר תועבר לוועדת המשנה הרלוונטית טרם מועד סיום האישור הזמני, לצורך דיון והמלצה למל"ג בדבר הארכת האישור או סגירת התוכנית. הודעה על החלטת המל"ג תועבר למוסד להשכלה גבוהה.

ו. בנוסף, עם סיום מחזור הלימודים הראשון במסגרת החרדית, ימונה סוקר חיצוני לבדיקה השוואתית של רמת הלימודים במסגרת החרדית ובמוסד האם, לרבות השיגי הסטודנטים ורמת הבחינות והמטלות. המלצת הסוקר תובא לדיון בוועדת המשנה הרלוונטית והמל"ג. בהתאם לתוצאות הבדיקה, תחליט המועצה על המשך המעקב הנדרש - המשך מעקב פרטני על התוכנית, או שניתן להסתמך על בדיקות הערכת האיכות התקופתיות.

ז. בסה"כ יתקיימו לפחות שתי נקודות בדיקה של סוקר, בדיקה ראשונה לפני פתיחת התוכנית או לאחר שנה מפתיחתה, ובדיקה שניה עם תום המחזור הראשון להפעלתה.

ח. למען הסר ספק, מובהר כי כל שינוי ברמת הסגל האקדמי בתוכנית או באיכותו מההרכב שאושר במל"ג, מחייב הגשת בקשה מסודרת ואישור של מל"ג.

ט. במידה וקיימת לתוכנית המבוקשת ועדה מלווה, יש לעדכן את הועדה על הגשת הבקשה לפתיחת התוכנית במסגרת החרדית.

י. עבור המוסדות המתוקצבים והפלטפורמות: תתבצע בדיקה תקציבית אחת לשנה של המסגרת החרדית/פעילות הפלטפורמה וזאת במסגרת בדיקה כוללת של המוסד.

6. הבטחת איכות התוכניות האקדמיות

בהתאם להחלטת מל"ג מה-23/10/2012, האגף להערכת איכות והבטחתה בשיתוף עם מנהל פרויקט המח"רים במל"ג/ות"ת, גיבשו תוכנית להערכת הרמה האקדמית במח"רים ובפלטפורמות. פיילוט של התוכנית החל לפעול בשנת הלימודים תשע"ד.

7. תחולה

א. למען הסר ספק, נוהל זה ייכנס לתוקפו מיד עם קבלתו.

ב. הנוהל יחול על כל התוכניות החדשות של הפלטפורמות הנמצאות בבדיקה וטרם קבלו אישור.

ג. הנוהל יחול על כל התוכניות במח"רים, בין אם תוכניות שטרם אושרו ובין אם תוכניות שאושרו. על מוסדות שקבלו אישור לפתיחת תוכנית במח"ר, להעביר את כל המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.

ד. על אף האמור, עמידה בכללי הריחוק מהקמפוס לא תיבדק עבור תוכניות שקיבלו אישור לפני ינואר 2012.

 

[1] "הגדרת חרדי" תוקנה ויש להתייחס להגדרה המופיעה בהחלטת מל"ג מיום 30.4.20