14/02/17

נוהל לייעול תהליכי הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ובדיקתן

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בדבר ההצעה לנוהל לייעול תהליכי הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות ובדיקתן.  המועצה מביעה שביעות רצון ותמיכה מלאה בהצעה לייעול תהליך הגשת בקשות לפתיחת תוכניות לימודים חדשות.  הנוהל יוטמע בעבודת המל"ג במהלך התקופה הקרובה.  הנוהל מצורף כנספח להחלטה זו ומהווה חלק ממנה.